งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Php Variable , Expression Professional Home Page :PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Php Variable , Expression Professional Home Page :PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Php Variable , Expression Professional Home Page :PHP
เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 ตัวแปรและค่าคงที่ ตัวแปร(Variable) คือสิ่งที่มีไว้เก็บค่า(Value)หรือข้อมูล(data)ไว้ชั่วคราวเพื่อนำมาใช้ในภายหลัง ตัวแปรใน php จะจดจำตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือใหญ่ ตัวแปรในภาษา php ต้องขึ้นต้นด้วยอักษร $ ตามด้วยชื่อตัวแปรอักษร a ถึง z หรือ A ถึง Z หลักต่อมาอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ต้องไม่ซ้ำกับตัวแปรของ PHP เอง เช่น $name=‘pichai’; $age = 32; $a1 = 100; $a2 = 300;

3 ชนิดตัวแปร ชนิดข้อมูล คำอธิบาย ตรรกศาสตร์(Boolean)
ค่าความจริง มีค่าเป็น True หรือ False จำนวนเต็ม(Integer) ค่าแบบจำนวนเต็มบวก เต็มลบ หรือศูนย์ เลขทศนิยม(Float) มีค่าแบบทศนิยม ขนาดข้อมูลใหญ่ ข้อความ(String) ข้อความที่มีตัวอักษรเกิน 1 ตัว มีรูปแบบเป็นตัวแปรอาเรย์

4 Type of Variable Predefine Variable
Apache Variable ตัวแปรที่ติดมากับ Apache Httpd PHP Variable ตัวแปรที่ติดมากับ PHP Environment Variable ตัวแปรติดมากับ PHP เก็บค่าสภาวะแวดล้อมการทำงาน User Variable ตัวแปรที่ผู้ใช้ตั้งเอง Outside php ตัวแปรที่ถูกส่งผ่านมาจากแหล่งอื่นเช่น จาก Form หรือจาก Application อื่น

5 Form variable ประกาศ Form <form action="foo.php" method="post"> Name: <input type="text" name="username"><br> <input type="submit"> </form> การนำไปใช้ $usr = $HTTP_POST_VARS['username']

6 Cookie Variable ตัวตัวแปร Cookie $Count++; SetCookie ("Count", $Count, time()+3600); SetCookie ("Cart[$Count]", $item, time()+3600);

7 ขอบเขตของตัวแปร $a = 10; Global global $z,$d Function a; $b = 5;
Function b; Local $c = 1;

8 ตัวแปร /* ** print message about lunch cost */
Var01.php <? $YourName = “Kiadtipong"; $Today = date("l F d, Y"); $CostOfLunch = 3.50; $DaysBuyingLunch = 4; ?> <HTML> <HEAD> <TITLE> Example variable</TITLE> </HEAD> <BODY> Today’s Date: /* ** print today’s date */ print("<H3>$Today</H3>\n"); /* ** print message about lunch cost */ print("$YourName, you will be out "); print($CostOfLunch * $DaysBuyingLunch); print(" dollars this week.<BR>\n"); ?> </BODY> </HTML>

9 ตัวแปร Var02.php <? $i = ; $f = 7.66; $s = “PHP Hypertext Preprocessor”; $b = FALSE; echo gettype($i).”<br>”; echo gettype($f).”<br>”; echo gettype($s).”<br>”; echo gettype($b).”<br>”; $a = 123; $a = $a + 456; echo “value of a = $a”; ?>

10 ชนิดของตัวแปร ตัวแปรในภาษา PHP จำแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ Scarlar varible ตัวแปรสเกลาร์คือตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล ที่เป็นจำนวนเต็ม (Integer), จำนวนทศนิยม (floating point)หรือ สตริงก์ (String) Array variable ตัวแปรอาร์เรย์ในภาษา PHP เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน ลักษณะการเก็บจะเป็นชุดหรือเป็นแถวเรียงต่อกัน.. การกำหนดตัวแปรแบบอาร์เรย์ในภาษา PHP กำหนดโดยเครื่องหมาย $ นำหน้าชื่อของตัวแปรนั้น Object variable ตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบ Object Oriented Programming

