งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สู่โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สู่โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สู่โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้

2 วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2551โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3 พันธกิจ จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนมีคุณภาพ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ ให้ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา

4 งานอนามัยโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ.. นางสาวปนัดดา จันตุ่ย

5 ห้องน้ำสะอาด

6

7 ร่วมกันทำความสะอาด

8 หัวใจ ของห้องน้ำคือความสะอาด

9

10 เรามีวินัยในการเข้าห้องน้ำ

11 ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

12 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

13 ขอบพระคุณชาวนา

14

15 แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร

16

17 เราขอรณรงค์ต่อต้าน..โรคไข้เลือดออก..
ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

18 หน่วยพิทักษ์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

19 ใส่ทรายอะเบท

20

21 ใส่ในวงล้อยางรถยนต์

22 คว่ำยางรถยนต์

23 ที่น้ำขังบริเวณโรงอาหาร

24 บริเวณหลังอาคารเรียน

25 ที่น้ำขังบริเวณบ่อเลี้ยงกบ

26 น้ำขังหน้าบ้านพักครู

27 คว่ำยางรถทุกเส้น

28 ที่น้ำทิ้งบ่อเลี้ยงกบ

29 คว่ำถังทุกถังให้หมด เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

30 บ่อน้ำทิ้ง

31 โรงเรียนของเราน่าอยู่ ถ้าเราร่วมมือกันทำด้วยความสามัคคี


ดาวน์โหลด ppt สู่โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google