งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Exponent and Radicals Appendix 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Exponent and Radicals Appendix 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Exponent and Radicals Appendix 2
นางสาวชมภิชา คณิชชาพงษ์ ม.4/5 เลขที่ 12

2 Exponents –เลขยกกำลัง
Radical –ราก Integer –จำนวนเต็ม Notation –เครื่องหมาย ,สัญกรณ์ Algebra –พีชคณิต Scientific notation –สัญกรณ์วิทยาศาตร์ Decimal –ทศนิยม Approximately –ประมาณ Fractional –เลขเศษส่วน Denominator –ตัวส่วน Numerator –ตัวเศษ Rationalizing –การปรับ ,การจัดเรียง Conjugate –สังยุค

3 อ้างอิง พีชคณิต สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ แปลภาษา Thai Fast Dict

4 ขอบคุณค่ะ

5 พีชคณิต เป็นสาขาหนึ่งในสามสาขาหลักในทางคณิตศาสตร์ คือมีพีชคณิต เรขาคณิต และ การวิเคราะห์ พีชคณิตเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และจำนวน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบวกลบคูณและหาร ยกกำลัง และการถอดราก รวมไปถึงการศึกษาสัญลักษณ์ ตัวแปร และเซ็ต ซึ่งพีชคณิตนั้นพื้นฐานจะเริ่มมีสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คำว่า "พีชคณิต" เป็นคำศัพท์ภาษาสันสกฤต พบครั้งแรกในตำราคณิตศาสตร์ชื่อสิทธานตะ ศิโรมณิ ของนักคณิตศาสตร์อินเดียชื่อ ภาสกร หรือ ภาสกราจารย์ ส่วนในภาษาอังกฤษ อัลจีบรา (algebra)มาจากภาษาอาหรับ


ดาวน์โหลด ppt Exponent and Radicals Appendix 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google