งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Globalizing Business)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Globalizing Business)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Globalizing Business)
ธุรกิจในโลกาภิวัฒน์ (Globalizing Business)

2 โลกาภิวัฒน์ในแง่มุมต่างๆ
Globalization of Economies : ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลก Globalization of Markets : ความต้องการสินค้าและบริการโน้ม เอียงในทิศทางเดียวกัน

3 โลกาภิวัฒน์ในแง่มุมต่างๆ
 Globalization of Industries : การแสวงหา competitive advantages ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก Globalization of Strategies : การร่วมมือทางกลยุทธ์ระหว่างประเทศ

4 ปัจจัยนำเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ (1)
Manufacturing Technology Transportation Technology Information and Communication Technology

5 ปัจจัยนำเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ (2)
Trade Liberalization Rising Real Term Incomes Competition

6 การทำธุรกิจในอดีต VS การทำธุรกิจในโลกาภิวัฒน์
4 P’s : ทรัพยากรบุคคล (Man) : เงินทุน (Money) : วัตถุดิบ (Material) : การจัดการ (Management) 4 P’s Information Technology Entrepreneur’s Skill

7 เป้าหมายของธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์
คนเท่าเดิม งานมากขึ้น เป้าหมายของธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ งานเท่าเดิม คนน้อยลง คุณภาพงานดีกว่าเดิม

8 ผู้ประกอบการในยุคโลกาภิวัฒน์
มีภาวะผู้นำ มีความรู้ทาง เทคนิค มีวินัยทางการเงิน รู้จักลูกค้า ชอบท้าทาย มีความคิดริเริ่ม มีความคิด สร้างสรร รู้จักคิดนอกกรอบ เก่งการจัดการ

9 การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
1. เข้าใจบทบาทของวัฒนธรรม พฤติกรรมการบริโภค วิธีการทำงาน ออกแบบ กลยุทธ์ รูปแบบสินค้าและบริการ

10 การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
2. เข้าใจหลักการพื้นฐานทาง การตลาด Customer Value Advantage Competitive Focus

11 การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
Customer Value and the Value Equation คุณค่าสินค้าและบริการ ≥ ลูกค้าคาดหวัง

12 การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
Competitive or Differential Advantage การนำเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าดึงดูด และน่าสนใจในสายตาของลูกค้า

13 การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
Focus วิเคราะห์ความต้องการ, ความปรารถนา และความต้องการซื้อสินค้าและบริการของ ลูกค้า

14 Needs Want Demand

15 การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
3. การวางกลยุทธ์ทางการตลาด Global Village Standardization “Customer needs are becoming increasingly homogeneous with respect to certain products but remain nationally or regionally differentiated” Homogeneous Economies of Scale

16 การจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์
3.การวางกลยุทธ์ทางการตลาด Ethnocentric Polycentric Regiocentric /Geocentric

17 Ethnocentric Geocentric Regiocentric

18 Integration Global Domestic Focus Nationalism Costs War Differences Market Controls National Management Vision Needs Markets Free Cost Technology Culture

19 ตัวอย่าง

20 ข้อดีของกระแสโลกาภิวัฒน์
ความหลากหลายของสินค้าและ บริการ ความทันสมัยของสินค้าและบริการ ต้นทุนสินค้าและบริการถูกลง

21 ข้อดีของกระแสโลกาภิวัฒน์
อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น การค้าขายเสรี

22 ข้อเสียของกระแสโลกาภิวัฒน์
ช่องว่างระหว่างคนรวย และคนจน ปัญหาการกดขี่แรงงาน ปัญหาคุณภาพสินค้าและ บริการ

23 ข้อเสียของกระแสโลกาภิวัฒน์
การว่างงานในประเทศพัฒนา การเลือนหายของวัฒนธรรม ประเพณี ปัญหามลภาวะ


ดาวน์โหลด ppt (Globalizing Business)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google