งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 องค์ประกอบศิลป์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 องค์ประกอบศิลป์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 องค์ประกอบศิลป์

2 องค์ประกอบศิลป์ (COMPOSITION)
หมายถึงการนำองค์ประกอบย่อย หรือส่วนประกอบที่สำคัญของศิลปะ ได้แก่ จุด เส้นสี น้ำหนักอ่อนแก่ พื้นผิว หรือรูปร่าง รูปทรง มารวมเข้าด้วยกัน โดยการจัดระเบียบ ให้เกิดการประสานกลมกลืนกันในงานศิลปะ

3 ทัศนธาตุ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะ
1. จุด ( Point ) 2. เส้น ( Line ) 3. รูปร่าง ( Shape ) 4. รูปทรง ( Form ) 5. สี ( Color) 6. พื้นผิว ( Texture ) 7. น้ำหนักอ่อนแก่ ( Tone ) 8. ที่ว่าง ( Space )

4 หลักการองค์ประกอบศิลปะ
การซ้ำ ( Repetition ) การตัดกัน ( Contrast ) จังหวะ ( Rhythm ) เอกภาพ ( Unity ) การลดหลั่น ( Gradation ) ทิศทาง ( Direction ) ความกลมกลืน ( Harmony )

5 การซ้ำ ( Repetition ) การซ้ำเกิดจากองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกัน ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปวาง อยู่ในที่ว่าง โดยมีที่ว่างขั้น อยู่ระหว่างหน่วยขององค์ ประกอบ

6 จังหวะ ( Rhythm ) จังหวะเกิดจากการซ้ำกันอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพขององค์ประกอบ

7 การลดหลั่น (Gradation)
การลดหลั่นคือการจัดลำดับขององค์ประกอบต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปตามลำดับ เช่น ระดับสีอ่อนไปแก่ ผิวเรียบไปขรุขระ รูปทรงเล็กไปรูปทรงใหญ่

8 ทิศทาง (Direction) ทิศทางหมายถึงความรู้สึกเคลื่อนไหวที่เกิดจากการพิจารณาองค์ประกอบในงานออกแบบ หรืองานศิลปะ

9 ความกลมกลืน (Harmony)
ความกลมกลืน หมายถึงการรวมกันของหน่วยย่อยซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ที่มีมากกว่าหนึ่งหน่วยให้มีความสัมพันธ์ กัน หน่วยย่อยต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ จุด เส้น สี พื้นผิว น้ำหนัก รูปร่างรูปทรงนั่นเอง Untited by Ross Beckner

10 การตัดกัน (Contrast) การตัดกันหรือความขัดแย้ง หมายถึงการจัดองค์ประกอบที่มีความต่างกันไว้ด้วยกัน

11 ความสมดุล (Balance) ความสมดุล หมายถึงความเท่ากันในน้ำหนักของสิ่งต่างๆระหว่าง 2 ส่วน ในทางศิลปะหมายถึง การเท่ากันทางความรู้สึก

12 เอกภาพ (Unity) เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการจัดองค์ประกอบ

13 กิจกรรม ผลงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ หลักองค์ประกอบใด ในการสร้างสรรค์ผล งานใด
By Andy wahor

14 กิจกรรม ผลงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ หลักองค์ประกอบใด ในการสร้างสรรค์ผลงานใด
“Dora” by Picasso

15 กิจกรรม ผลงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ หลักองค์ประกอบใด ในการสร้างสรรค์ผลงานใด
“ ประติมากรรมชุดจงกรม ” โดย รองศาสตราจารย์เขมรัตน์ กองสุข

16 กิจกรรม ผลงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ หลักองค์ประกอบใด ในการสร้างสรรค์ผลงานใด

17 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 องค์ประกอบศิลป์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google