งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552
คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552 รอยล จิตรดอน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

2 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552
ข้อมูลสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนสะสมรายปีสูงสุด: 4,853.4 ม.ม. ที่สถานีคลองใหญ่ ปี 2548 ปริมาณฝนสะสมรายปีต่ำสุด: ม.ม. ที่สถานีหัวหิน ปี 2551 ปริมาณฝนเฉลี่ย ระหว่างปี 2547 ถึง ปี 2551 เปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยระหว่างปี 2493 ถึงปี 2540 2 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

3 สรุปสถานการณ์น้ำประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2551
สรุปสถานการณ์น้ำประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2551 สรุปสถานการณ์น้ำ-ข้อมูลฝน ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศระหว่างปี 2493 ถึงปี 2540 ประมาณ 1,374 ม.ม. เปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ย พบว่า เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +0.04, -2.19, +8.22, และ ตามลำดับ ปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั้งประเทศปี 2549 วัดได้ 1,534 มิลลิเมตร และปี 2550 วัดได้ 1,470 มิลลิเมตร หรือต่ำร้อยละ 4 เปรียบเทียบเป็นรายภาค พบว่าต่ำกว่าปี 2549 ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือที่ร้อยละ 16 ส่วนที่สูงกว่าปี 2549 พบในภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่เกินร้อยละ 9 3 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 3

4 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน เมษายน
แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ยปี แผนภาพฝนสะสมรายเดือนปี 2551 ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. 4 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

5 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน พฤษภาคม
แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ยปี แผนภาพฝนสะสมรายเดือนปี 2551 ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. 5 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

6 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน สิงหาคม
แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ยปี แผนภาพฝนสะสมรายเดือนปี 2551 ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. 6 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

7 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน กันยายน
แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ยปี แผนภาพฝนสะสมรายเดือนปี 2551 ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. 7 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

8 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ตุลาคม
แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ยปี แผนภาพฝนสะสมรายเดือนปี 2551 ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. 8 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

9 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552
น้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสิริกิติ์รายวันเปรียบเทียบปี 2545 ปี 2549 และปี 2551 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลรายวันเปรียบเทียบปี 2545 ปี 2549 และปี 2551 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) สรุปสถานการณ์น้ำ-ข้อมูลน้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำกักเก็บและ 57,929 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 43,377 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำกักเก็บต่ำกว่าปี 2545 และปี 2549 ซึ่งเป็นปีน้ำมาก เมื่อพิจาราณาถึงปริมาณน้ำระบาย พบว่าในปี 2550 มีปริมาณน้ำระบายสูงกว่าสองปีน้ำมากดังกล่าว โดยระบายมากกว่าปี 2545 อยู่ร้อยละ 9.17 และมากกว่าปี 2549 อยู่ร้อยละ 0.19 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เป็นรายภาค พบว่าส่วนใหญ่มีปริมาณต่ำกว่าปี 2549 โดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ต่ำกว่าอยู่ร้อยละ 37.89 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าในปี 2550 มีปริมาณสูงกว่าอยู่ร้อยละ 13.22 เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำระบายเป็นรายภาค พบว่าส่วนใหญ่มีปริมาณต่ำกว่าปี 2549 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ที่ต่ำกว่าอยู่ร้อยละ แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือพบว่าในปี 2550 มีปริมาณน้ำระบายสูงกว่าอยู่ร้อยละ และ 8.53 ตามลำดับ 9 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 9

10 แบ่งเขื่อนขนาดใหญ่ตามความเสี่ยงน้ำท่วม น้ำแล้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 4 ปี (ปี ) ของปริมาณน้ำไหลเข้า ต่อปริมาณความจุ ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 28 อ่าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ น้อย - น้อยกว่า 0.8 เท่า ได้แก่ ศรีนครินทร์ (0.3) ลำนางรอง (0.3) ภูมิพล (0.4) บางพระ (0.4) รัชชประภา (0.4) มูลบน (0.6) ลำแซะ (0.6) ทับเสลา (0.6) สิริกิติ์ (0.7) วชิราลงกรณ์ (0.7) สิรินธร (0.7) ลำตะคอง (0.7) ปกติ - ระหว่าง 0.8 ถึง 1 เท่า ได้แก่ จุฬาภรณ์ (0.8) แม่กวง (0.8) น้ำอูน (0.8) บางลาง (0.9) อุบลรัตน์ (1.0) กระเสียว (1.0) หนองปลาไหล (1.0) ปราณบุรี (1.0) ค่อนข้างมาก - ระหว่าง 1 ถึง 2 เท่า ได้แก่ น้ำพุง (1.1) แม่งัด (1.2) แก่งกระจาน (1.5) ห้วยหลวง (1.6) ลำปาว (1.8) ลำพระเพลิง (1.9) มาก - ตั้งแต่ 2 เท่าขึ้นไป ได้แก่ ป่าสักฯ (2.4) กิ่วลม (7.1) คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

11 ภาพเมฆที่ปรับภาพทุก ชั่วโมง
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

12 ความแตกต่างอุณหภูมิน้ำทะเล กรกฏาคม 2552
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

13 ความแตกต่างอุณหภูมิน้ำทะเล กรกฏาคม 2551
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

14 ความแตกต่างอุณหภูมิน้ำทะเล กรกฏาคม 2550
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

15 ความแตกต่างระดับน้ำทะเล กรกฏาคม 2552
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

16 ความแตกต่างระดับน้ำทะเล กรกฏาคม 2551
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

17 ความแตกต่างระดับน้ำทะเล กรกฏาคม 2550
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

18 AFWA Decadal Percent Normal Precipitation 10/07/09 – 20/07/09
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

19 คาดการณ์ กรกฎา สิงหา กันยา
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

20 คาดการณ์ ตุลา พฤศจิกา ธันวา
คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

21 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552
สรุปคาดการณ์ฝน อิทธิผลฝนประเทศไมย มาจาก IOD PDO และ El Nino ฝนไม่น่าจะทิ้งช่วง กรกฎา สิงหา กันยา ภาคกลางฝนน้อย ภาคเหนือ และอีสาน ฝนมาก พฤศจิกายน และ ธันวาคม ฝนจะน้อย คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552

22 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552
iwrm.haii.or.th/projection คำถาม ขอบคุณ ครับ คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552


ดาวน์โหลด ppt คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google