งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การตลาดและการบัญชี สำหรับธุรกิจโฮมสเตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การตลาดและการบัญชี สำหรับธุรกิจโฮมสเตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การตลาดและการบัญชี สำหรับธุรกิจโฮมสเตย์
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 มาตรฐานโฮมสเตย์ ดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งมีจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านที่พัก 1.2 ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมูลค่าเพิ่ม ด้านการส่งเสริมการตลาด

3 กลยุทธ์การตลาด สินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย
การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ ลักษณะทางด้านกายภาพ

4 สินค้าและบริการ ชุมชนต้องรู้สิ่งที่เราขายอะไร ขายการเกษตร ขายวัฒนธรรม
ขายความเป็นอยู่ ขายความโบราณ ขายการเรียนรู้ ขายธรรมชาติ จัดกิจกรรมให้เลือกเป็นการสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

5 ราคา ต้นทุน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน คำนึงถึงความคุณค่า
การตั้งราคาขึ้นอยู่กับ ต้นทุน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน คำนึงถึงความคุณค่า ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับกับสิ่งที่ลูกค้าเสียไป กลยุทธ์ราคา ราคาแบบเหมาจ่าย ลดราคาตามจำนวนคน ตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า เช่น ชาวไทย ชาวต่างชาติ ตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ์(กิจกรรมที่ลูกค้าเลือก)

6 ช่องทางการจัดจำหน่าย
ความสะดวกที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางตรง

7 การส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างการรู้จัก จูงใจ และทัศนคติที่ดี
เพื่อสร้างการรู้จัก จูงใจ และทัศนคติที่ดี การโฆษณา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ การประชาสัมพันธ์ เช่น การทำวิดีโอ การส่งเสริมการขาย เช่น การทำโปรโมชั่น การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง

8

9

10

11

12 บุคคล มีความรู้ ความรับผิดชอบ มีอัธยาศัยไมตรี การตอบสนองที่รวดเร็ว
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า สร้างความไว้วางใจ มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

13 กระบวนการ กระบวนการบริการโดยบุคคล
การะบวนการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ กระบวนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

14 ลักษณะทางด้านกายภาพ เป็นส่วนประกอบที่มีส่วนในการช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการนั้นมี คุณภาพ มีความเหมาะสม เช่น การแต่งกาย สถานที่ เครื่องมือ ที่ใช้ เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถมองเห็น

15 การทำบัญชีสำหรับโฮมสเตย์
จะนำหลักการทำบัญชีครัวเรือนมาใช้ สามารถรู้รายรับ รายจ่าย ทำให้ทราบว่าควรจะเพิ่มลดรายจ่ายใดบ้างเพื่อให้รายได้สูงขึ้น

16 ตัวอย่างรายได้ บุไทรโฮมสเตย์ มีบริการด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมบันเทิง มีอัตราค่าบริการ ดังนี้ 1) อาสาสมัครนำเที่ยวตามสถานที่เกษตร และอุทยานแห่งชาติ วันละ 300บาท/คน 2) ค่าดนตรีพื้นเมือง 200 บาท 3) การแสดงฟ้อนรำ ชุดละ 500 บาท 4) การเล่าประวัติหมู่บ้าน 100 บาท 5) ค่านั่งรถอีแต๊กชมการเกษตรในหมู่บ้าน (การปลูกเบญจมาศ การเพาะเห็ดหอม ผักปลอดสารพิษ) 100 บาท/เที่ยว 6) ค่าที่พัก คนละ 150 บาท/คืน 7) ค่าอาหาร คนละ บาท/มื้อ และอาหารว่าง คนละ 25 บาท/มื้อ

17 ตารางการรับ-จ่ายเงิน
วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ* ที่มาของรายการ รวม *ยอดคงเหลือ = ช่องยอดคงเหลือวันก่อน + ช่องรายรับ - ช่องรายจ่าย

18 การบันทึกรายรับ-จ่ายเงิน
วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ* 1/ม.ค./54 ยอดยกมาจากเดือนก่อน 1,000 รับเงินเดือน 5,000 6,000 รายได้จากค่าจ้างทำอาหาร 200 6,200 รายได้จากการให้ที่พัก 300 6,500 จ่ายค่าน้ำ ไฟฟ้า 6,300 จ่ายค่าน้ำมัน จ่ายค่าอาหาร 5,700 จ่ายค่าเงินกู้ 4,700 รวม 5,500 1,800 2/ม.ค./54 ยอดยกมาจากเดือน ม.ค. รายได้จากค่าจ้างการแสดง 4,900 5,200 500

19 สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ลำดับที่ เดือน รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) หมายเหตุ 1 มกราคม 5,500 1,800 2 กุมภาพันธ์ 500 300 3 มีนาคม 4 เมษายน 5 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 7 กรกฏาคม 8 สิงหาคม 9 กันยายน 10 ตุลาคม 11 พฤศจิกายน 12 ธันวาคม รวมทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การตลาดและการบัญชี สำหรับธุรกิจโฮมสเตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google