งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We are your travel solutions International Tours Centre 1 SINCE 1969.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We are your travel solutions International Tours Centre 1 SINCE 1969."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We are your travel solutions International Tours Centre 1 SINCE 1969

2 We are your travel solutions International Tours Centre 2 เส้นทางดูงาน : สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ช่วงเวลาเดินทาง : 26 – 29 สิงหาคม 2553 จำนวน : 31 คน โดยสายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์

3 We are your travel solutions International Tours Centre 3

4 We are your travel solutions International Tours Centre 4 วันแรก 26 สิงหาคม กรุงเทพ - สิงคโปร์ 07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 09.40 น. เดินทางสู่สิงคโปร์โดยสายการบิน สิงคโปร์ เครื่องบินเป็นแบบ โบอิ้ง 777 เที่ยวบินที่ SQ973 13.05 น. ถึงสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่รอรับที่ สนามบิน 14.00 น. นำคณะเดินทางสู่ Singhealth Polyclinics ดูงานช่วงเวลา 14.00 น.-16.00 น.

5 We are your travel solutions International Tours Centre 5

6 We are your travel solutions International Tours Centre 6

7 We are your travel solutions International Tours Centre 7

8 We are your travel solutions International Tours Centre 8

9 We are your travel solutions International Tours Centre 9

10 We are your travel solutions International Tours Centre 10 เช้า ซิตี้ทัวร์ ชมเมือง วันที่สอง 27 สิงหาคม ซิตี้ทัวร์ - ดูงาน

11 We are your travel solutions International Tours Centre 11

12 We are your travel solutions International Tours Centre 12 บ่าย นำคณะเดินทางสู่ Singapore General Hospital ดูงานช่วงเวลา 14.00 น.-16.00 น. ดูงานช่วงเวลา 14.00 น.-16.00 น.

13 We are your travel solutions International Tours Centre 13 เช้า นำคณะดูงานที่ National Library ดูงานช่วงเวลา 09.30 น.-11.00 น. ดูงานช่วงเวลา 09.30 น.-11.00 น. วันที่สาม 28 สิงหาคม ดูงาน - ถนนออชาร์ด

14 We are your travel solutions International Tours Centre 14 บ่าย ถนนออชาร์ด

15 We are your travel solutions International Tours Centre 15

16 We are your travel solutions International Tours Centre 16 วันที่สี่ 29 สิงหาคม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - กรุงเทพ

17 We are your travel solutions International Tours Centre 17

18 We are your travel solutions International Tours Centre 18 15.30 น. ออกจากยูนิเวอร์แซลเพื่อเดินทางสู่ สนามบินชางงี 18.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพด้วยสาย การบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ SQ978 ด้วยเที่ยวบินที่ SQ978 20.00 น. ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ................................................................................

19 We are your travel solutions International Tours Centre 19


ดาวน์โหลด ppt We are your travel solutions International Tours Centre 1 SINCE 1969.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google