งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FINANCIAL ACCOUNT ING Ngamta Srivarom. Financial Accounting Second Edition : 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FINANCIAL ACCOUNT ING Ngamta Srivarom. Financial Accounting Second Edition : 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FINANCIAL ACCOUNT ING Ngamta Srivarom

2 Financial Accounting Second Edition : 2011

3 JIRAPONG CHANNGAM The Authors J. DAVID SPICELAND University of Memphis

4 JIRAPONG CHANNGAM The Authors WAYNE THOMAS University of Oklahoma

5 JIRAPONG CHANNGAM The Authors DON HERRMANN Oklahoma State University

6 Financial Accounting Financial Accounting : An International Approach is written to reflect the latest financial accounting developments and their implications, and is the ideal text for non- specialist students.

7 Financial Accounting Chapter 1 : Chapter 1 : Accounting Information and Decision Making Chapter 2 : Chapter 2 : The Accounting Information System Chapter 3 : The Financial Reporting Process Chapter 4 : Cash and Internal Controls Chapter 5 : Receivables and Sales

8 Chapter 6 : Inventory and Cost of Goods Sold Chapter 7 : Long – Term Assets Chapter 8 : Current Liabilities Chapter 9 : Long – term Liabilities Chapter 10 : Stockholders’ Equity

9 Chapter 11 : Statement of cash Flow Chapter 12 : Financial Statement Analysis

10 ประโยชน์ทีได้รับจากการศึกษา - ใช้อ้างอิง ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน - นักศึกษาได้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษ - นำตัวอย่างข้อสอบทั้งปรนัย และอัตนัยมาปรับใช้

11 The End Questions & Answers Presenter : Ngamta Srivarom


ดาวน์โหลด ppt FINANCIAL ACCOUNT ING Ngamta Srivarom. Financial Accounting Second Edition : 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google