งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย MS Visual Basic 2010 ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย MS Visual Basic 2010 ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย MS Visual Basic 2010
ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Visual ได้ เลือกเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 หัวข้อการบรรยาย ตัวแปรและชนิดของข้อมูล Operators คำสั่งควบคุมการทำงาน
โปรแกรมย่อย Sub โปรแกรม และ Function การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ฟังก์ชันและคำสั่งสำหรับการเขียนโปรแกรม ฟอร์มและองค์ประกอบต่าง ๆ

4 ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
ตัวแปร (Variable) คือ หน่วยของข้อมูลภายในโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนค่าได้ในระหว่างการประมวลผลของโปรแกรมต่าง ๆ ชนิดของข้อมูล (Data type) การประกาศตัวแปร (Variable declaration) Explicit declaration Implicit Declaration การประกาศตัวแปรค่าคงที่ (Constant Variable)

5 กฎการบังคับใช้ (Scoping Rule) และอายุ (Lifetime) ของตัวแปร
Global Variable และ Local Variable Public Private

6 Operators Assignment operator Arithmetic operator Relational operator
Name$ = “Tongdee” Arithmetic operator + - * / ^ & Mod \ Relational operator = < > <> >= <= Like Is Logical operator Not And Or Xor Eqv Imp

7 คำสั่งควบคุมการทำงาน
Branching GoTo GoSub Iteration For...Next Do...Loop Conditional If...Then...Else Select Case

8 โปรแกรมย่อย Sub โปรแกรม และ Function
การสร้างฟังก์ชัน การส่งค่าตัวแปรผ่านโมดูล การส่งผ่านตัวแปรแบบ ByVal (ค่า Default) การส่งผ่านตัวแปรแบบ ByRef

9 การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
On Error และ Resume รูปแบบการใช้ On Error GoTo ตำแหน่งพิเศษ (Label) On Error Resume Next On Error GoTo 0

10 ฟังก์ชันและคำสั่งสำหรับการเขียนโปรแกรม
ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลข ฟังก์ชันที่ใช้แปลงระหว่างตัวแปรต่างชนิดกัน ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ Date และ Time

11 ฟอร์มและองค์ประกอบต่าง ๆ
ลักษณะของฟอร์ม SDI  Single Document Interface MDI  Multiple Document Interface แนวความคิดในการออกแบบฟอร์ม คุณสมบัติ (Property) ของฟอร์ม เหตุการณ์ (Event) ของฟอร์ม ฟังก์ชันการทำงาน (Method) ของฟอร์ม

12 คอนโทรลเบื้องต้น Picture Box Label TextBox Frame Command Button
Check Box Option Box

13 Combo Box List Box Hscroll Bar และ Vscroll Bar Timer DriveListBox DirListBox FileListBox

14 Shape Line Image OLE Control Array

15 Event ของ Mouse Event ของ Keyboard Mouse Down Mouse Up Mouse Move
Key Press Key Down key Up


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย MS Visual Basic 2010 ปริญญา น้อยดอนไพร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google