งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร zenready.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร zenready.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร rawin_ed@hotmail.com zenready.blogspot.com

2 เครื่องมือที่ช่วยมนุษย์ ช่วยทำงานซ้ำซาก ช่วยทำงานซ้ำซาก ช่วยคิดแทนมนุษย์ ช่วยคิดแทนมนุษย์ บันเทิง บันเทิง หาความรู้ หาความรู้ ติดต่อสื่อสาร ติดต่อสื่อสาร เก็บข้อมูล เก็บข้อมูล

3 คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ร่างกาย ร่างกาย ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ จิตใจ จิตใจ ความคิด ความคิด อารมณ์ อารมณ์

4 ฮาร์ดแวร์ สมอง สมอง คิด คำนวณ (CPU) ‏ คิด คำนวณ (CPU) ‏ ความจำ (Memory) ‏ ความจำ (Memory) ‏ อวัยวะ อวัยวะ แหล่งพลังงาน (Power Supply) ‏ แหล่งพลังงาน (Power Supply) ‏ หน่วยรับข้อมูล (Input) ‏ หน่วยรับข้อมูล (Input) ‏ หน่วยส่งข้อมูล (Output) ‏ หน่วยส่งข้อมูล (Output) ‏

5 ซอฟท์แวร์ การคิด การคิด การคิดแก้ปัญหา (Application) ‏ การคิดแก้ปัญหา (Application) ‏ การสร้างความสุข (Entertainment App.) ‏ การสร้างความสุข (Entertainment App.) ‏ การเกิดขึ้นของความทุกข์ (Virus, Bugs) ‏ การเกิดขึ้นของความทุกข์ (Virus, Bugs) ‏ ความจำ ความจำ ระยะสัั้น (Array, ใช้ RAM) ‏ ระยะยาว (File, ใช้ Disk/CD-ROM/etc.) ‏

6 ความแข็งแรงของฮาร์ดแวร์ กล้ามเนืื้อ กล้ามเนืื้อ ประสิทธิภาพในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน กระดูก กระดูก วัสดุที่สร้าง วัสดุที่สร้าง พลังงาน พลังงาน การบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น Standard, USB, CompatibilityStandard, USB, Compatibility

7 ซอฟท์แวร์ที่ดี ไม่คิดมาก ไม่คิดมาก Algorithm ทำงานได้เร็วAlgorithm ทำงานได้เร็ว แก้ปัญหาได้เก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง ซอฟท์แวร์ฉลาด ซอฟท์แวร์ฉลาด สร้างความสุขได้ สร้างความสุขได้ สีสัน, ตอบสนองมนุษย์ สีสัน, ตอบสนองมนุษย์ ไม่สร้างความทุกข์ ไม่สร้างความทุกข์ ไม่ทำลาย ( ฮาร์ดแวร์, ข้อมูล, ระบบ ) ‏ ไม่ทำลาย ( ฮาร์ดแวร์, ข้อมูล, ระบบ ) ‏

8 ระบบปฏฺิบัติการ ซอฟท์แวร์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ความติด จิตใจที่เป็นพ้ืนฐาน ความติด จิตใจที่เป็นพ้ืนฐาน เอาตัวรอด (OS Jobs) ‏ เอาตัวรอด (OS Jobs) ‏ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า (OS Management) ‏ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า (OS Management) ‏ พัฒนาต่อได้ (Auto update) ‏ พัฒนาต่อได้ (Auto update) ‏ สร้างความสุขได้ (DirectX, Multimedia) ‏ สร้างความสุขได้ (DirectX, Multimedia) ‏ การสื่อสาร (Protocol Support) ‏ การสื่อสาร (Protocol Support) ‏

9 ปัจจัยสี่ของมนุษย์ เสื้อผ้า, อาหาร, ยา, ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า, อาหาร, ยา, ที่อยู่อาศัย คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ CPU, RAM, I/O, DiskCPU, RAM, I/O, Disk I/O Keyboard, Mouse, Monitor

10 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ, รถยนต์, โทรทัศน์, ฯลฯ เครื่องประดับ, รถยนต์, โทรทัศน์, ฯลฯ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Scanner Printer Wireless Mouse Microphone

