งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
กรอบแนวคิดสู่การพัฒนา กรอบแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การกำหนดกิจกรรม/โครงการ กลุ่มทักษะ 6 ทักษะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดผล/ประเมินผล

3 กรอบแนวคิดสู่การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ( ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2555 ) 1. เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา 2. เพื่อให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง และยึดตามศักยภาพของ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3. เพื่อให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาสู่การนำไปปฏิบัติของครูผู้สอนได้อย่าง ชัดเจน 4. เพื่อให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล กรอบแนวคิดสู่การพัฒนา

4 กรอบแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2551 2. ประมวลประสบการณ์ของครูผู้สอน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเข้าถึงศักยภาพ ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในแต่ละระยะการเปลี่ยนผ่าน เริ่มตั้งแต่ เข้าบริการจากโรงเรียน 3. วาดฝันการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในแต่ละปีที่เข้ารับบริการ โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละคน 4. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนแต่ละด้าน ตามความเหมาะสมแตะละช่วงวัย โดย ยึดความเป็นไปได้ตามศักยภาพ 5. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาให้รองรับการตั้งงบประมาณ การเตรียมครูผู้สอน ฯลฯ

5 1. แฟ้มผลการปฏิบัติงานผู้เรียน
การวัดผล ประเมินผล เครื่องมือ 1. แฟ้มผลการปฏิบัติงานผู้เรียน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสังเกต

6 แนวการวัด/ประเมินผล ด้านผลสัมฤทธิ์/การพัฒนา
1. ผลสรุปการประเมินแต่ละกิจกรรมย่อย 2. ผลสรุปการประเมินจากกิจกรรมย่อยเป็นกิจกรรมหลัก 3. ผลสรุป ( ค่าเฉลี่ย ) การประเมินจากกิจกรรมหลัก เป็นผลการประเมิน ( การพัฒนา ) แต่ละทักษะ ( 6 ทักษะ ) 4. พิจารณาจากเวลาการที่ได้รับบริการ ด้านผลสัมฤทธิ์/การพัฒนา

7 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. พิจารณาจากเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรฐานผู้เรียนที่กำหนด 2. ประเมินจากแบบสังเกต พัฒนาการตามมาตรฐานผู้เรียนที่กำหนด 3. ประเมินจากแฟ้มผลการปฏิบัติของผู้เรียน 4. ประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอัน พึงประสงค์

8 โมเดลการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
-ศูนย์การเรียนรู้แบบไร่นาสวนผสม -ศูนย์การเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ -ศูนย์การเรียนรู้อาชีพบริการ 1. ทำขนมอบ 2. แปรรูปผลไม้ 3. บริการนวดฝ่าเท้า 4. อาชีพบริการเสริมสวย -ศูนย์การเรียนรู้อาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิก -ศูนย์การเรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าจำหน่าย -ศูนย์การเรียนรู้อาชีพการเพาะพันธุ์กล้าไม้จำหน่าย -ศูนย์การเรียนรู้อาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google