งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคีห้องสมุด สถาบัน อุดมศึกษาไทย. ความเป็นมา คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการประชุม ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในภาพมีความร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคีห้องสมุด สถาบัน อุดมศึกษาไทย. ความเป็นมา คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการประชุม ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในภาพมีความร่วมมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคีห้องสมุด สถาบัน อุดมศึกษาไทย

2 ความเป็นมา คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการประชุม ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในภาพมีความร่วมมือ แต่ขาดการบริหารความร่วมมือที่ เหมาะสม ความร่วมมือขาดความต่อเนื่องและขาดพลัง

3 ความเป็นมา ( ต่อ ) มอบหมายให้ ผอ. สำนักหอสมุด มก. ยกร่างแนวทาง บริหารความร่วมมือ “ สมัชชาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ” เสนอในการประชุมกลุ่มผู้บริหารในการประชุมความ ร่วมมือครั้งที่ 22 มติขอให้ มก. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือเรื่องนี้เป็น การเฉพาะ

4 สำนักหอสมุด ม. เกษตรศาสตร์ จัด ประชุม เมื่อ 26 พ. ค. 2548 มติ 1) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งองค์การบริหาร ความร่วมมือ ในชื่อ “ ภาคีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไทย ” 2) ตั้งกรรมการ 1 ชุด ทำหน้าที่ยกร่างข้อบังคับ ภาคี ร่างข้อบังคับภาคีห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาไทย

5 ลักษณะสำคัญของภาคี 1) มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 2) มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 3) ยอมรับและสามารถทำงานกลุ่มความ ร่วมมือที่มีอยู่เดิมได้ 4) ประสานงานได้ดีกับองค์กรระดับสูงของ สถาบันอุดมศึกษาไทย

6 โครงสร้างและองค์ประกอบของภาคี ห้องสมุดอุดมศึกษาไทย ทปอ. สกอ. ม. ม. ม. ทส. ภาคีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย คณะอนุกรรมการคณะทำงาน ศูนย์ประสานงานภาคี คณะกรรมการบริหารภาคี ห้องสมุดอุดมศึกษาไทย

7 คำถามยอดฮิต ? “ เครือข่ายจะทำกิจกรรม อะไร ? ”


ดาวน์โหลด ppt ภาคีห้องสมุด สถาบัน อุดมศึกษาไทย. ความเป็นมา คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการประชุม ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในภาพมีความร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google