งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects
ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ

2 โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด 2553-2563
โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ความเป็นมา พ.ศ ลงนามในสัญญาความร่วมมือกวาดล้างโปลิโอ พ.ศ เริ่มระบบเฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis) พ.ศ เริ่มรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอทั่วประเทศประจำปี ซึ่งต่อมาลดเป้าหมายลงเหลือเฉพาะกลุ่มเสี่ยง พ.ศ รายงานผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้าย พ.ศ องค์การอนามัยโลกเข้าตรวจสอบการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในประเทศไทย ผลเป็นที่น่าพอใจ

3 พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุขตกลงเห็นด้วยกับข้อเสนอ การกำจัดโรคหัด ซึ่งเป็นหัวข้อปรึกษาหารือ ร่วมกับประเทศอื่นในภูมิภาคในการประชุม World Health Assembly 2010 กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติแผนดำเนินโครงการ กวาดล้างโปลิโอและโรคหัด พ.ศ และ ให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานประสานงาน มี กรมต่างๆ ร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ และ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4 วัตถุประสงค์การดำเนินการ
รักษาสถานะปลอดโรคโปลิโอในประเทศไทย ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดในประเทศไทยลงเหลือไม่เกิน 1 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคนในปี (ไม่เกิน 5 รายต่อประชากรหนึ่งล้านในปี 2558) 1 2

5 เป้าหมายการดำเนินงานใน 5 ปีแรก (2553-2558)
การกวาดล้างโปลิโอ ให้วัคซีนโปลิโอตามระบบปกติ อย่างน้อย 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกตำบล เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย AFP ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี รายจังหวัด และเก็บอุจจาระส่งตรวจตามเกณฑ์ 14 วันหลังวันเกิดอาการอัมพาต สอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วย AFP กลุ่มเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (สอบสวนทุกรายภายใน 48 ชั่วโมง และควบคุมโรคในรายที่กำหนดภายใน 72 ชั่วโมงหลังพบผู้ป่วย) รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ ให้ได้ความครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในตำบลที่ดำเนินการ 1 2 3 4

6 Polio case and OPV3 coverage, Thailand, 1961 - 2011
OPV in EPI in 1977 ประเทศไทยไม่มีโปลิโอมาตั้งแต่ปี 2540 (1997) และเราดำเนินการตามมาตรการกวาดล้างโปลิโอมาโดยตลอด รวมทั้งการรณรงค์ให้วัคซีนประจำปีซึ่งองค์การอนามัยโลกให้เป็น option The last case 1997 NID 1994 sNID 2000

7 กลุ่มเป้าหมาย ประเภทที่ 1 กรุงเทพ และ 4 จังหวัดชายแดนใต้
ประเภทที่ 2 อำเภอที่ติดชายแดนพม่า ประเภทที่ 3 อำเภอที่มีชุมชนชาวพม่าขนาดใหญ่ ประเภทที่ 4 อำเภอที่มีรายงานการเกิดโรคคอตีบ (1 ราย) หรือ หัด (10 ราย) ในเด็กอายุ 0-5 ปี

8 พื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2555
เขต 6 และ 7 ไม่มีพื้นที่รณรงค์ พื้นที่ สคร. จังหวัด อำเภอ นครราชสีมา ครบุรี๔ โชคชัย๔ บุรีรัมย์ เมือง๔ ละหานทราย๔ สุรินทร์ สำโรงทาบ๔ บัวเชด๔ ชัยภูมิ ไม่มีพื้นที่รณรงค์

9 กำหนดวันรณรงค์ให้วัคซีนเสริม ปี 2555
 เดือน พฤศจิกายน  2555 อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 รอบ 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 วันลอยกระทง 29 30 ธันวาคม   2555 1 วันเอดส์โลก 5 วันเฉลิมฯ 10 วันรัฐธรรมนูญ 12 รอบ 2 14 25 คริสต์มาส 28 31 วันสิ้นปี

10 Situation 2012: Trouble in Nigeria, Pakistan, Afghanistan

11 การกำจัดโรคหัด เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในทุกพื้นที่ จัดตั้งเครือข่ายการตรวจเชื้อหัดทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วประเทศ เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัด โดยมีการตรวจยืนยันเชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในทุกพื้นที่ รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด หรือมาตรการเสริมอื่น เช่น การบริการวัคซีน ในประชากรวัยทำงาน เพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยง 1 2 3 4

12 Confirmed measles 2012

13

14


ดาวน์โหลด ppt โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google