11 Variable Interpolation
หมายถึงการที่ภาษา PHP สามารถที่จะแทนชื่อตัวแปรด้วยค่าที่เก็บภายใต้เครื่องหมาย double-quote (“ “) เช่น $str_size = ‘big’ ; echo “Jack was a $str_size man.” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Jack was a big man. แต่ถ้ากำหนดเป็น echo “Jack was a $str_sizeger man.” ;

12 Dynamic Variable Names
ภาษา PHP อนุญาตให้มีการสร้าง ตัวแปรแบบ dynamic โดยในขณะที่โปรแกรมกำลังรันอยู่ สามารถสร้างตัวแปรใหม่ได้โดยใช้สัญลักษณ์พิเศษ // store the name of dynamic variable. $scl_dynamic = ‘str_name’ ; // assign a value to the dynamic variable. $$scl_dynamic = ‘John’ ; echo “\$scl_dynamic = $str_name\n” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น $scl_dynamic = John

13 ค่าคงที่(constant) ในภาษา PHP มีการกำหนดสัญลักษณ์ให้เก็บค่าคงที่ เช่น อาจจะเป็นสตริงก์หรือตัวเลขก็ได้ กำหนดโดยใช้ คำสั่ง define() สัญลักษณ์ที่กำหนดโดยคำสั่ง define() จะเหมือนกันตัวแปรทั่วๆไป แต่แตกต่างตรงที่ว่า เมื่อนิยามแล้วจะเปลี่ยนแปลงค่าอีกไม่ได้

14 ตัวอย่าง <Html> <body> <? define(PI, 3.141592654);
Var03.php <Html> <body> <? define(PI, ); define(YES, true); define(NO, false); define("AUTHOR", "RWS"); echo (PI/3),"<BR>\n"; echo "AUTHOR=".AUTHOR."<BR>\n"; echo "YES=".YES."<BR>\n"; ?> </body> </html>

15 การกำหนด preformat สำหรับคำสั่ง printf
Var04.php <html> <body> Printf preformat<br> <? $name =”Kiadtipong Yord.” ; $m1 = 2000 ; $m2 = ; $char = 65 ; printf(“ Name : %s , m1 = %d , m2 = %8.2f <BR>”, $name, $m1, $m2) ; printf(“Character = %c <BR>”, $char) ; ?> </body> </html>

16 ส่งค่าผ่าน Environtment
ให้เรียกไฟล์ด้วยคำสั่ง ส่งค่าผ่าน Environtment Var05.php <Html> <body> <? $w = $HTTP_GET_VARS[“w”]; $h = $HTTP_GET_VARS[“h”]; echo “Area of Rectangle<br>”; echo “width = $w<br>”; echo “height = $h<br>”; $area = $w * $h; echo “Rectangle area is $area<br”; ?> </body> </html>

17 จงเขียน php เขียนโปรแกรมภาษา php โดยให้รับค่าจาก URL Argument
ส่งค่ามาเป็นความยาวฐาน และความสูง คำนวณพื้นที่ 3 เหลี่ยม แสดงผลออกมา พื้นที่สามเหลี่ยม = 0.5 x ความยาวฐาน x ความสูง

18 Operator คือสัญลักษณ์ที่จะสั่งให้ PHP ดำเนินการกับตัวเลขหรือข้อความ
ตัวดำเนินการบางตัวจะดำเนินการกับตัวที่ถูกกระทำ(operand)เพียงตัวเดียว แต่บางตัวต้องมีตัวถูกกระทำสองตัว

19 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Arithematic Operations)
คือตัวดำเนินการที่กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็นตัวเลข มีดังนี้คือ สัญลักษณ์ ชื่อ ตัวอย่าง + Addition $a + $b - Subtraction $a - $b * Multiplication $a * $b / Division $a / $b % Modulus $a % $b

20 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์(ต่อ)
ใช้เครื่องหมาย ++ และ - - เพื่อเพิ่มค่าทีละหนึ่งหรือลดค่าทีละหนึ่ง ดังนี้ $x++ เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง ++$x เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง $x-- ลดค่าลงอีกหนึ่ง --$x ลดค่าลงอีกหนึ่ง ตัวอย่าง $a = 5; &b = $a++; echo “ a = $a<BR>”; echo “ b = $b<BR>”;

21 ตัวอย่าง <html> <body> <h2>Multiply Table</h2>
<? $i = 2; echo "2 x $i = ",2*$i++,"<br>"; ?> </body> </html>


ดาวน์โหลด ppt Php Variable , Expression Professional Home Page :PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google