งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sociology of Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sociology of Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sociology of Development
สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53

2 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
Change การเปลี่ยนแปลง Progress ความก้าวหน้า Innovation นวัตกรรม Modernization ความทันสมัย Expansion การขยายตัว Wealth รุ่งเรือง/มั่งคั่ง Transformation การเปลี่ยนรูป Growth ความเจริญเติบโต

3 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
Evolution วิวัฒนาการ Reformation การปฏิรูป Revolution การปฏิวัติ Development การพัฒนา Civilization อารยธรรม Paradigm กระบวนทัศน์ Scenareo ภาพทัศน์ Strategic ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

4 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง การเปลี่ยนสภาพของสิ่งใดๆ ไม่เจาะจงว่าเป็นแบบใด วิธีใดเป็นคำที่ใช้กลาง ๆ ทั่วไป ความก้าวหน้า (Progress) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้านเดียว การประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การค้นคิด ริเริ่มหรือประดิษฐ์ทำสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาในสังคม รวมถึงการนำสิ่งใหม่ที่ทำไว้มาใช้

5 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความทันสมัย (Modernization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่ยังล้าหลัง เก่าแก่โบราณ ให้ทันสมัย คือ เหมือนกับสิ่งเดียวกันในประเทศที่เจริญ แล้ว/ประเทศตะวันตก การขยายตัว (Expansion) หมายถึง การแผ่ขยายให้กว้างขวางใหญ่โตยิ่งขึ้น ความรุ่งเรือง/ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) หมายถึง ความพร้อมเพรียง อุดมสมบูรณ์ของโภคทรัพย์และ ความสุขสำราญโดยทั่วไป

6 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพ รูปร่างภายนอกหรือหน้าที่ ความเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง ความงอกงามเติบโตอย่างช้า ๆ จนโตเต็มที่ การเพิ่มขนาด น้ำหนักหรืออำนาจ วิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นไปทีละเล็กละน้อย

7 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การปฏิรูป (Reformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ หรือวิธีการปฏิบัติ ส่วนมากใช้ ในความหมายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายในลัทธิ ศาสนา หรือระบบต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปที่ดิน ระบบข้าราชการ การศึกษา เป็นต้น การปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำคัญ ๆ อย่างมาก รวดเร็วและ อย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ โดยอาจจะต้องใช้กำลัง ความรุนแรง

8 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อารยธรรม (Civilization) หมายถึง ทำให้มีความเจริญ ความสงบสุขสังคมบนพื้นฐานแห่ง ศีลธรรมและกฎหมาย ความเจริญด้วยองค์การสังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง ความคิดรวบยอดของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ แนวคิด ภาพทัศน์ (Scenareo) หมายถึง การฉายภาพให้เห็นสภาพในอนาคตข้างหน้า

9 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง การวางกำลัง การวางแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประ?สงค์และเป้าหมาย การพัฒนา (Development) ? หมายถึง

10 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลง (Change) ความก้าวหน้า (Progress) การประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation) ความทันสมัย (Modernization) การขยายตัว (Expansion) ความเจริญรุ่งเรือง/ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) คำกลางๆ ที่ใช้ในการอธิบายวิธีที่จะทำให้เกิดความเจริญในความหมายทั่วๆ ไป

11 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การแปลงรูป (Transformation) ความเจริญเติบโต (Growth) การพัฒนา (Development) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง - อะไร - เรื่องใด - ส่วนใด วิวัฒนาการ (Evolution) การปฏิรูป (Reformation) การปฏิวัติ (Revolution) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับจังหวะขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง

12 ความหมายของการพัฒนา หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) :
2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) : 3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) :

13 คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept)
1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) : - สังกัปไม่ตายตัว/แน่นอนเสมอไป - คุณสมบัติในเชิงเปรียบเทียบ การพิจารณาสิ่งใด/สิ่งหนึ่งว่า พัฒนาหรือไม่พัฒนาจะต้องเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

14 คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept)
2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) : รูปแบบลักษณะเชื่อมโยงจุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทาง หรือ เป้าหมาย คือ “การพัฒนาแล้ว” (developed-ness) : Development + สภาวะ (State-of-being) + กระบวนการ (Process)

15 คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept)
3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) : - การพัฒนาเป็นการได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ความคิดของแต่ละบุคคล และค่านิยมที่ยึดถือ - การโต้แย้งเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นประเด็นความชอบหรือ ค่านิยม (Value preference) การได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ตามความคิดของแต่ละบุคคลและค่านิยมที่ยึดถือ - ประเด็นการพัฒนา : เชิงกระบวนการ (Process) = การได้มาในสิ่งชอบจำนวนมากที่สุด : เชิงสภาวะ (State-of-being) = ความนิยมชมชอบคนในสังคมนั้น เป็นประเด็นจริยธรรม

