งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practice ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practice ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practice ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ปี 2551

2 การวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อค้นหาการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
การบริการระหว่างห้องสมุด ความดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการให้บริการคือ คำตอบที่คณะทำงานฝ่ายบริการนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงวิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ และทำให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวก ซึ่งทำให้เกิด Best Practice ของความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (KM)

3 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการเป็นผลให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
การมี Mailing List ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะทำงานสะดวก โดยไม่ต้องมีการประชุมก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ตลอดเวลา การมี เพื่อสื่อสารทาง MSN การจัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง มีการแนะนำตัวซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รู้จักคณะทำงานของแต่ละแห่ง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีอันนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกัน การมีเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศเพื่อการเผยแพร่คู่มือและกิจกรรม

4

5

6

7 ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะทำงาน
คู่มือต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบ

8 คู่มือต่าง ๆ ที่นำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของคณะทำงาน
ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เล่ม 1 คู่มืองานบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เล่ม 2 รายชื่อฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ฐานข้อมูล DDAL) รายชื่อคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด (เฉพาะห้องสมุดกลาง)

9 การพัฒนางานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
คู่มืออัตราการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รายชื่อคณะทำงานและ MSN ลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด ในรูปแบบ Acrobat 6 (PDF) เพื่อใช้ตรวจสอบในการบริการระหว่างห้องสมุด คู่มือการโอนเงินค่าบริการระหว่างห้องสมุดผ่านธนาคาร

10 Best Practice การพัฒนาคณะทำงาน
จัดอบรม สัมมนา สาธิตในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการและเรื่องที่น่าสนใจ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะทำงาน การศึกษา / ดูงาน / เยี่ยมชมห้องสมุด / สถานที่ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ไปปรับปรุงองค์กรตนเอง

11 ปัจจัยของความสำเร็จที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
การเสียสละแรงกายและเวลาของคณะทำงานทุกท่าน ความร่วมมือ / ร่วมแรง / ร่วมใจในการสร้างสรรค์คู่มือต่าง ๆ ความจริงใจต่อกัน ความรักความสามัคคี ความเคารพนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้อง มีความเต็มใจและมีความสุขที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ ระดมสมองเพื่อผลงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

12 สถิติการบริการระหว่างห้องสมุด
ปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค ก.ย. 51)

13 สถิติการบริการระหว่างห้องสมุดปีงบประมาณ 2551

14 สถิติการขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด

15 สถิติการให้บริการระหว่างห้องสมุด

16 เปรียบเทียบสถิติการขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด
ระหว่างปีงบประมาณ

17 เปรียบเทียบสถิติการให้บริการระหว่างห้องสมุด
ระหว่างปีงบประมาณ

18 ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ที่ทำให้เราก้าวเดินร่วมกัน
และพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเราจะพัฒนาร่วมกันต่อไป

19 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt Best Practice ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google