งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม
การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม  โชคชัย บุตรครุธ

2 12. การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม
12. การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม  12.1 สาเหตุการเกิด วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมจากการละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วมเป็นผลกระทบของ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” ซึ่งทำให้โลกร้อนหรือมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นสาเหตุทำให้ธารน้ำแข็ง บริเวณขั้วโลกละลายตัวอย่างรวดเร็วกว่าปกติ 

3 12. การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม
12.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อธารน้ำแข็งในแถบขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือละลายตัวจากการภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลก ดังนี้  (1) ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เกิดน้ำท่วมชายฝั่งทะเล ชายหาด เกาะ (2) เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างฉับพลัน ภาวะโลกร้อนจะทำให้หิมะบนเทือกเขาหิมาลัยและภูเขาน้ำแข็งในแถบเอเซียใต้ละลาย

4 12. การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม
(3) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม มนุษย์สูญเสียแหล่งอาหาร และเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  (4) สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ทำให้นกเพนกวิน หมีขั้วโลก และแมวน้ำ ต้องอพยพไปหาที่อยู่และแหล่งอาหารใหม่ 

5 12. การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม
(5) การตั้งถิ่นฐานและวิธีการดำเนินชีวิตของชนเผ่าในแถบขั้วโลกต้องเปลี่ยนแปลงไป (6) เกิดภัยธรรมชาติจากหิมะถล่ม ธารน้ำแข็งในเขตเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ละลาย ทำให้ชั้นก้อนน้ำแข็งบนเทือกเขาเกิดรอยร้าวยาวนับร้อยกิโลเมตร

6 12. การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม
(7) แผนที่โลกและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีปต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเกิดน้ำท่วม เช่น พื้นที่ชายฝั่งทะเล เกาะ และทะเลสาบ 

7 13. การเพิ่มขึ้นของขยะเทคโนโลยี
13. การเพิ่มขึ้นของขยะเทคโนโลยี  13.1 ขยะเทคโนโลยี หมายถึง ซากสินค้าอิเลกทรอนิกส์ที่เสียหรือหมดอายุใช้งานแล้วจากประเทศอุตสาหกรรม ได้แก่  จอคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยขนส่งทางเรือและลักลอบนำมาทิ้งในประเทศในทวีปเอเซีย เนื่องจากเสียต่าใช้จ่ายถูกกว่าการกำจัดขยะพิษดังกล่าวในประเทศของตนเอง 

8 13. การเพิ่มขึ้นของขยะเทคโนโลยี
13. การเพิ่มขึ้นของขยะเทคโนโลยี  13.2 ผลกระทบจากปัญหาขยะเทคโนโลยี มีการถอดอะไหล่ ชิ้นส่วนหรือโลหะเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ แต่ซากที่เหลือจะปล่อยทิ้งไว้เป็นกองขยะ ซึ่งมีสารพิษตกค้างและเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพร่างกายของมนุษย์โดยตรง เช่น สารปรอท สารแคดเมี่ยม และสารตะกั่ว เป็นต้น 


ดาวน์โหลด ppt การละลายของธารน้ำแข็งและภาวะน้ำท่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google