16 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ : การพัฒนาที่มีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและ ก่อให้เกิดการเติบโตทางอุตสาหกรรม (Self- sustaining Industrial Growth) เพื่อทำให้ ประชาชนไม่ยากจน ประกอบด้วย - การผลิต - การจำหน่ายจ่ายแจก - การแลกเปลี่ยน - การลงทุน

17 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
ทางสังคม : การพัฒนาที่มีการยกระดับความเป็นอยู่ ได้แก่ - การพัฒนาจิตใจ - การพัฒนาแบบแผนและพฤติกรรม - การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพื่อ แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม - การพัฒนาให้กระจายรายได้อย่างเสมอภาค (Income Distribution) และการดึงดูดมวลชน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงิน

18 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
ทางวัฒนธรรม : การสร้างความรู้สึกว่าตนเป็นชาติ (A New National Self-image) มีความเชื่อมั่นและพร้อม ที่จะเสียสละเพื่อชาติ ทางการเมือง : การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สร้างกระบวนการ ปกครองให้เป็นประชาธิปไตย และประชาชนใน ประเทศมีสิทธิเสีภาพตามกฏหมาย

19 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
Dudley Seers การพัฒนา เป็นการแสวงหาลู่ทางเพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยาก หรือภาวะ ทุโภชนาการ (ความยากจนและความเจ็บป่วยของประชากร) ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายศักยภาพของปัจเจกบุคคล “การพัฒนา:” คือ การส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเป็นธรรมทางสังคมโดยมีเป้าหมาย : ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ - ปัจจัยสี่ การมีงานทำ (หัวหน้าครอบครัว) ความเสมอภาคได้รับโอกาสจากการให้บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน การมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของรัฐ ประเทศมีอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหาร

20 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
Paul Streeten การพัฒนา เป็นเป้าหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงทัศนคติคนต่อชีวิตและการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถาบัน ต่างๆ “การพัฒนา” คือ การเสริมสร้างความก้าวหน้า ประกอบด้วย : - การเพิ่มรายได้และผลผลิต - การเปลี่ยนแปลง สภาพและเงื่อนไขกระบวนการ ผลิต หรือระบบการผลิต - การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยและการศึกษา) - การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

21 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
T. R. Batten ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ความหมายของคำ ว่า พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น Brookfield การพัฒนา เน้นด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความก้าวหน้าที่มุ่งเน้น จัดสวัสดิการ เป็นต้น - การลดความยากจน - การลดการว่างงาน - การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ

22 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
Hoogvelt “การพัฒนา” เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งโลกออกเป็นโลกที่พัฒนา และไม่พัฒนา อธิบายว่า การพัฒนามีอยู่ 3 ฐานะ ได้แก่ 1. การพัฒนาเป็นกระบวนการวิวัฒนาการของความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ รวมทั้งองค์กรทางวัฒนธรรม การพัฒนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่า แนวใหม่ ความแตกต่างทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวด้วยการทำให้ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม

23 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
Hoogvelt 2. การพัฒนาฐานะเป็นการปฏิสัมพันธ์ ภายใต้โดยกระบวนการ เปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับ สังคมต่าง ๆ การพัฒนาของสังคมที่ด้อยพัฒนา ด้วยการติดต่อสัมพันธ์ ทางการค้า ระบบพาณิชย์ ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม่ การแปลง สภาพโครงสร้างของสังคมดั้งเดิมด้วยการเป็นสมัยใหม่ภาพใต้ลัทธิอาณา นิคม การแพร่กระจายทัศนคติ ค่านิยม สถาบันต่าง ๆ ภายใต้ลัทธิอาณา นิคมและการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ

24 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
Hoogvelt 3. การพัฒนาเป็นการปฏิบัติการ โดยการพัฒนาจะต้องมีการ วางแผนอย่างรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเป้าหมายให้เลือกสำหรับการพัฒนาหลาย ๆ เป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนา เป็นต้น

25 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
ความหมายของการพัฒนา : การปรับปรุง/การเปลี่ยนแปลงสังคม/สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคม หนึ่งสังคมใด อย่างมีขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ องค์ประกอบสำคัญตามความหมายการพัฒนา : คุณค่าอันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและขั้นตอน

26 การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา
ปัจจัยกำหนดคุณค่าเป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง : ความเชื่อ (Belief) ความคิด (Concept) และทัศนะ (Attitude) ที่มีต่อการมองโลก วัฒนธรรม (Culture) ที่เป็นผลอันเกิดจากระบบกลไก/กระบวนการ ทางสังคม เงื่อนไขสภาวะที่แท้จริง (Concrete Situations) ความเป็นมาและ พัฒนาการสังคม พื้นฐานระบบการผลิต ระบบสังคม วัฒนธรรมและ การเมือง


ดาวน์โหลด ppt Sociology of Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google