งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming I"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204105 Computer Programming I
CompScCMU

2 การวัดผล สอบกลางเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ 1+2+3+4
4/4/2017 การวัดผล สอบกลางเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2546 เวลา 12:00-15:00 น. สอบปลายเทอม 40% เนื้อหาหัวข้อ ศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2546 เวลา 8:00-11:00 น. ปฏิบัติการ 20%

3 เนื้อหา 1. ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล 2. การสื่อสารข้อมูล
4/4/2017 เนื้อหา 1. ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล 2. การสื่อสารข้อมูล 3. การพัฒนาโปรแกรม และ การออกแบบอัลกอริทึม 4. ส่วนประกอบของภาษาโปรแกรม 5. ประโยคคำสั่งควบคุม 6. โปรแกรมย่อยฟังก์ชัน (Function) 7. ตัวบ่งชี้(Pointer) 8. ตัวแปรชุด (Arrays) 9. ข้อมูลแบบโครงสร้าง (struct) 10. การประมวลผลแฟ้มข้อมูล

4 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล
4/4/2017 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (Peopleware) การประมวลผลข้อมูล (Data processing) ข้อมูล (Data) และ ข้อสนเทศ (Information) การจัดองค์กรของข้อมูล (Data organization) วัฏจักรการประมวลผลข้อมูล ประเภทของการประมวลผล การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ ระบบเลขฐานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การแทนอักขระ การแทนจำนวนเลข

5 4/4/2017 คอมพิวเตอร์คืออะไร? หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องที่มีความสามารถดำเนินกรรมวิธีหรือประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ โดยอาศัยส่วนประกอบต่างๆ ร่วมกันทำงาน สามารถป้อนโปรแกรม(ชุดคำสั่ง) บันทึกข้อมูล คำนวณและจัดการข้อมูลแบบอักขระได้

6 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
4/4/2017 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ 1) ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ 2) มีความเร็วสูงในการประมวลผล 3) มีหน่วยความจำภายในขนาดใหญ่ 4) ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

7 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
4/4/2017 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware: H/W) ซอฟต์แวร์ (Software: S/W) บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware:P/W)

8 ฮาร์ดแวร์ (Hardware: H/W)
4/4/2017 ฮาร์ดแวร์ (Hardware: H/W) ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ี่ประกอบเข้าเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งตามหน้าที่การทำงานได้เป็น 4 หน่วย ดังนี้ 1)หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2)หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) 3)หน่วยความจำ (Memory หรือ Storage Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) 4)หน่วยแสดงผล (Output Unit)

9 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit)
4/4/2017 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) หน้าที่ รับข้อมูลจากภายนอกโดยผ่านอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า Input device

10 4/4/2017 ความสัมพันธ์ Input unit Main memory

11 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input device)
4/4/2017 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input device) แป้นพิมพ์ (Keyboard) เอ็มไอซีอาร์ หรือ เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (Magnetic Ink Character Reader: MICR) โอซีอาร์ หรือ เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง (Optical Character Reader: OCR)

12 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า(Input device)
4/4/2017 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า(Input device) สแกนเนอร์ (Scanner)

13 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า(Input device)
4/4/2017 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า(Input device) เครื่องอ่านบัตรเจาะรู (Card reader) เครื่องอ่านแผ่นซีดี (CDROM drive) เครื่องอ่านเทปกระดาษ Voice recognizer ฯลฯ

14 หน่วยแสดงผลข้อมูล(Output unit)
4/4/2017 หน่วยแสดงผลข้อมูล(Output unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงออกมาภายนอกในรูปแบบ และลักษณะต่างๆ หน่วยแสดงผลข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หน่วยแสดงผลแบบ Softcopy คือการแสดงผลแล้วลบหายไป หน่วยแสดงผลแบบ Hardcopy คือการแสดงผลที่สามารถเก็บผลนั้นไว้ใช้ภายหลังได้ เช่น การพิมพ์เป็นรายงานหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยเครื่องพิมพ์ (Printer)

15 4/4/2017 ความสัมพันธ์ Main memory Output unit

16 อุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูล (Output devices)
4/4/2017 อุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูล (Output devices) จอภาพแสดงผล CRT, VDO, TERMINAL, MONITOR เครื่องพิมพ์ (Printer) Impact printer : Dot matrix, Line printer Non- impact printer : Thermal printer, Page printer, Laser printer เครื่องวาด (Plotter), ลำโพง (Speaker) หรือ Voice synthesizer

17 อุปกรณ์ทำหน้าที่รับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output devices)
4/4/2017 อุปกรณ์ทำหน้าที่รับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output devices) เครื่องอ่านและบันทึกลงดิสค์(Disk drive) เครื่องอ่าน/บันทึกดิสเกตต์(Diskette drive) เครื่องอ่านหรือบันทึกเทปแม่เหล็ก(Tape drive)

18 4/4/2017 หน่วยประมวลผลกลาง หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ทางอุปกรณ์รับข้อมูลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ ผู้ใช้ต้องการ

19 4/4/2017 ความสัมพันธ์ Processor Main memory

20 หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลัก คือ
4/4/2017 หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลัก คือ 1) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณและ การเปรียบเทียบทางตรรกะ 2) หน่วยควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของส่วนต่างๆ โดยมีนาฬิกา(clock)เป็นตัวให้จังหวะกระตุ้นการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยที่ทำหน้าที่จดจำคำสั่งหรือข้อมูลซึ่งกำลังถูกดำเนินการ เรียกหน่วยนี้ว่า หน่วยความจำความเร็วสูงหรือ รีจีสเตอร์ (Registers)

