งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวกข้องกับการสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวกข้องกับการสัมมนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวกข้องกับการสัมมนา
กลุ่มผู้จัดสัมมนา กลุ่มวิทยากร กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา

2 บุคคลและกลุ่มบุคคล กลุ่มผู้จัดสัมมนา กลุ่มวิทยากร
ประธานและรองประธาน เลขานุการและผู้ช่วยฯ นายทะเบียนและคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสาร เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการฝ่ายสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม กรรมการฝ่ายพยาบาล ฝ่ายประเมินผล กลุ่มผู้จัดสัมมนา กลุ่มวิทยากร กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา

3 บุคคลและกลุ่มบุคคล กลุ่มผู้จัดสัมมนา กลุ่มวิทยากร
กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้มาให้ความรู้ ให้ประสบการณ์แก่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4 บุคคลและกลุ่มบุคคล กลุ่มผู้จัดสัมมนา กลุ่มวิทยากร
กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ประสบปัญหาร่วมกัน ผู้ต้องการแสวงหาแนวความคิดใหม่ร่วมกัน ผู้ที่ประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน

5 บทบาทของผู้เข้าร่วมสัมมนา
พูดจาสังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีเป้าหมาย ทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบ ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เห็นความสำคัญของการสัมมนา รับผิดชอบและอยู่ร่วมสัมมนาโดยตลอด ร่วมทำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวกข้องกับการสัมมนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google