งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 213342 Management Information System Week 6 213342 Management Information System Week 6 Database system By Aj-Kulachatr.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 213342 Management Information System Week 6 213342 Management Information System Week 6 Database system By Aj-Kulachatr."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 213342 Management Information System Week 6 213342 Management Information System Week 6 Database system By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 MK380Kulachatrakul Na Audhya 2 Management Information System Management Information System Database system Chapter Outline Database Concepts –Filing system –Database system Database Management System ; DBMS –Data Hierarchy –Main issues in data management Relational Database DBMS Software and Application –SQL Language and example program

3 MK380Kulachatrakul Na Audhya 3 Management Information System Management Information System Database Concepts Database reduce keeping area E’Z to Access speed to Access very simplify High Accuracy Document Locker 8More keeping area 8difficulty to access 8very slow 8very bored 8High error & Mistake เอก บุญ เจือ มช.

4 MK380Kulachatrakul Na Audhya 4 Management Information System Filing System Attendant Data Customer Data Products Data Payroll System After sale System Inventory System Payroll Slip Service Report P / O

5 MK380Kulachatrakul Na Audhya 5 Attendant Data Customer Data Suppliers Data Payroll System After sale System Inventory System Payroll Slip Service Report P / O Description DBMS Management Information System Management Information System Database system

6 MK380Kulachatrakul Na Audhya 6 A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data Database Sales data Customer data Product data Sales analysis Customer analysis Product Line analysis Data from different sources Applications Management Information System Management Information System Database system

7 MK380Kulachatrakul Na Audhya 7 Management Information System Component of Management Information System Component of Database System Hardware Software Data People Procedure General User Operator System Analysis(SA) Programmer Database Administrator (DBA) Base on Computer base information system (CBIS)

8 MK380Kulachatrakul Na Audhya 8 Management Information System Strength & Weakness of Database Strength Inconsistency can be avoid Data can be shared Redundancy can be reduced Maintaining data integrity Standardization Data security Data independence

9 MK380Kulachatrakul Na Audhya 9 รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การศึกษา, การฝึกอบรม วันเริ่มทำงาน ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง ยอดขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง การศึกษา, การฝึกอบรม ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ยอดขาย คอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้บริหาร รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน ยอดขาย ฯลฯ Management Information System Management Information System Without Database ;Data Redundancy เอก บุญ เจือ มช.

10 MK380Kulachatrakul Na Audhya 10 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8000 บาท ฯลฯ ฝ่ายบุคคล สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 15000 บาท ฯลฯ ฝ่ายขาย สมชาย เข็มกลัด พนักงานส่งของ ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8500 บาท ยอดขาย 12000 บาท คอมฯ 1200 บาท ฯลฯ ผู้บริหาร สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 8000 บาท ฯลฯ Management Information System Without Database Management Information System Without Database ;Inconsistency เอก บุญ เจือ มช.

11 MK380Kulachatrakul Na Audhya 11 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รหัส 105 สมชาย เข็มหมุด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มขัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รหัส 105 ** ขออภัย รหัสไม่ถูกต้อง ผู้บริหาร รหัส 105 ชาย ชาตโยดม พนักงานขาย ฯลฯ Management Information System Management Information System Without Database ;lack of Integrity เอก บุญ เจือ มช.

12 MK380Kulachatrakul Na Audhya 12 Management Information System With data base ; Management Information System With data base ; Data can be shared MKIS Database DBMS Software DBMS Software Sale dept. Purchasing Dept.

13 MK380Kulachatrakul Na Audhya 13 Management Information System Weakness of Database Weakness High cost of database investment Very complicated Risk of system down –Centralized data System

14 MK380Kulachatrakul Na Audhya 14 Management Information System Management Information System Database Management Database Management System (DBMS) Special software to create and maintain a database and enable individual business applications to access the data Database Data Entry Inquiry Update DBMS Software เอก บุญเจือ MKIS มช.

15 MK380Kulachatrakul Na Audhya 15 Management Information System Management Information System Database Management Data Hierarchy Data base FileByteRecordField 0 1 Bit ข้อมูล

16 MK380Kulachatrakul Na Audhya 16 Management Information System Data Management System ; DBMS โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างการจัดเก็บ ข้อมูลบนสื่อกับข้อมูลเชิงตรรกะในสายตาของผู้ใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่บริหารแหล่งข้อมูลที่ถูก รวบรวมเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถลดการซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ลดความ ขัดแย้งของข้อมูล และสามารถดำเนิการกับข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 1. Appending Data 2. Editing Data 3. Retrieving Data 4. Deleting Data …etc

17 MK380Kulachatrakul Na Audhya 17 Management Information System Management Information System DBMS : Basic Function

18 MK380Kulachatrakul Na Audhya 18 Management Information System Management Information System DBMS : Basic Function Data Definition –Create Tables and Relationships Data Manipulation - Add, Delete, Update - Query and Report SQL, COBAL Data Dictionary Laudon & Laudon)

19 MK380Kulachatrakul Na Audhya 19 Management Information System Example of DBMS Client/Server –DB2 –Oracle –Ingres –Sybase –Progress –Informix PC –dBASE –FoxPro –Access –Approach –Paradox –MySQL

20 MK380Kulachatrakul Na Audhya 20 Management Information System Management Information System DBMS :miscellaneous Function Data Security ความปลอดภัย Data Integrity ความครบถ้วนสมบูรณ์ Data Concurrency การใช้ข้อมูลพร้อมกัน Data Recovery การฟื้นฟูสภาพ Data Dictionary พจนานุกรมข้อมูล Performance ประมวลผลได้เร็ว

21 MK380Kulachatrakul Na Audhya 21 Management Information System Element of Management Information System Element of DBMS Physical Database Call Center system Inventory System POS System Applications Laudon & Laudon. 1996 DDL DML DICTIONARY DBMS

22 MK380Kulachatrakul Na Audhya 22 Management Information System Management Information System Database Program :MS-ACCESS

23 MK380Kulachatrakul Na Audhya 23 Management Information System Management Information System Database Program :MS-SQL Server

24 MK380Kulachatrakul Na Audhya 24 Take a break !!! The Opera House Sydney, Australia


ดาวน์โหลด ppt MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 213342 Management Information System Week 6 213342 Management Information System Week 6 Database system By Aj-Kulachatr.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google