งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง    ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง    ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง    ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท   ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย  

5 นโยบายที่ 2 : ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ : Transparency and Accountability
 การบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานไทย

6 นโยบายที่ 3 : ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม
 สอบแข่งขัน วัดความสามารถด้วยตนเอง ไร้เส้นสายฝากฝัง

7 นโยบายที่ 4 : สอบ O-NET ป.๖ ม.๓ ม.๖ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
 วัดผลแต่ละช่วงชั้นประกันคุณภาพการศึกษา นำผลไปใช้เพื่อศึกษาต่อ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

8 นโยบายที่ 5 : กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด
สร้างความโปร่งใสในการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น

9 นโยบายที่ 6 : ปฏิบัติธรรม นำการศึกษา
แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริตคอรัปชั่น  

10 นโยบายที่ 7 : แท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษา
 สำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน   เติมภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยี มีความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด  

11 นโยบายที่ 8 : เรียน ม.๖ จบ ได้ใน ๘ เดือน
นโยบายที่ 8 : เรียน ม.๖ จบ ได้ใน ๘ เดือน เรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก และทันลูกหลาน  

12 นโยบายที่ 9 : กองทุนตั้งตัวได้
นโยบายที่ 9 : กองทุนตั้งตัวได้   เงินทุนขั้นต้น สำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

13 นโยบายที่ 10 : ๑ อำเภอ ๑ ทุน ทุนการศึกษาสานฝันให้เด็กเก่งทุกอำเภอ
นโยบายที่ 10 : ๑ อำเภอ ๑ ทุน   ทุนการศึกษาสานฝันให้เด็กเก่งทุกอำเภอ เรียนต่อต่างประเทศ  

14 นโยบายที่ 11 : สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN
๘๐% ของนักเรียนทั้งประเทศ พูดภาษาอังกฤษได้   พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘  

15 นโยบายที่ 12 : เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖
นโยบายที่ 12 : เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖   รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา   ฟรี ค่าเล่าเรียน    ฟรี ค่าเครื่องแบบ   ฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน    ฟรี ค่าหนังสือเรียน    ฟรี ค่ากิจกรรม  

16 นโยบายที่ 13 : สร้างผู้นำอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship
เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นำในภูมิภาค  

17 นโยบายที่ 14 : ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.) Income Contingency Loan
โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้  

18 นโยบายที่ 15 : ครูมืออาชีพ
นโยบายที่ 15 : ครูมืออาชีพ   ฝันอยากเป็นครูได้เป็นครู จบแล้วมีงานทำ มั่นคงในชีวิต   ร่วมสร้างลูกหลานไทยให้เฉลียวฉลาด

19 นโยบายที่ 16 : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center
ศูนย์บริการซ่อมสร้าง ๒๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ฝึกฝนช่างฝีมือ ให้บริการประชาชน  

20 นโยบายที่ 17 : การศึกษาดับไฟใต้
นโยบายที่ 17 : การศึกษาดับไฟใต้   จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และผู้นำในพื้นที่

21 นโยบายที่ 18 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA
ฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ คิดเป็น ผลิตเป็น ส่งออกต่างประเทศ เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

22 นโยบายที่ 19 : กระทรวงศึกษาไทย ปลอดภัย ไร้บุหรี่
นโยบายที่ 19 : กระทรวงศึกษาไทย ปลอดภัย ไร้บุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ผู้บริหารอาสาเป็นแบบอย่าง นโยบายที่ 20 : ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ สร้างการศึกษาให้แข็งแกร่ง เพื่อแข่งขันในประชาคม ASEAN นโยบายที่ 21 : อัจฉริยะสร้างได้   ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาด พร้อมเป็นผู้นำประเทศในทุกสาขา  

23 นโยบายที่ 22 : อินเทอร์เน็ตตำบลและหมู่บ้าน
นโยบายที่ 22 : อินเทอร์เน็ตตำบลและหมู่บ้าน  ค้นหาความถนัดตนเอง เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา   นโยบายที่ 23 : คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ  คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชน เลือกหนังสือตามความพอใจ

24 นโยบายที่ 24 : โรงเรียนในโรงงาน
นโยบายที่ 24 : โรงเรียนในโรงงาน เรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ระหว่างเรียนมีรายได้ จบแล้วได้งานทำ นโยบายที่ 25 : อาชีวะไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี สุภาพบุรุษอาชีวะ มีวินัย เคารพกติกา รักษาคุณธรรม

25 นโยบายที่ 26 : สร้างพลังครู
นโยบายที่ 26 : สร้างพลังครู   แก้ปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส   นโยบายที่ 27 : หลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น   ลดหลักสูตรท่องจำ รู้ด้วยความเข้าใจ ใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด

26 นโยบายที่ 28 : โรงเรียนร่วมพัฒนา
นโยบายที่ 28 : โรงเรียนร่วมพัฒนา  รวมพลังครู นักเรียน เพื่อความแข่งแกร่งทางวิชาการ   พร้อมสื่อการสอนสมัยใหม่ ยานพาหนะรับส่ง   นโยบายที่ 29 : ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา   พัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน   เรียนรู้ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ  

27 นโยบายที่ 30 : ตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ
 ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เติมเต็มความรู้ คู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพ นโยบายที่ 31 : เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน หลักสูตรเทียบโอนเรียนเข้มระยะสั้น เทียบโอนความรู้ทักษะ ประสบการณ์สายอาชีพ  

28


ดาวน์โหลด ppt นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง    ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา   จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google