งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes

2 อัลเคน (CnH2n+2) Name Condensed Structure no.of Carbon methane CH4 1
CH3CH propane CH3CH2CH butane CH3(CH2)2CH pentane CH3(CH2)3CH hexane CH3(CH2)4CH

3 อัลเคน (CnH2n+2) Name Condensed Structure no.of Carbon heptane
CH3(CH2)5CH octane CH3(CH2)6CH nonane CH3(CH2)7CH decane CH3(CH2)8CH undecane CH3(CH2)9CH dodecane CH3(CH2)10CH

4 Sum formula Structural formula Condensed formula

5 มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวน
สมบัติทางกายภาพ Non-polar molecules Water insoluble Low density Low melting point Low boiling point มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวน คาร์บอนเพิ่มขึ้น 5

6 CH4 CH3-CH3 CH3-CH2-CH3 CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
Boiling point,°C CH4 Methane -164 CH3-CH3 Ethane -89 CH3-CH2-CH3 Propane -42 CH3-CH2-CH2-CH3 Butane -1 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 Pentane +36 6

7 3-ethyl-2,3-dimethylpentane
1 2,2,3-trimethylpentane 1 3-ethyl-2,3-dimethylpentane 7

8 4-ethyl-2,3,3,4-tetramethyloctane
3,4-diethylheptane 1 1 4-ethyl-2,3,3,4-tetramethyloctane

9 Cycloalkanes (CnH2n) 9

10 isopropylcyclohexane 2-chloro-5-cyclobutylpentane
1 1 isopropylcyclohexane 2-chloro-5-cyclobutylpentane 1 1 1,1,3-trimethylcyclopentane 1,1-diethyl-4-methylcyclohexane 10

11 การเตรียมอัลเคน Hydrogenation Grignard reagent + alkyl halide

12  ปฏิกิริยาการแทนที่ H ในอัลเคนด้วย X (Cl, Br, I)
ปฏิกิริยาของอัลเคน “Halogenation”  ปฏิกิริยาการแทนที่ H ในอัลเคนด้วย X (Cl, Br, I) 12

13 CH3CH3 + Cl2 CH3CH2Cl + HCl CH3CH2CH3 + Br2 CH3CHCH3 (major) Br
Heat 1 CH3CH3 + Cl2 CH3CH2Cl + HCl Heat 2 CH3CH2CH3 + Br2 CH3CHCH3 (major) Br CH3CH2CH2Br (minor) 13


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google