งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ
ICD ย่อมาจากอะไร ICD International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ

2 ICD มีประโยชน์อย่างไร
ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน ระบาดวิทยา เวชสถิติ ระบบเวชสารสนเทศ การวางแผนยุทธศาสตร์ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

3 ICD-10-TM คือ ? บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 ฉบับประเทศไทย TM ย่อมาจาก Thai Modifacation

4 ICD-10-TM รูปแบบต่างๆ ICD-10-TM for PCU สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
ประยุกต์ใช้ ดูที่รูปแบบของรหัส ( รหัสวินิจฉัย และ รหัสหัตถการ ) 2. ICD-10-TM สำหรับแพทย์แผนไทย U50 – U 77

5 รหัส ICD-10 ไม่ใช่ การวินิจฉัย
**A09.0(9) หมายถึง gastroenteritis/ colitis/enteritis/dysenteric

6 แนะนำหนังสือ/เอกสาร หนังสือ เล่ม1 บัญชีจำแนกโรค
เล่ม1 บัญชีจำแนกโรค *ตอนที่ 1 จำแนกโรค รหัสA-Z * ตอนที่ 2 index * ตอนที่ 3 ตารางยา เล่ม 2 ตารางการจัดกลุ่มหัตถการ เล่ม 3 แนวทางการบันทึกข้อมูล เล่ม 4 ตารางการให้บริการในชุมชน เอกสาร แบบฝึกหัด ชุดที่ 1 และ2

7 ข้อตกลงเบื้องต้น 3. แบบฝึกหัด อาจเป็นสถานการณ์ ที่ ไม่สมเหตุสมผล
เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง** โปรแกรมJHIS** เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ - หนังสือ แบบฝึกหัด 3. แบบฝึกหัด อาจเป็นสถานการณ์ ที่ ไม่สมเหตุสมผล 4. การได้ทำแบบฝึกหัด

8

9 J20. 0 Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae J20
J20.0 Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae J20.1 Acute bronchitis due to Haemophilus influenzae J20.2 Acute bronchitis due to streptococcus J20.3 Acute bronchitis due to coxsackievirus J20.4 Acute bronchitis due to parainfluenza virus J20.5 Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus J20.6 Acute bronchitis due to rhinovirus J20.7 Acute bronchitis due to echovirus J20.8 Acute bronchitis due to other specified organisms J20.9 Acute bronchitis, unspecified

10 หลักการจัดรหัส ICD-10 โรคและปัญหาสุขภาพในมนุษย์
จัดขั้นที่ 1 ตามลักษณะผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์, คลอดบุตร หรือหลังคลอด O P ทารกแรกเกิด *1- 28 วัน *1- 6 wks บุคคลอื่น

11 หลักการจัดรหัส ICD-10 บุคคลอื่น จัดขั้นที่ 2 ตามสาเหตุ A, B C, D
เนื้องอก-มะเร็ง โรคติดเชื้อ Q S, T พิการแต่กำเนิด การบาดเจ็บ สาเหตุอื่น

12 จัดขั้นที่ 3 ตามระบบอวัยวะ
หลักการจัดรหัส ICD-10 สาเหตุอื่น จัดขั้นที่ 3 ตามระบบอวัยวะ D50-D89 โรคเลือด หัวใจและหลอดเลือด I E โรคต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ J F โรคจิต ระบบทางเดินอาหาร K G ระบบประสาท โรคผิวหนัง L H00-H59 โรคตา กระดูกและกล้ามเนื้อ M H60-H95 โรคหู คอ จมูก ปัสสาวะและสืบพันธุ์ N กรณีอื่น

13 หลักการจัดรหัส ICD-10 กรณีอื่น วินิจฉัยโรคไม่ได้ บริการสุขภาพ
R บริการสุขภาพ Z สาเหตุภายนอก V, W, X, Y รหัสพิเศษ U

14 โครงสร้างICD 1.OP 2.STABCD49Q ไม่สมควรมี 3.D50-H59HN 4.RU50VWXYZ

15

16 J20. 0 Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae J20
J20.0 Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae J20.1 Acute bronchitis due to Haemophilus influenzae J20.2 Acute bronchitis due to streptococcus J20.3 Acute bronchitis due to coxsackievirus J20.4 Acute bronchitis due to parainfluenza virus J20.5 Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus J20.6 Acute bronchitis due to rhinovirus J20.7 Acute bronchitis due to echovirus J20.8 Acute bronchitis due to other specified organisms J20.9 Acute bronchitis, unspecified โรคที่วินิจฉัยไม่ชัดเจน ไม่ทราบรายละเอียด โรคที่พบน้อย หลายโรคใช้รหัสเดียวกัน ไม่มีรหัสจำเพาะ

