งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
โชคชัย บุตรครุธ

2 1.ความหมายของ “สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ”
1.1 สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ หมายถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษของเสียง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการกระทำของมนุษย์

3 1.ความหมายของ “สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ”
1.2 มลพิษ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อมนุษย์ได้ เช่น มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล มลพิษทางกลิ่น และสารมลพิษในดิน เป็นต้น

4 2.สถานการณ์ของปัญหามลพิษในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
2.1 ประเทศที่ประสบปัญหามลพิษรุนแรงที่สุดในทวีปเอเชีย 3 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย จีน และเวียดนาม ตามลำดับ โดยมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด

5 2.สถานการณ์ของปัญหามลพิษในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
2.2ประเทศที่ประสบปัญหามลพิษน้อยที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ รองลงมาคือ ญี่ปุ่นและมาเลเซีย

6 2.สถานการณ์ของปัญหามลพิษในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
2.3 ประเทศมลพิษในประเทศไทย ปัญหาหรือวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของทวีปเอเชีย ส่วนใหญ่เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ รองลงมา คือ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางบิน มลพิษทางเสียง และมลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google