งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๑
สื่อการสอน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๑ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ

2 คำนำ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาสาระวิชา คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้เดิมก่อนเรียน และเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ พร้อมทั้งทดสอบความรู้หลังเรียนว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปนี้จะเป็นประโยชน์กับครูที่สอนสาระนี้ หรือผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตร หลานเรียนรู้ด้วยตนเอง นางพิมพ์ประไพ ดำหาย

3 ข้อใดเป็นความหมายของ “คอมพิวเตอร์” ?
แบบทดสอบก่อนเรียน ข้อใดเป็นความหมายของ “คอมพิวเตอร์” ? ก. อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เหมือนพิมพ์ดีด ข. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนสมองของคน ค. อุปกรณ์สื่อสาร ทำหน้าที่เหมือนโทรศัพท์ ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร

4 คอมพิวเตอร์ COMPUTER

5 ความหมายของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กระแสไฟฟ้า ในการทำงาน ทำหน้าที่คิด คำนวณ ประมวลผลเปรียบเสมือนสมองของคนเรา

6 การทำงานของคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานในการศึกษาและแก้ไขปัญหา เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่า คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร มีส่วนประกอบอะไรเป็นตัวทำงาน การสั่งงานคอมพิวเตอร์ทำได้อย่างไร รวมทั้งที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ที่ไหน

7 คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างไร
การทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งการทำงานได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งได้แก่ ป้อนคำสั่ง เก็บข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็น

8 1. ป้อนข้อมูลเข้า (Input Device)
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์อินพุท ใช้สำหรับในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด โมเด็ม จอยสติ๊ก เป็นต้น

9 2. เก็บข้อมูล (Storage Device)
อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และเป็นเครื่องช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ เทปไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์, zip disk, MO, PD, DVD เป็นต้น

10 3. ประมวลผล (Processing Device)
อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือ CPU (Central Processing Unit) ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ กับ "สมอง" สำหรับ CPU ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อมาแล้ว เช่น Intel, ADM, Cyrix เป็นต้น

11 4. แสดงผลลัพธ์ (Output Device)
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์เอ้าต์พุต ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมา เช่น แสดงบนจอภาพ หรือพิมพ์สู่กระดาษ รวมทั้งเสียงที่ขับออกมาจากลำโพง เป็นต้น

12 ข้อใดเป็นความหมายของ “คอมพิวเตอร์” ?
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อใดเป็นความหมายของ “คอมพิวเตอร์” ? ก. อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เหมือนพิมพ์ดีด ข. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนสมองของคน ค. อุปกรณ์สื่อสาร ทำหน้าที่เหมือนโทรศัพท์ ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร

13 อุปกรณ์ใด ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
ก. เมาส์ ข. จอภาพ ค. เครื่องพิมพ์ ง. ลำโพง จอภาพ ทำหน้าที่อะไร ก. ป้อนข้อมูล ข. แสดงผลลัพธ์ ค. ประมวลผล ง. บันทึกข้อมูล

14 สาระดีๆ เจอกันใหม่นะคะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สาระวิชา คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google