งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การปรับปรุงมาตรการเพื่อ ลดผลกระทบต่อสังคมจาก การดำเนินงานของหน่วย ( รหัส LD 7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การปรับปรุงมาตรการเพื่อ ลดผลกระทบต่อสังคมจาก การดำเนินงานของหน่วย ( รหัส LD 7)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การปรับปรุงมาตรการเพื่อ ลดผลกระทบต่อสังคมจาก การดำเนินงานของหน่วย ( รหัส LD 7)

2 ผลกระทบต่อสังคม ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตัวอย่าง การฝึกทรัพย์สิน ปปช. เสียหาย การซ้อมสวนสนามรถติด การศึกษาส่งเสียงรบกวน ปชช./ นศ. ฟ้อง / นตท. ตาย PKO ปชช. ใน Host country เจ็บ / ตาย การจัดงานส่งเสียง รบกวน ปชช. การรักษาพยาบาลคนไข้ตาย ที่ดินทหาร ทับซ้อนที่ ปชช. ปปช. บุกรุก

3 ผลกระทบต่อสังคม ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่าง ช่วยเหลือประชาชน / พัฒนา ประเทศ แจกของ - เกณฑ์ชาวบ้านมา รอ ปลูกป่า ทำให้พืชไร่ของ ปปช. ตาย จัดงานการกุศล เรี่ยไร ให้ข้อมูล รับ โทร. ไม่สุภาพ การรักษาความสงบ ปิด ชายแดน ปชช. ค้าขายไม่ได้ ตั้งจุดตรวจ ปชช. รำคาญ ปะทะ ปชช. โดนลูกหลง

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้หน่วยได้ทราบผลกระทบ ที่มีต่อสังคมจากการดำเนินงาน ของหน่วย ๒. เพื่อให้หน่วยได้จัดทำหรือมีแผน ในการจัดทำมาตรการเพื่อแก้ไข ผลกระทบที่มีต่อสังคมอย่างเป็น ระบบ และมีการบูรณาการ มาตรการในโอกาสต่อไป ๓. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง ข้อมูลในหมวด P ข้อ ๘ อีกทาง หนึ่งด้วย

5 ตัวชี้วัดหลักของ แผนงาน จำนวนแผน / มาตรการ / แนวทาง เพื่อลดผลกระทบ ต่อสังคมจากการดำเนินงาน

6 รายละเอียดแผนโดยย่อ จัดประชุมเพื่อระบุว่า แต่ละ หน่วยใน บก. ทท. มีงาน / กิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อ สังคม และได้มีการจัดทำ แนวทางหรือมาตรการเพื่อลด ผลกระทบนั้นหรือยัง ถ้ายังไม่มี ให้จัดทำ หรือมีแผนเพื่อจัดทำ ต่อไป ทบทวนงาน / กิจกรรมที่ ดำเนินการอยู่ว่าสอดคล้องกับ พันธกิจของหน่วยหรือไม่ โดย เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ระบุไว้ ในหมวด P ข้อ ๘

7 ด้านการประสิทธิผล ร้อยละของจำนวนมาตรการลด ผลกระทบต่อสังคมที่จัดทำเสร็จ แล้วเปรียบเทียบกับจำนวนงาน ทั้งหมดของหน่วย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนงาน

8 ด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละความสอดคล้องของ กิจกรรมที่หน่วยดำเนินการอยู่ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับกับ พันธกิจของ บก. ทท. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การปรับปรุงมาตรการเพื่อ ลดผลกระทบต่อสังคมจาก การดำเนินงานของหน่วย ( รหัส LD 7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google