งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

-1- แนวทางการกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา สาย งาน เปิด “ ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชา ที่ส่วนราชการ เจ้า สังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับ หน้าที่ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "-1- แนวทางการกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา สาย งาน เปิด “ ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชา ที่ส่วนราชการ เจ้า สังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับ หน้าที่ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 -1- แนวทางการกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา สาย งาน เปิด “ ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชา ที่ส่วนราชการ เจ้า สังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับ หน้าที่ความ รับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ” เช่น สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานวิชาการแรงงาน เป็นต้น เป็นลักษณะงานที่ต้องการผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาใดก็ได้

2 -2- แนวทางการกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา สาย งาน กึ่งปิด สาย งาน กึ่งปิด แบบที่ 1 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ ” แบบที่ 1 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ ” เช่น สายงานวิชาการภาษี สายงานวิชาการอุตสาหกรรม เป็นต้น แบบที่ 2 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง โลจิ สติกส์ ” แบบที่ 2 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง โลจิ สติกส์ ” เป็นลักษณะงานที่ต้องการผู้มีคุณวุฒิ ในบางสาขาวิชา เป็นลักษณะงานที่ต้องการผู้มีคุณวุฒิที่เน้นวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่ง

3 -3- แนวทางการกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา สาย งาน ปิด สาย งาน ปิด เช่น สายงานนิติการ สายงาน วิศวกรรม เป็นต้น แบบที่ 1 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ แบบที่ 1 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เป็นลักษณะงานที่ต้องการผู้มีคุณวุฒิใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ และจำเป็นต้องใช้ ความรู้เฉพาะทาง เป็นลักษณะงานที่ต้องการผู้มีคุณวุฒิ ใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แบบที่ 2 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทาง โลจิสติกส์ แบบที่ 2 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทาง โลจิสติกส์

4 -4- แนวทางการกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา สาย งาน ปิด สาย งาน ปิด เช่น สายงานวิศวกรรมโยธา เป็นต้น แบบที่ 3 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมโยธา และได้รับ ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด แบบที่ 3 “ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมโยธา และได้รับ ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นลักษณะงานที่ต้องการผู้มีคุณวุฒิใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยจำเป็นต้องใช้ ความรู้เฉพาะทาง และต้องมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt -1- แนวทางการกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา สาย งาน เปิด “ ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชา ที่ส่วนราชการ เจ้า สังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับ หน้าที่ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google