งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550
ระดับกระทรวง : กระทรวงพลังงาน (ทุกหน่วยงานระดับกรมในกระทรวง) ระดับกรม : 9 กรม กรมการค้าภายใน กรมชลประทาน กพร. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงวิทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ระดับจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา (30 ส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัด)

3 หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550
PMQA : การให้ความรู้ (ทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน) ครั้งที่ 1 : ส่วนที่1 : PMQA คืออะไร ส่วนที่2 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่3 : ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ครั้งที่ 2 : ส่วนที่4 : องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่5 : การเขียนรายงาน ส่วนที่6 : การประเมินตนเอง ส่วนที่7 : การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ

4 (Public Sector Management
ส่วนที่ 1 PMQA (Public Sector Management Quality Award) คือ อะไร

5 การจัดการบ้านเมืองที่ดี คำรับรองการปฏิบัติราชการ
Public Sector Management Quality Award (PMQA) เป้าหมาย วิธีการ/เครื่องมือ ผลงาน พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลลัพธ์ มุมมอง 4 มิติ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ แผน ยุทธศาสตร์ (ปฏิบัติราชการ) HR Scorecard Competency ประสิทธิผล Strategy ID Scorecard คุณภาพ ประชาชน คือ ศูนย์กลาง Blueprint (ลดขั้นตอน) ประสิทธิภาพ e-Government/KM พัฒนาองค์กร

6 Good Governance Strategy Formulation Strategy Implementation
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 Good Governance New Public Management Strategic Management Strategy Formulation การวางวิสัยทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์ Strategy Map แผนบริหารความ เสี่ยง แผนปฏิบัติราชการ Strategy Implementation Org. Structure (GO/PO/SOE/SDU/etc.) Process Redesign IT (e-gov) People (Competency) Culture KM กฎหมาย Strategic Control คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (PA) BSC Individual Scorecard รายงานข้อมูลสถาน การณ์เศรษฐกิจและสังคม Globalization คตป Making strategy works Good strategy comes first Public Sector Management Quality Award (PMQA) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2549

7 รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ
Japan Canada USA Australia EU Singapore Thailand 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 2001 2006 Deming Prize Canada Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award Thailand Quality Award Public Sector Management Quality Award Malcolm Baldrige National Quality Award Quality Performance / Organizational Excellence

8 “ใช้แนวคิดจากโลกตะวันตก”
Deming Prize การค้นพบความสำคัญของ “คุณภาพ” หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอยู่ในสภาพตกต่ำ สินค้าที่ผลิตจากญี่ปุ่น เป็นที่ทราบกันดีว่าด้วยคุณภาพ 20 ปีต่อมา ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้น “ใช้แนวคิดจากโลกตะวันตก” ดับเบิลยู เอ้ดเวิร์ด เดมิ่ง และโจเซฟ จูแรน ได้เสนอให้ใช้ กระบวนการผลิตซึ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพทั้งบริษัท (CWQM) ชาวญี่ปุ่นไม่ได้ใช้เทคนิคการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) โดยแค่”ทำ” แต่ลึกซึ้งถึงขั้น “เป็น”

9 การบริหารจัดการ ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด ที่ใช้จัดการได้ทุกปัญหา
เป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวา ไม่ใช่เรื่องเชิงทฤษฎี Just do it Here and Now ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด ที่ใช้จัดการได้ทุกปัญหา

10 1 5 9 2 6 3 7 10 4 8 11 หลักคิด : 11 Core Values การนำองค์การ
อย่างมีวิสัยทัศน์ 5 การมุ่งเน้นอนาคต 9 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 2 6 ความคล่องตัว การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง 3 7 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า 10 การให้ความสำคัญกับ พนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ของ องค์การและแต่ละบุคคล 4 ความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การจัดการเพื่อ นวัตกรรม 8 มุมมองเชิงระบบ 11

11 11 8 6 10 1 4 5 7 2 3 9 หลักคิด : 11 Core Values Lead the organization
Systems Perspective มองเชิงระบบ Agility คล่องตัว Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม 10 1 5 4 7 Focus on Future เน้นอนาคต Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ 2 3 9 Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Lead the organization Manage the organization Improve the organization

12 Path to Performance Excellence
คิด ปรับ Reacting to Problems Systematic Approach Alignment Integration 2 3 Role Model No system 4 5 6 1 P 1 2 3 Strategic Leadership Lead the organization 1 / 2 / 5 / 11 C A 4 7 D Organizational Learning 3 / 4 / 6 / 10 ทำ Improve the organization Manage the organization Execution Excellence 7 / 8 / 9

13 หลักปฏิบัติ : 7 Category การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
การนำองค์กร 1 การจัดการทรัพยากรบุคคล 5 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2 6 การจัดการกระบวนงาน การให้ความสำคัญกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 3 7 การมุ่งเน้นผลลัพท์ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4

14 MBNQA Model Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)

15 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
TQA/PMQA Model P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

16 การจัดการเชิงกลยุทธ์
ส่วนที่ 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์

