งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1 ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี (ต่อ) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 • The Lewis Dot Structure สามารถบอกเราถึงพันธะภายใน
VSEPR Background • The Lewis Dot Structure สามารถบอกเราถึงพันธะภายใน โมเลกุล แต่ไม่ได้บอกถึงลักษณะโรงสร้างทาง geometry? ความรู้เดิมที่เราทราบคือลักษณะของอิเล็กตรอนคู่ในโครงสร้างลิวอิสสามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ electron pairs: bonding and lone. Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR). 3D structure is determined by minimizing repulsion of electron pairs. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 VSEPR Background Lewis Structure VESPR Structure
• Must consider both bonding and lone pairs in minimizing repulsion. Example: CH4 Lewis Structure VESPR Structure พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 • Example: NH3 (both bonding and lone pairs).
VSEPR Background • Example: NH3 (both bonding and lone pairs). Lewis Structure VSEPR Structure พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 1. Construct the Lewis Dot Structure
VSEPR Background • The previous examples illustrate the strategy for applying VSEPR to predict molecular structure: 1. Construct the Lewis Dot Structure 2. Arranging bonding/lone electron pairs in space such that repulsions are minimized. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 • Linear Structures: angle between bonds is 180°
VSEPR Background • Linear Structures: angle between bonds is 180° • Example: BeF2 180° พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 • Trigonal Planar Structures: angle between bonds is 120°
VSEPR Background • Trigonal Planar Structures: angle between bonds is 120° • Example: BF3 120° พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 • Pyramidal: Bond angles are <120°, and structure is nonplanar:
VSEPR Background • Pyramidal: Bond angles are <120°, and structure is nonplanar: • Example: NH3 107° พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 • Tetrahedral: Any (and every) HCH angle between bonds is ~109.5°
VSEPR Background • Tetrahedral: Any (and every) HCH angle between bonds is ~109.5° • Example: CH4 109.5° พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 Takes up more space than a bonding pair.
VSEPR Background • Tetrahedral: angle may vary from 109.5° (exactly) due to size differences between bonding and lone pair electron densities (implies orbitals). bonding pair lone pair Takes up more space than a bonding pair. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 VSEPR : Tetrahedral • Classic example of tetrahedral angle shift:
from perfect tetrahedral (109.5°) to real water: พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

12 VSEPR Comparison of CH4, NH3, and H2O
Tetrahedral (trigonal) pyramidal bent The molecules are not tetrahedral (only CH4 is); However, in all cases the electrons (octet) are ~tetrahedrally arranged about the central atom พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

13 VSEPR shape (PCl5) • Trigonal Bipyramidal, 120° in plane, and two orbitals at 90° to plane: • Example, PCl5: 90° 120° พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

14 VSEPR and Octahedral Shape
• Octahedral: all angles are 90°: • Example, SCl6: 90° พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

15 Advanced VSEPR • Square Planar versus “See Saw” See Saw Square Planar
No dipole moment พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

16 • Driving force for last structure was to
Advanced VSEPR • Driving force for last structure was to maximize the angular separation of the lone pairs. Lone Pairs need to have more room and be further from other pairs than bonding pairs. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

17 • VESPR and resonance structures. Must look at
Advanced VSEPR • VESPR and resonance structures. Must look at VESPR structures for all resonance species to predict molecular properties. พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

18 VSEPR Provide the Lewis dot and VESPR structures for CF2Cl2. Does it have a dipole moment? 32 e- Tetrahedral พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

19 VSEPR and more molecules
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

20 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google