งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conducting Tours การจัดนำเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conducting Tours การจัดนำเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
Marc Mancini

2 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดนำเที่ยว - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - ธุรกิจการท่องเที่ยว - เหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว - คุณลักษณะของผู้ที่ทำงานในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

3 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 2 การนำเที่ยวชมเมือง - ข้อได้เปรียบ - ข้อเสียเปรียบ - ศิลปะการพูดเพื่อการนำเที่ย - การจัดการด้านยานพานะในการนำเที่ยวชมเมือง

4 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 3 การจัดนำเที่ยวมากกว่าหนึ่งวัน - อุปกรณ์สำหรับการนำเที่ยว - เส้นทางการท่องเที่ยว - รายการนำเที่ยว - รายการนำเที่ยวพิเศษ

5 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 4 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาในการ บริการ - วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว - พฤติกรรมการท่องเที่ยว - จิตวิทยาการบริการ

6 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 5 การประสานงานกับโรงแรม - การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโรงแรม - ลักษณะโรงแรมตามความต้องการของทัวร์ - การติดต่อและเจรจากับโรงแรม

7 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
ประโยชน์จากการอ่าน เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาหลักการนำเที่ยว วิชาทัวร์จำลอง และวิชาหลักการและฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสมต่ออาชีพ

8 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 6 การนำเที่ยวโดยเครื่องบิน - ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัททัวร์กับสายการบิน - การเจรจาต่อรองกับสายการบิน - การปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ณ สนามบิน

9 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 7 ธุรกิจผลิตสินค้าบริการท่องเที่ยวและแหล่ง ท่องเที่ยว - ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการนำเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว

10 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 8 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - การเตรียมการกับเหตุการที่ไม่คาดคิด - การแข้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการนำเที่ยว - การจัดการเกี่ยวกับความต้องการพิเศษของผู้พิการทางร่างกาย

11 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 9 การสร้างสรรค์งานทัวร์ - การวางแผน - การคิดราคาขาย - การส่งเสริมการตลาด

12 Conducting Tours การจัดนำเที่ยว
บทที่ 10 การได้มาซึ่งงาน และการรักษามันไว้ - ลักษณะของมัคคุเทศก์ตามความต้องการของบริษัทนำเที่ยว - การเลือกบริษัทนำเที่ยว - การรักษาไว้ซึ่งงานในธุรกิจนำเที่ยว


ดาวน์โหลด ppt Conducting Tours การจัดนำเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google