21 รีจิสเตอร์ (Register)
4/4/2017 รีจิสเตอร์ (Register) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รีจิสเตอร์ทั่วไป (General Register) รีจิสเตอร์พิเศษ (Special Register) คือ รีจิสเตอร์ที่แต่ละตัวจะทำงานเฉพาะอย่าง ที่สำคัญได้แก่ Accumulator ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในขณะประมวลผล หรือเป็นที่พักผลลัพธ์จากการคำนวณ ก่อนที่จะถูกส่งไปบันทึกในหน่วยความจำหลัก Instruction Register เป็นที่เก็บคำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ Program Counter เป็นตัวชี้ไปยังคำสั่งถัดไปที่จะถูกดึงเข้ามาทำงาน

22 ส่วนประกอบสำคัญในหน่วยประมวลผลกลาง
4/4/2017 ส่วนประกอบสำคัญในหน่วยประมวลผลกลาง Clock CU ALU Registers

23 หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำหลักมี 2 ชนิดคือ
4/4/2017 หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำหลักมี 2 ชนิดคือ 1) ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำชนิดอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถเขียนหรือบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำแบบนี้ได้ 2) RAM (Random Access Memory) หรืออาจเรียกว่า RWM (Read/Write Memory) หน่วยความจำแบบนี้สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้

24 4/4/2017 ความสัมพันธ์ Clock CU ALU Registers Main memory

25 4/4/2017 หน่วยความจำสำรอง หน่วยความจำสำรองจะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลอย่างถาวร ไม่ลบหายถึงแม้จะไม่มีไฟเลี้ยงอยู่ก็ตาม ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างถาวรไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

26 สื่อบันทึกข้อมูลแบบลำดับ
4/4/2017 สื่อบันทึกข้อมูลแบบลำดับ SAS : Sequential Access Storage บัตรเจาะรู (Punch Card) Card Reader Card Punch แถบกระดาษ (Paper Tape) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) เทปตลับ (Tape cassette)

27 สื่อบันทึกแบบเข้าถึงโดยตรง (Direct Access Storage)
4/4/2017 สื่อบันทึกแบบเข้าถึงโดยตรง (Direct Access Storage) จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) เครื่องอ่านและบันทึกจานแม่เหล็ก (Disk drive) แผ่นดิสเก็ตต์ (Diskette, Floppy Disk) เครื่องอ่านและบันทึกดิสเก็ตต์ (Diskette drive) Hard disk หรือ Fixed disk Compact Disk(CD) : CD-ROM

28 ภาพจานแม่เหล็ก (Magnetic disk)
4/4/2017 ภาพจานแม่เหล็ก (Magnetic disk)

29 รายละเอียดจานแม่เหล็ก
4/4/2017 รายละเอียดจานแม่เหล็ก Tracks: ร่องบันทึกข้อมูลตามแนวเส้นรอบวงบนจานแม่เหล็ก หรือตาม ความกว้างของเทปแม่เหล็ก ร่องบันทึกข้อมูลแต่ละร่อง ไม่ต่อเนื่องกัน Sector: ส่วนหนึ่งของร่องบันทึกข้อมูลบนแผ่นจานแม่เหล็กชนิดอ่อน ซึ่ง บันทึกข้อมูลระหว่าง 128 byte ถึง 1 Kb Cylinder: แนวดิ่งตรงกันของร่องบันทึกข้อมูลบนชุดจานแม่เหล็ก แต่ละ แผ่นวางเรียงซ้อนกันบนแกนเดียวกัน ดังนั้นถ้า 200 ร่องบันทึก ก็จะมี 200 Cylinder Surface: พื้นผิวของจานแม่เหล็ก 1 แผ่นมี 2 พื้นผิว

30 แผ่นจานแม่เหล็กเก็บข้อมูล (Magnetic Disk)
512 Byte Track+Sector Track Sector

31 แผ่นจานแม่เหล็กแบบอ่อน (Floppy Disk)
                                    

32 4/4/2017 ภาพแผ่นดิสก์เก็ตต์

33 แผ่นจานแม่เหล็กแข็งขนาดเล็ก (Hard Disk)
                                                                                                                                                                                                    

34 4/4/2017 CD มีการบันทึกลักษณะเหมือนกับจาน แม่เหล็ก แต่สามารถบรรจุข้อมูลได้ มากกว่า

35 4/4/2017 บิต กับ ไบต์ บิต (Bit) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดที่อาจเป็นเลข 0 หรือ 1 ย่อมาจาก Binary Digit ไบต์ (Byte) คือ กลุ่มของบิต จำนวน 6-8 บิต ใช้เข้ารหัสแทน อักษร หรือ ตัวเลข 1 ตัว และนิยมใช้เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล

36 หน่วยวัดความจุข้อมูล
4/4/2017 หน่วยวัดความจุข้อมูล 1 Byte = Bit 1 Kbyte = Byte =1024 Byte 1 Mbyte = Kbyte 1 Gbyte = Mbyte K= Kilo กิโล M = Mega เมกะ G = Giga จิกะ T = Tera เทรา

37 วิธีการบันทึกในหน่วยความจำสำรอง
4/4/2017 วิธีการบันทึกในหน่วยความจำสำรอง อุปกรณ์การอ่าน และ อุปกรณ์บันทึก อุปกรณ์บันทึก CPU MEMORY สื่อบันทึก อุปกรณ์อ่าน

38 The Input/Process/Output Cycle
4/4/2017 The Input/Process/Output Cycle CPU CU ALU Registers Input unit Main memory Output unit Secondary storage


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google