งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25-26 ตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นระบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดซื้อ จัดหาสารสนเทศและเพื่อสนับสนุนงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งแก่ห้องสมุด สมาชิก และ ชุมชน

3 องค์ประกอบ ระบบบริหารจัดการ (Policy management module)
ระบบการทำรายการ (Cataloging module) ระบบการบริการยืมคืน (Circulation module) ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and utility module) ระบบควบคุมการบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials control module) ระบบการจัดซื้อจัดหา (Acquisition module)

4 1. Policy management module
ทำหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบ (Parameter) ที่เกี่ยวข้องกับระบบ การกำหนดสิทธิของการใช้ระบบ (Security control) การกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการต่างๆ การบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก

5

6

7

8 2. Cataloging module เป็นระบบบริหารจัดการงานการทำรายการ (Cataloging) เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Information resource) ของห้องสมุด รองรับรูปแบบ Marc21 เพื่อสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างห้องสมุด สามารถทำรายการทรัพยากรสารสนเทศสำหรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้ (Original Catalog)

9 สามารถทำรายการโดยการถ่ายโอนข้อมูลเข้าออกของระเบียนในรูปแบบ MARC21 ผ่าน Protocol Z39.50
รองรับการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศรายชิ้น (Itemizing) สามารถทำ Index จากข้อมูลที่ได้นำเข้าไปแล้ว

10 ควบคุมความถูกต้องของรายการ (Authority Control) เพื่อตรวจสอบรายการหัวเรื่อง รายการชื่อผู้แต่ง ฯลฯ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถออกรายงานในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

11

12

13

14

15

16

17 3. Circulation module เป็นส่วนที่ใช้ในการบริการแก่สมาชิกในเรื่องของการยืม การคืน และ การจอง โดยพัฒนาให้สามารถใช้กับห้องสมุดที่มีจุดให้บริการมากกว่า 1 แห่ง สามารถกำหนด parameter ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งในด้านการยืม การคืน การยืมต่อ การจอง การปรับ การยกเลิกการให้บริการชั่วคราวและการรายงานสถิติ

18 การบริการยืม การบริการคืน การให้บริการยืมต่อ (Renew) ณ จุดบริการและผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจอง

19 การยืม-คืน-จองข้ามจุดบริการภายในองค์กรเดียว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการที่คุ้มค่า สามารถใช้กับห้องสมุดที่มีจุดให้บริการมากกว่า 1 แห่ง การปรับ การชำระค่าปรับ และการยกเว้นค่าปรับ

20 ระบบใบเสร็จและรายงานทางการเงิน (Billing and Reporting)
สามารถตรวจสอบและยกเลิกการให้บริการชั่วคราว (Blocking) การออกรายงานการใช้บริการและสถิติ (Management Reporting)

21

22

23

24

25

26 4. OPAC and utility module
ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกห้องสมุด ตลอดจนผู้สนใจ และสามารถติดต่อกับระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศโดยกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นได้ สามารถสืบค้นสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ

27 สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลสถานการณ์ยืมและสถานการณ์จองของตนเอง
สมาชิกสามารถปรับปรุง address เพื่อการติดต่อได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อที่ห้องสมุดสามารถใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือ ตลอดจนการแจ้งรับหนังสือจองได้ด้วยตนเอง

28

29

30

31

32

33 5. Serials control module*
เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยมีความสามารถในการทำงานดังนี้ การจัดหาและลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและทำดรรชนี การบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การเย็บเล่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การออกรายงานการใช้บริการและค่าสถิติ

34 6. Acquisition module* เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บางกลุ่ม เช่น อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร คณบดี สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหา ระบบการคัดเลือก (Request & Selection System) ระบบการสั่งซื้อและการบริหารรายงานทางการเงิน (Ordering and Reporting)

35 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google