งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

2 ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือของทางราชการที่ประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดู และสั่งพิมพ์เอกสารบนอินเทอร์เน็ตได้ทุกเรื่องและตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ

3 ราชกิจจานุเบกษา แบ่งเป็น
ราชกิจจานุเบกษา แบ่งเป็น ประเภท ก. ฉบับกฤษฎีกา ให้ข้อมูลกฎหมายสำคัญเช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ประเภท ข. ฉบับทะเบียนฐานันดร ให้ข้อมูลประกาศพระราชทานยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภท ค. ฉบับทะเบียนการค้า ให้ข้อมูลการจดทะเบียน หรือเลิกนิติบุคคล ประเภท ง. ฉบับประกาศและงานทั่วไป ให้ข้อมูลกฎ ประกาศ ระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลาย ประกาศพิทักษ์ทรัพย์

4 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
เว็บไซต์ คลิกที่ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา

5 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด ให้ข้อมูลแต่ละประเภทที่ประกาศใหม่ล่าสุดตามลำดับวันที่ประกาศ เล่มที่/ตอนที่ประกาศ จำนวนเรื่องที่ประกาศในครั้งนั้นๆ ค้นหาราชกิจจานุเบกษา สำหรับค้นหาเรื่องที่ประกาศโดยใช้คำค้น หรือค้นโดยระบุเล่มที่/ตอนที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศ

6 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด หน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านบน แสดงประเภทที่ประกาศ ตอนที่ วันที่ประกาศ และจำนวนเรื่องที่ประกาศ ด้านล่าง แสดงรายการตามที่คลิกเลือกจากด้านบน

7 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
การค้นหาราชกิจจานุเบกษา ค้นจากชื่อเรื่องโดยใช้คำสำคัญ ค้นโดยระบุประเภทของราชกิจจานุเบกษา ค้นโดยระบุเล่ม/ตอนของราชกิจจานุเบกษา ค้นโดยระบุวันเดือนปีที่ประกาศ ค้นโดยระบุชนิดของเรื่อง หมายเหตุ ช่อง”ค้นหาจากเนื้อหา” ยังไม่สามารถใช้ได้ 1 2 3 4 5

8 ค้นจากชื่อเรื่องโดยใช้คำสำคัญ
ใส่คำค้นลงในช่อง “ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ)” แล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา

9 ค้นจากชื่อเรื่องโดยใช้คำสำคัญ
2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผลการสืบค้นที่ด้านล่างจากตัวอย่างได้ 4 รายการ ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดูรายละเอียดภาพ

10 ค้นโดยระบุประเภทของราชกิจจานุเบกษา
1. คลิกทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภทของราชกิจจานุเบกษา แล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา

11 ค้นโดยระบุประเภทของราชกิจจานุเบกษา
2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผลการสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดูรายละเอียดภาพ

12 ค้นโดยระบุเล่ม/ตอนของราชกิจจานุเบกษา
1. ใส่ข้อมูลเล่มและหรือตอน ของราชกิจจานุเบกษาที่ต้องการแล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา

13 ค้นโดยระบุเล่ม/ตอนของราชกิจจานุเบกษา
2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผลการสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดูรายละเอียดภาพ

14 ค้นโดยระบุวันเดือนปีที่ประกาศ
1. ระบุวันเดือนปีที่ “กำหนดช่วงเวลาการค้นหา” อาจกำหนดเป็นวันที่โดยเฉพาะเจาะจง หรือ กำหนดเป็นช่วงเวลา ก็ได้ แล้วคลิกที่เริ่มค้นหา

15 ค้นโดยระบุวันเดือนปีที่ประกาศ
2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผลการสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดูรายละเอียดภาพ

16 ค้นโดยระบุชนิดของเรื่อง
ใส่ชนิดของเรื่องที่ต้องการค้นที่ช่อง “ชนิดของเรื่อง” เช่น รัฐธรรมนูญ กฎ ก.ตร. หรือ พระราชกำหนด เป็นต้น หากไม่ทราบให้คลิกที่ v จะปรากฏรายการชนิดของเรื่องให้เลือก คลิกเลือกรายการที่ต้องการแล้ว คลิกเริ่มค้นหา

17 ค้นโดยระบุชนิดของเรื่อง
2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผลการสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดูรายละเอียดภาพ

18 การพิมพ์หรือบันทึกผลการสืบค้น
ข้อมูลฉบับเต็มที่ได้ สามารถพิมพ์หรือบันทึกได้ โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่ง หรือใช้ คำสั่งที่เมนู File

19 ที่มาเอกสารแนะนำการสืบค้น
library.tu.ac.th/cms/online_db2550/ ราชกิจจา.ppt


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google