งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 22-23 เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง มาตราฐานสื่อดิจิทัลเพื่อ การบริการยุคสังคมฐานความรู้ วันที่ เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และคลังความรู้ต่างๆ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 ที่อนุญาตให้ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงาน การสร้างซึ่งเกิดจากบุคคลจำนวนมากที่มาทำงานร่วมกันเป็นสื่อเดียวกัน ผ่านเวลา และสถานที่ที่ต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเปิดแฟ้มงานดิจิทัลได้ เช่น การแสดงผลภาษาไทยผิดพลาด การไม่แสดงแบบอักษร (Font) รวมถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องมีข้อกำหนดร่วมกันของสื่อดิจิทัล เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

3 มาตรฐานการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร
กำหนดชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษที่กระชับและสั้นที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อภาษาไทย เนื่อจากซอฟต์แวร์บางตัวอาจไม่รองรับ ในกรณีที่มีหลายคำจะใช้ – (Hyphen) เชื่อมระหว่างคำ ไม่ใช้ space และ underscore _ เพราะเมื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ URL จะมักมีการ ขีดเส้นสัญลักษณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ underscore ทับกับขีดเส้นใต้ได้ มาตรฐานการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร by STKS

4 มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพิมพ์
ควรกำหนดแบบอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นชุดเดียวกัน ระบบที่ต่ำกว่า Windows Me ให้เลือกใช้ฟอนต์ Angsana UPC หรือ ฟอนต์ใดๆ ในตระกูล UPC ระบบ Windows 2000/XP ให้เลือกใช้ฟอนต์ Angsana NEW หรือ ฟอนต์ใดๆ ในตระกูล NEW หลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในเอกสารภาษาไทยควรจะใช้ตัวเลขเป็นเลขไทย

5 มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพิมพ์ (ต่อ)
ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัด แต่ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ โปรแกรม จะตัดคำให้อัตโนม้ติ การตัดคำก่อนจบบรรทัด ให้ใช้ปุ่ม Shift + Enter การขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl + Enter เอกสารทุกเอกสารจะต้องกำหนด Document Properties

6 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดเอกสารงานพิมพ์
มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพิมพ์ by STKS

7 มาตรฐานการตั้งชื่อเอกสารงานพิมพ์
ใช้ตัวภาษาอังกฤษ ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้น . (full stop) และ – (hyphen) ถ้าร่างเอกสารครั้งแรกให้ใส่วันที่ด้วย yyyymmdd tea and talk-present.doc tea and talk-present-1.doc tea and talk-present-2.doc

8 มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ
มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์และ Directory มาตรฐานทางด้านเนื้อหา มาตรฐานทางด้านรูปแบบการใช้ภาษาบนเว็บ มาตรฐานทางด้านเทคนิค เป็นการกำหนดมาตรฐานในส่วนของการเขียน HTML หรือส่วนของโค้ดที่เกี่ยวข้อง

9 มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ (ต่อ)
ผู้ดูแลเว็บควรใช้เครื่องมือตรวจ Links ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ หน้าเว็บ ควรจะแสดงข้อมูลต่างๆ (ยกเว้นหน้าเว็บอินทราเน็ต) ดังต่อไปนี้ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของศูนย์ฯ คำแถลงการณ์สงวนลิขสิทธิ์ มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ by STKS

10 มาตรฐานภาพดิจิทัล วันที่ / เวลา มีความสำคัญ ความละเอียดของภาพ ขนาดภาพ
คุณลักษณะเฉพาะของภาพ สืบค้นภาพง่ายด้วย IPTC Metadata XMP สำหรับการประกาศความเป็นเจ้าของภาพ

11 มาตรฐานภาพดิจิทัล (ต่อ)
มาตรฐานภาพดิจิทัล by STKS

12 มาตรฐานการสร้างสื่อนำเสนอ
สไลด์แรกจะต้องนำเสนอหัวเรื่องการนำเสนอให้ชัดเจน ทุกสไลด์จะต้องกำหนด Slide Title เน้นหัวข้อมากกว่ารายละเอียด การขึ้นบรรทัดใหม่ ให้กดปุ่ม Shift + Enter ไม่ควรเคาะช่องว่างระหว่างคำมากกว่า 1 ช่อง ขนาดตัวอักษร, สีตัวอักษร เน้น เด่นชัด เห็นได้ในระยะไกล

13 มาตรฐานการสร้างสื่อนำเสนอ (ต่อ)
ข้อความแต่ละสไลด์ไม่เกิน 6 บรรทัด ไม่ควรกำหนดฟอนต์มากกว่า 4 แบบในเอกสารเดียวกัน หลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สื่อการนำเสนอทุกสื่อจะต้องกำหนด Document Properties หมายเหตุ ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณะ ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลคือ PDF มาตรฐานการสร้างสื่อนำเสนอ by STKS


ดาวน์โหลด ppt วันที่ เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google