งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ RFID

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ RFID"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ RFID

2 RFID คืออะไร RFID ชื่อเต็มๆก็คือ Radio Frequency IDentification หรือ การระบุ ข้อมูล หรือระบุตัวตนโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็นตัวกลางในการรับส่ง ข่าวสาร RFID ในส่วนที่เป็นแถบ RFID (แถบ RFID) จะมี Micro controller ในการประมวลผลและมีหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล และพร้อมที่จะส่ง ข้อมูลให้เครื่องอ่านตามต้องการ ที่มาของเอกสารฉบับนี้

3 RFID ทำงานอย่างไร ในระบบ RFID จะมีองค์ประกอบหลักๆด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. ป้าย (Tag, Transponder) 2. เครื่องอ่านป้าย (Reader, Interrogator) 3. ฮาร์ดแวร์ หรือ ระบบที่ใช้ประมวลผล TAG ระบบประมวลผล Reader ที่มาของเอกสารฉบับนี้

4 RFID ทำงานอย่างไร TAG TAG มีหลายลักษณะแล้วแต่จุดประสงค์การนำไปใช้งานและความ เหมาะสม เช่นป้ายที่ติดสินค้าและ ตั๋วรถไฟฟ้าที่เป็นเหรียญกลมๆสีดำ ภายในจะประกอบด้วย เสาอากาศ และ ตัวไมโครชิป ในส่วนของตัวเสาอากาศนั้น จะทำหน้าที่รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระหว่าง ป้าย(Tag) กับ เครื่องอ่าน (Reader) นอกจากนั้นแล้วมันยังสามารถทำหน้าที่สร้างพลังงานเพื่อป้อน ให้กับไมโครชิปอีกด้วย ที่มาของเอกสารฉบับนี้

5 RFID ทำงานอย่างไร TAG แบ่งประเภทตามลักษณะตามรูปแบบการบันทึกและการอ่านข้อมูลได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1. ป้ายที่อ่านและเขียนข้อมูลลงไปได้หลายๆครั้ง (Read-write) 2. ป้ายที่เขียนได้เพียงครั้งเดียวแต่อ่านได้หลายครั้ง (Write-once Read- many) 3. ป้ายที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว (Read-only) ที่มาของเอกสารฉบับนี้

6 RFID ทำงานอย่างไร ส่วนที่สอง เครื่องอ่านป้าย (Reader, Interrogator) โดยหน้าที่ของเครื่อง อ่านป้ายคือ จะทำการเชื่อมต่อกับป้ายเพื่อทำการอ่านหรือเขียนข้อมูลลงใน ป้ายโดยใช้สัญญาณวิทยุ ซึ่งภายในเครื่องอ่านจะประกอบด้วย เสาอากาศ เพื่อใช้รับ-ส่งสัญญาณ, ภาครับภาคส่งสัญญาณวิทยุ, วงจรควบคุมการอ่าน- เขียนข้อมูล และส่วนที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกันกับในส่วนของ ป้าย เครื่องอ่านนั้นจะมีชนิด และลักษณะรูปร่างหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ที่มาของเอกสารฉบับนี้

7 RFID ทำงานอย่างไร READER ลักษณะของเครื่องอ่านมีดังนี้

8 RFID ทำงานอย่างไร

9 RFID ทำงานอย่างไร แบบติดผนัง

10 การใช้ RFID ในประเทศไทย
เช่นเดียวกับแนวโน้มของโลก เช่น การขนส่ง (บัตรทางด่วน, บัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร) ห้องสมุดฉลาด (intelligent check-in and check-out) การควบคุมการเข้าออกสถานที่ (บัตรพนักงาน, บัตรจอดรถ) Supply chain management และ logistics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (e-Seal, e-Port) ปศุสัตว์ (การให้อาหาร, การติดตามโรค) เอกสารราชการ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์, บัตรประชาชน) ข้อความจาก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ RFID

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google