17 Inclusion และ exclusion
“Includes” Incl. รวมถึง “Excludes” Excl. ไม่รวมถึง ในกรณีที่ ‘Excludes” จะวงเล็บบอกว่า โรคหรือภาวะที่ไม่รวมถึงนั้นใช้รหัสใด E เล่มที่1 หน้า 23 (แก้ไขด้วย)

18 “กำกวมไม่มีรายละเอียดที่ควรจะมี”
NOS ย่อมาจาก “not otherwise specified” แปลว่า “มิได้ระบุรายละเอียดนอกเหนือจากนี้” ใช้กำกับคำเรียกชื่อโรคหรือรหัสโรคที่ “กำกวมไม่มีรายละเอียดที่ควรจะมี” A04.9 Bacterial intestinal infection, unspecified Bacterial enteritis NOS

19 J20 Acute bronchitis Incl. : bronchitis
J20 Acute bronchitis Incl.: bronchitis :NOS, in those under l5 years of age acute and subacute (with): bronchospasm fibrinous membranous purulent septic tracheitis tracheobronchitis, acute Excl.: bronchitis: NOS, in those 15 years of age and above (J40) allergic NOS (J45.0) chronic: NOS (J42) mucopurulent (J41.1) obstructive (J44.-) simple (J41.0) tracheobronchitis: NOS (J40) chronic (J42) obstructive (J44.-)

20 J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic
Note: Bronchitis not specified as acute or chronic in those under 15 years of age can be assumed to be of acute nature and should be classified to J20.-. Incl.: Bronchitis: NOS catarrhal with tracheitis Excl.: bronchitis: allergic NOS (J45.0) asthmatic NOS (J45.9) chemical (acute) (J68.0)

21 ตัวย่อNEC และวงเล็บในดรรชนี
NEC ย่อมาจากคำเต็มว่า Not Elsewhere Classified แสดงความหมายว่า คำที่ ใช้ค้นหารหัสนี้จะทำให้รหัสตกอยู่ในกลุ่ม รหัสอื่นๆที่ไม่ถูกจัดกลุ่มไว้อย่างชัดเจน เป็นคำเตือนว่า อาจมีรหัสโรค ที่ดีกว่านี้ หากผู้ใช้ICD-10 พบคำนี้ในการค้นหา รหัสโรค ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบหา รายละเอียดเพิ่มเติมจากในเวชระเบียนผู้ป่วย รวมทั้งมองหารหัสอื่นๆที่อาจมีความชัดเจนกว่ามาแทน

22 A18.0 Tuberculosis of bones and joints
มีความหมายว่า “and/or” ( และ/หรือ) เช่น A18.0 Tuberculosis of bones and joints อาจหมายความได้ 3 รูปแบบ คือ 1. Tuberculosis of bones 2. Tuberculosis of joint 3. Tuberculosis of bones and joint

23 รหัสที่ได้จากการเปิดดรรชนี
ไม่มีรหัสซ่อนอยู่ - รหัสที่ไม่มีสัญลักษณ์ .- ซึ่งจะมี 3 หรือ 4 ตำแหน่ง - เป็นเพียงรหัสที่อาจเป็นไปได้เท่านั้น - ต้องอ่านกฎของแต่ละรหัสก่อนใน ICD-10 เล่มที่ 1 ตารางจัดกลุ่มโรค ก่อนตัดสินใจเลือกใช้รหัสใด มีรหัสซ่อนอยู่ - รหัสที่มีสัญลักษณ์ .- ซึ่งจะมี 3 ตำแหน่ง เป็นรหัสที่ ไม่สมบูรณ์ต้องเปิดหารหัสตำแหน่งที่ 4 และ 5 ใน ICD-10 เล่มที่ 1 ตารางจัดกลุ่มโรค - ยกเว้น บางรหัสแม้ไม่มีสัญลักษณ์ .- แต่ก็ไม่สมบูรณ์ ต้องเปิดหารหัสตำแหน่งที่ 5 ใน ICD-10 เล่มที่ 1 ตารางจัดกลุ่มโรค เช่น รหัสตำแหน่งโรคกล้ามเนื้อและกระดูก

24 ประเภทผู้รับบริการ ส่งเสริมสุขภาพ
- ผู้รับบริการไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆมารับบริการที่ไม่ใช่การบำบัดรักษาโรค บำบัดรักษาความเจ็บป่วย - ผู้รับบริการมีอาการเจ็บป่วยมาขอรับบริการ บำบัดรักษาโรค รวมการนัดติดตามผลการรักษา - ผู้รับบริการเคยมีอาการเจ็บป่วยและเคยรับการบำบัดรักษามาแล้วมารับบริการดูแลติดตามหลังการรักษา บริการอื่นๆ - บริการที่ไม่เกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ หรือบำบัดโรค


ดาวน์โหลด ppt บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google