งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 30102
วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 30102 เรื่อง การประยุกต์สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เสนอ ครู ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย น.ส. กันต์ชิสา เกษตรเอี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 9

2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หมาย ถึงการนำความรู้ เนื้อหา หลักการทางคณิตศาสตร์ ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือใช้อธิบายปรากฏการณ์ เหตุการณ์ใกล้ตัวที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ทุก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทุกวันหรือนานๆ ครั้ง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือโดยอ้อม ล้วนแต่สามารถโยงให้เข้ากับคณิตศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ในชีวิตประจำวันทุกคนจึงต้องได้ใช้คณิตศาสตร์ ใช้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันจึงไม่ได้มีความหมายด้อยค่าเพียงแค่การบวก ลบ คูณ หาร การซื้อขาย ทอนเงิน ส่วนลด หรือการมองเห็นวัตถุเหลี่ยมๆ กลมๆ แล้วพึงใจว่านี้คือรูปเรขาคณิต

3 และขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายว่าคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันจะต้องเป็นเฉพาะ คณิตศาสตร์ที่ยาก หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำ สมัยเท่านั้น เนื่องจากชีวิตประจำวันของแต่ละคนต่างกัน ชีวิตประจำวันของนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไปจึงย่อมแตกต่างกันด้วย หลักสำคัญของ ”คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” จึงอยู่ที่มุมมองในการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หรือใช้อธิบายเหตุการณ์ใกล้ ตัว เหตุการณ์ที่สนใจ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป “คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” จึงเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง ทำให้คณิตศาสตร์หลุดพ้นจากโลกที่เป็นนามธรรม มาสู่โลกที่เป็นรูปธรรม ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว จับต้องได้

4

5 ความน่าจะเป็นและการคาดคะเนของเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวันของเรามีการคาดคะเนต่างๆ ซึ่งจะเกิดเป็นคำถามภายในใจของเราเอง เช่น - พรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ - บางทีเราต้องไปทำงานวันนี้ - นายกอาจลาออกและยุปสภาเร็ว ๆ นี้ - ทีมฟุตบอลทีมใดจะได้เป็นแชมป์โลก - ใครชนะเลือกตั้งในสมัยหน้า คำว่า " ความน่าจะเป็น " หรือ "probability" เป็นวิธีการวัดความไม่แน่นอนในรูปแบบคณิตศาสตร์ เช่น เมื่อโยนเหรียญ ความน่าจะเป็นของเหรียญที่จะออกหัวหรือก้อยเท่ากับ 0.5 เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาณาคตเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ นักอุตุนิยมวิทยาจึงใช้หลักการของความน่าจะเป็นเข้ามาทำนาย เช่น ความน่าจะเป็นของการเกิดฝนตก

6

7 1 ไร่ = 1,600 ตร. ม. 1 ไร่ = 4 งาน 1 งาน = 400 ตร. ม. 1 วา = 2 ม. 1 ตร
1 ไร่ = 1,600 ตร.ม. 1 ไร่ = 4 งาน 1 งาน = 400 ตร.ม. 1 วา = 2 ม. 1 ตร.ว = 4 ตร.ม.

8

9

10

11

12 เพราะฉะนั้นได้ว่า วิชาคณิตศาสตร์ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของทุกๆคน อาจจะมีทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ้งแต่ละคนดำเนินชีวิตไม่เหมือนกัน จึงมีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์ จึงเป็นเหมือนกับองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตที่เราต้องพบเจอนั้นเอง

13 เพิ่มเติม เอกสารจากมหาลัยเชียงใหม่ การคำนวนออกแบบสร้างบ้าน

14 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google