11 OS สำคัญอย่างไร จัดการทรัพยากร ( จัดการระบบเซลล์, ระบบ ขับถ่าย, หายใจ ) ‏ จัดการทรัพยากร ( จัดการระบบเซลล์, ระบบ ขับถ่าย, หายใจ ) ‏ ควบคุมการทำงานของระบบ ควบคุมการทำงานของระบบ ควบคุมฮาร์ดแวร์ ควบคุมฮาร์ดแวร์ เป็นฐานสำหรับ Application อื่นๆ เป็นฐานสำหรับ Application อื่นๆ

12 การทำงานของสมอง สมอง อวัยวะ เส้นประสาท CPU Hardware, I/O

13 การยกแขนขึ้น สมองส่งสัญญา่ณไปที่แขน สมองส่งสัญญา่ณไปที่แขน แขนจะมีประสาท แขนจะมีประสาท แขนรับข้อมูลจากสมองและสามารถยกได้ แขนรับข้อมูลจากสมองและสามารถยกได้

14 ใครสั่งสมอง ความคิด ความคิด เมื่อเราจะยกมือ เราต้อง “ คิด ” ก่อน ความคิดเกิดขึ้นในสมอง สมองเริ่มทำงาน แขนยกได้

15 ความคิดอยู่ที่ใด สมอง ส่วนความจำ (Memory) ‏ สมอง ส่วนความจำ (Memory) ‏ เมื่อจะคิด จะเคลื่อนมาอยู่ที่สมองส่วนการคิด ( ความติดโหลดจาก RAM มาที่ CPU) ‏ เมื่อจะคิด จะเคลื่อนมาอยู่ที่สมองส่วนการคิด ( ความติดโหลดจาก RAM มาที่ CPU) ‏ RAM เก็บข้อมูลไม่ได้ถาวร ( ไฟดับข้อมูลหาย ) ‏ RAM เก็บข้อมูลไม่ได้ถาวร ( ไฟดับข้อมูลหาย ) ‏ ความคิดจะมาจาก Harddisk ความคิดจะมาจาก Harddisk โหลดเข้า RAM โหลดเข้า RAM โหลดเข้า CPU ทำงานทีละคำสั่ง โหลดเข้า CPU ทำงานทีละคำสั่ง

16 จำภาพนี้ให้ดี CPU *** ประมวลได้ทีละคำสั่ง Disk RAM BlockLine

17 ความคิดที่อยู่ใน DISK เรียกว่า “ โปรแกรม ” (Program) ‏ เรียกว่า “ โปรแกรม ” (Program) ‏ เก็บข้อมูลในรูปของ ไฟล์ (File) ‏ File คือการเรียงต่อกันของไบท์ข้อมูล

18 Block, Line เหตุใดการสื่อสารระหว่าง RAM กับ Disk จึง เป็นแบบบล็อก เหตุใดการสื่อสารระหว่าง RAM กับ Disk จึง เป็นแบบบล็อก ข้อมูลโหลดเข้าไปพักไว้ใน RAM ก่อน ข้อมูลโหลดเข้าไปพักไว้ใน RAM ก่อน เหตุใดการสื่อสารระหว่าง CPU กับ RAM จึง เป็นแบบ Line เหตุใดการสื่อสารระหว่าง CPU กับ RAM จึง เป็นแบบ Line การคำนวณในทางคณิตศาสตร์ต้องใช้ความต่อเนื่อง การคำนวณในทางคณิตศาสตร์ต้องใช้ความต่อเนื่อง

19 การคำนวณที่ต่อเนื่อง มนุษย์ต้องการให้คอมพิวเตอร์คำนวณแทน มนุษย์ต้องการให้คอมพิวเตอร์คำนวณแทน คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์ ทำได้เพียง +, -, *, /, AND, OR เป็นต้น ทำได้เพียง +, -, *, /, AND, OR เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นชุดของการ คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ ปัญหาทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นชุดของการ คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้

20 โปรแกรม ความคิด ความคิด โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์ OS OS โปรแกรมมากมายทำงานใน CPU ตัวเดียวได้ อย่างไร โปรแกรมมากมายทำงานใน CPU ตัวเดียวได้ อย่างไร OS ควบคุมโปรแกรมอื่นได้อย่างไร OS ควบคุมโปรแกรมอื่นได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร zenready.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google