งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.1 Real Numbers and Their Properties

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.1 Real Numbers and Their Properties"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.1 Real Numbers and Their Properties

2 จัดทำโดย นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ ชั้น ม
จัดทำโดย นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

3 Subset - เซตย่อย Rational number - จำนวนตรรกยะ  Irrational number- จำนวนอตรรกยะ Integer – จำนวนเต็ม

4 Whole number - เลขจำนวนเต็ม Natural number - จำนวนเต็มบวก Inequality - ความไม่เท่ากัน Endpoint – ปลายทาง,จุดปลาย

5 intervals - ช่วงห่าง Law of Trichotomy - กฎไตรวิภาค Variable - ตัวแปร Algebraic expressions นิพจน์พีชคณิต , การเขียนทางพีชคณิต Constants - ค่าคงที่

6 Terms - พจน์ Coefficient - ค่าสัมประสิทธิ์ Evaluate – หาค่า,วัดผล Substitution Principle - หลักการแทนค่า Additive inverse – อินเวอร์สการบวก จำนวนที่บวกกับจำนวนจริงใดๆ แล้วได้ผลลัพธ์ของการบวกเป็น 0

7 Multiplicative inverse - ตัวผกผันการคูณ Numerator - จำนวนที่เป็นเศษในเลขเศษส่วน Denominator - จำนวนที่เป็นส่วนในเลขเศษส่วน

8 Prime number - จำนวนเฉพาะ Composite - ตัวประกอบ Fundamental Theorem of Arithmetic - ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต

9 Fundamental Theorem of Arithmetic ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต
ทุกจำนวนเต็มซึ่งมากกว่า 1 สามารถเขียนในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ ที่เป็นบวกได้แบบเดียวเท่านั้น เช่น = 23 x 3 x 172  หรือ = 24 x 3 x 52 คิดโดย คาร์ล ฟรีดริค เกาส์ (Carl Friedrich Gauss)

10 แหล่งอ้างอิง

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt A.1 Real Numbers and Their Properties

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google