งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
โครงสร้างเนื้อหา ตอนที่ ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ แหล่งสนเทศในการค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตอนที่ การเขียนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

2 กรอบความคิดหลัก การทำวิจัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพราะจะช่วยให้เข้าใจทฤษฎีแนวคิด และผลงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นแนวทางใน การดำเนินการวิจัย พัฒนาคุณภาพการวิจัย ผู้วิจัยควรค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้มากที่สุด

3 วัตถุประสงค์ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้อย่างกว้างขวาง 2. ผู้เรียนสามารถระบุตัวเสนอแนะในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้เรียนสามารถค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามหัวข้อที่ตนสนใจจากแหล่งสนเทศต่างๆ เช่น วารสาร DAI การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ Internet 4. ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้อย่างถูกหลักการ

4 กิจกรรม 1. ศึกษาหน่วยการเรียนที่ 2 แต่ละตอน
1. ศึกษาหน่วยการเรียนที่ 2 แต่ละตอน 2. กำหนดปัญหาการวิจัยในเรื่องที่สนใจ แล้วค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือเขียนรายงานส่ง

5 ประโยชน์ของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1. เข้าใจทฤษฎีแนวคิด 2. ป้องกันการวิจัยซ้ำซ้อน 3. ทราบผลการวิจัยที่ผ่านมา 4. เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย 5. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเรื่องที่จะวิจัย

6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1. ค้นให้มากที่สุด 2. ทำความเข้าใจระบบอ้างอิง 3. ดูความทันสมัย 4. คัดเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ 5. ศึกษาแบบวิเคราะห์

7 แหล่งสนเทศที่ใช้แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย
1. วัสดุตีพิมพ์ 2. สื่อโสตทัศน์ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 แหล่งสนเทศที่ใช้แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย (ต่อ)
3.1 การสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือการสืบค้นจาก OPAC 3.2 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสำเร็จรูปใน ซีดี-รอม . 3.3 การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เนต


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google