งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของสารละลาย (ตอนที่ 2) (Colligative properties)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของสารละลาย (ตอนที่ 2) (Colligative properties)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบัติของสารละลาย (ตอนที่ 2) (Colligative properties)
ว30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และเคมีไฟฟ้า สมบัติของสารละลาย (ตอนที่ 2) (Colligative properties) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 Osmotic Pressure Osmotic pressure is the “funky” colligative property, but it is very important biologically Osmotic pressure is the pressure required to overcome the natural pressure exerted by a solution by virtue of having a concentration. Osmotic pressure looks just like the ideal gas law: ΠV = nRT where Π is osmotic pressure Π= (n/V) RT = M RT Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 What Happens? 1 M NaCl 4 M NaCl
Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 The water moves from the 1 M side
to the 4 M side. Why? 1 M NaCl 4 M NaCl Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 On the 1 M side, the pressure is:
OSMOTIC PRESSURE Π= M RT On the 1 M side, the pressure is: Π= M RT = 1 M ( Latm/mol K)(298 K) Π=24.4 atm On the 4 M side, the pressure is: Π= M RT = 4 M ( Latm/mol K) (298 K) Π= 97.9 atm Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 Both solutions “push” on the membrane
The bigger push wins! 1 M NaCl 4 M NaCl 24.4 atm 97.9 m 73.5 atm  Note the direction of the arrows. Osmotic pressure is pushing AGAINST the solution. Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 Osmotic Pressure (p) more concentrated dilute
Osmosis is the selective passage of solvent molecules through a porous membrane from a dilute solution to a more concentrated one. A semipermeable membrane allows the passage of solvent molecules but blocks the passage of solute molecules. Osmotic pressure (p) is the pressure required to stop osmosis. more concentrated dilute Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 Osmotic Pressure (p) in air
High P Low P p = MRT M is the molarity of the solution R is the gas constant T is the temperature (in K) Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 A cell in an: isotonic solution hypotonic solution hypertonic solution
Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 Chemistry In Action: Desalination
4/4/2017 Chemistry In Action: Desalination Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 Colligative properties ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของสารละลาย (ตอนที่ 2) (Colligative properties)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google