17 Organization Square wheels

18 Change Management วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ
เปลี่ยนได้ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ สับสน วิสัยทัศน์ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ กังวล วิสัยทัศน์ ทักษะ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ ทำแล้วเลิก วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ แผนปฏิบัติการ ขัดข้องใจ วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร เริ่มผิดทาง

19 Management Frameworks Management & Improvement Tools
Fusion Management Quality 0f Management 7S MBNQA TQA PMQA TQM Management Frameworks 5S BM BSC KM SS TPM 7QC SPC ISO HA HACCP HPH PHSS Management & Improvement Tools Quality Systems & Standards Management 0f Quality

20 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ปัจจัยภายนอก PEST 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายใน PMQA 2 การจัดวางทิศทางขององค์กร 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์

21 Strategic Planning Model
วางแผน 1 Internal environment External environment Vision KPIs Shared Values Mission Core Competency 2 Organization Objective ยุทธศาสตร์ มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 KPIs 3 KPIs ยุทธวิธี Strategic Goals Program Project ปฏิบัติ Activity 4 5

22 BSC : Balanced Scorecard Strategic Theme: Operating Efficiency
Strategy Map Strategic Theme: Operating Efficiency Objectives: What the strategy is trying to achieve Measures: How success or failure (performance) against objectives is monitored Targets: The level of performance or rate of improvement needed Initiatives: Key action programs required to achieve targets Profits and RONA Financial Grow Revenues Fewer planes Attract & Retain More Customers Customer On-time Service Lowest prices Objectives Fast ground turnaround Measures Targets Initiatives Internal Fast ground turnaround On Ground Time On-Time Departure 30 Minutes 90% Cycle time optimization Learning Ground crew alignment

23 Strategy Map BSC PMQA Vision Mission / Values Goals (4 years)
ประสิทธิผล ผลลัพธ์ / เป้าหมาย หมวด 7 คุณภาพ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ / เป้าหมาย หมวด 1-6 แนวการปฏิบัติ กระบวนการ / วิธีการ

24 Vision / Mission / Values
Strategy Map Vision / Mission / Values เป้าประสงค์ระยะ 4 ปี 7.1 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน Results 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม System ยุทธวิธี 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ Driver 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ 1.1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ

25 ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) พัฒนาองค์กร Capacity Building คุณภาพ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) ควบคุมภายใน การลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติงาน Blueprint for Change Redesign Process Knowledge Management e-government MIS

26 การวัด วิเคราะห์ สารสนเทศ
Strategic Management วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน HR Scorecard Risk Management Individual Scorecard 2 การวางแผน ยุทธ์ศาสตร์ 5 การมุ่งเน้น บุคลากร มิติที่ 1 ประสิทธิผล 1 การนำ องค์กร 7 ผลลัพธ์ องค์กร มิติที่ 2 คุณภาพ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 3 การมุ่งเน้น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 6 การจัดการ กระบวนการ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร IT & KM 4 การวัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และการจัดการความรู้ PMQA

27 การจัดการเชิงกลยุทธ์ วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ
Bangkok charter Strategic plan HRM HRD การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น พนักงาน Good governance Effectiveness Quality Efficiency Organization Development การนำ องค์กร ผลลัพธ์ องค์กร การมุ่งเน้น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการ กระบวนการ Stakeholder Customer Provider Funder OD วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และจัดการความรู้ M & E Surveillance R & D Knowledge

28 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
Cause - Effect Diagram Driver System Results 1.การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1.การจัดทำกลยุทธ์ 2.2.การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1.ระบบงาน 5.2.การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3.ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 3.การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 3.2.ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1.การวัดและวิเคราะห์ การดำเนินการขององค์กร 4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู้ 6.การจัดการกระบวนการ 6.1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2.กระบวนการสนับสนุน

29 ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด)
Cause - Effect Diagram ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) 1. สาเหตุ 2. สาเหตุ 5. สาเหตุ ปัญหา 3. สาเหตุ 4. สาเหตุ 6. สาเหตุ ปัจจัยภายนอก

30 ปัญหา 1. (category) 1.2 a (area to address) 1.1 a 1.1 b 1.2 b 1.2 c
ผังก้างปลากลยุทธ์ 1. (category) 1.2 (item) 1.2 a (area to address) 1.1 (item) 1.1 a 1.2 a1 (subpart) 1.2 a2 1.2 a1 - 1(element) 1.1 b 1.2 b 1.2 a1 -2(element) 1.2 c 1.1 c ปัญหา

31 ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด)
ผังก้างปลากลยุทธ์ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) 1. วิธีการ 2. 3. เป้าหมาย 1. ปัจจัยเอื้อ 2. 3. ปัจจัยภายนอก

32 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การได้รับรางวัล การแบ่งปันความรู้

33 TQM Concept TQA/PMQA Framework Criteria / Score Management Concept
(Assessment Tool) Management Concept Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Assessment Report (SW) Improvement Plan (Tools & Standards)

34 1 2 4 3 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ได้รับรางวัล และ/หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ Yes การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) สมัครเข้ารับรางวัล PMQA ได้รับรายงานป้อนกลับ No การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 1 2 ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 4 3 บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects)

35 รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อองค์กรของเรา
Happy & enjoy


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google