งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอการอ่าน ตำราวิชาการ Hess, Natalie. (2001). Teaching Large Multilevel Classes. Cambridge: Cambridge University Press. ชื่อ หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอการอ่าน ตำราวิชาการ Hess, Natalie. (2001). Teaching Large Multilevel Classes. Cambridge: Cambridge University Press. ชื่อ หนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอการอ่าน ตำราวิชาการ Hess, Natalie. (2001). Teaching Large Multilevel Classes. Cambridge: Cambridge University Press. ชื่อ หนังสือ

2 การนำเสนอการอ่าน ตำราวิชาการ โด ย อาจารย์กุสุมา กิจ ประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะ ศิลปศาสตร์

3 เนื้อหาโดยสรุป What is a large multilevel class? Benefits and challenges of the large multilevel class Eleven principles of coping in large multilevel classes Sample lessons

4 What is a large multilevel class? students differ in language ability or in language and literacy skill, the class of thirty or more students, students need personal attention and encouragement,

5 Benefits and challenges of the large multilevel class Benefits always enough Ss for interaction increase interest, energy-level, and linguistic output variety of human resources opinion, culture background, experience, or learning-style Teacher NOT the only pedagogue cooperative and interdependent learning

6 simultaneous activities and processes, and variety of incoming stimuli Benefits never bored steady challenge professional development occurs naturally material technique routine tasks

7 Benefits and challenges of the large multilevel class Challenges obstacles out of control management problems the huge amount of written work individual learning style activating the quiet Ss

8 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle one “I will think about it tomorrow.” philosophy The difficulties that can be outlived and overcome. We must learn to shrug off irritants.

9 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle two There are many styles of learning & attention spans to relate to. To accommodate different levels To invoke interest Vary techniques and approaches Vary the way in which things are done Variety

10 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle three Pace To handle each activity and phrase of activity at the tempo and momentum suitable to it. observation a rule, drill quickly discussions, reflection, and introspection Not in a hurry

11 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle four Interest three fundamental characteristic aspects of topics to make and activity interesting arouse student curiosity tap into meaningful existential questions touch student’s lives

12 Principle five Eleven principles of coping in large multilevel classes collaboration working together and cooperating more able students less able students use one another as language resources

13 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle six Individualization Students produce better results work on ones’ own interested projects own pace own style provide opportunities own topics

14 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle seven personalization to share opinions on their own future plan to explore ideas on important issues to take stands on controversial topics to apply their special knowledge provide opportunities

15 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle eight Choice and open-endedness exercises no more asking for specific answer more possibilities for - choosing appropriate language items - gearing to their own level of competence

16 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle nine Setting up routines more smooth class operation be used as a guidance “nothing fixed” They can be changed, adjusted, or got rid of. Plans, conventions, and routines are established at the beginning of term.

17 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle ten Enlarging the circle to involve as many as students possible to pay attention to quiet listeners to avoid the classroom control problems and interest

18 Eleven principles of coping in large multilevel classes Principle eleven Question the kind of questioning we use to arouse students interest to create maximum students involvement

19 Sample activities base & strong adjectives furious exhausted hilarious starving enormous filthy when you watch “Mr. Bean” on TV and you laugh a lot.

20 วิเคราะห์สาระที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นำไปใช้ ประกอบการสอน โดยภาพรวมของการอ่านตำราฯนี้ สาระสำคัญอยู่ที่ แนวคิดและเทคนิควิธี การสอนโดยเฉพาะกับการเรียน การสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ผู้เรียนมีระดับ ความสามารถทางภาษาหลากหลาย และเนื่องจากรายวิชา ภาษาอังกฤษที่อยู่ในความ - รับผิดชอบของผู้นำเสนอฯ ทั้งหมดเป็นวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป ซึ่งมีจำนวนนักศึกษา ในแต่ละห้องเรียนระหว่าง 50-70 คน และแม้จะมีการ แบ่งกลุ่มเรียนตามคณะหรือสาขาแล้วก็ตาม แต่ถ้าพิจารณา ตามความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว่ายังคงมีความแตกต่างกันอยู่มาก ทำให้เกิดปัญหาบ้าง ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเต็มสมบูรณ์ตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ดังนั้นแนวคิดและกิจกรรม การเรียนการสอนต่างๆที่ได้จากตำราเล่มนี้จึงสามารถ นำไปใช้ประกอบการสอนในรายวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

21 ประโยชน์และ ข้อเสนอแนะ 1. สามารถยึดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจารย์ อาจพบในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ผู้เรียนมีระดับความสามารถ ทางภาษาหลากหลาย และเป็นแนวทางเพื่อช่วยปรับ ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนภาษา 2. สามารถใช้แนวคิด และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น แนวทางในการจัดการ วางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 3. สามารถพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ นำไปสู่การทำวิจัยด้านการใช้เทคนิคการเรียนการสอนใน ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ผู้เรียนมีระดับความสามารถทางภาษา หลากหลาย


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอการอ่าน ตำราวิชาการ Hess, Natalie. (2001). Teaching Large Multilevel Classes. Cambridge: Cambridge University Press. ชื่อ หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google