งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Valent Bond Theory (VBT) ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Valent Bond Theory (VBT) ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Valent Bond Theory (VBT) ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี Valent Bond Theory (VBT) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 Valent Bond Theory (VBT)
Background Electron configuration Atomic orbital s p d Covalent Form VSEPR structure พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 กระบวนการเกิดพันธะโควาเลนต์
การที่อะตอมสองอะตอมใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเกิดจากการเคลื่อนที่เข้าหากันของอะตอมทั้งสอง แล้วเกดการซ้อนเกย ของอะตอมมิกออบิตอล ลักษณะนี้เราเรียกว่า เกิดการ Overlap พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 ลักษณะการ Overlap ของอะตอมมิก ออบิตอล
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ F2
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 เขียนภาพ รูปร่าง ออบิตอล
F F เขียนอธิบายพันธะใน Cl2 ด้วย VBT z z พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ O2
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 เขียนภาพ รูปร่าง ออบิตอล การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ O2
O O y y z z พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 เขียนภาพ รูปร่าง ออบิตอล การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ N2
N N y y z z พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

12 การใช้ VBT ในการอธิบายการเกิดของ BeF2 และ CH4
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

13 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

14 กระบวนการ Hybridization
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

15 Promotion electron Be ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวในการสร้างพันธะ 2 ออบิตอล
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

16 Hybridization sp พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

17 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

18 Hybridization sp2 ของ BF3
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

19 Promotion electron Boron
ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวในการสร้างพันธะ 3 ออบิตอล พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

20 Hybridization sp2 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

21 การอธิบายการเกิดของ BF3 ที่มีรูปร่าง สามเหลี่ยม
มุม ระหว่างพันธะ 120o รูปร่าง สามเหลี่ยม trigonal planar พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

22 Hybridization sp3 ของ CH4
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

23 Promotion electron Carbon
ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวในการสร้างพันธะ 4 ออบิตอล พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

24 Hybridization sp3 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

25 พิจารณามุมของแต่ละกลุ่มอิเล็กตรอน
มุม ระหว่างพันธะ 109.5o รูปร่างเป็นแบบ tetrahedral พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

26 Hybridization sp3 ของ CH4
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

27 Hybridization ของ H2O H2O พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

28 ไม่ต้อง Promotion เพราะ มีอิเล็กตรอนเดี่ยวที่จะสร้างพันธะพอแล้ว
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

29 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

30 การ Hybridization ของโมเลกุลที่มีพันธะคู่
C2H4 ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวที่ใช้ในการสร้างพันธะ 4 อิเล็กตรอน มุมระหว่างพันธะ 120o ควร Hybridization แบบ sp2 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

31 Promotion และ sp2 Hybridization
ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 อิเล็กตรอน พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

32 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

33 พิจารณาโครงสร้างของ C2H4 ที่ควรเป็น
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

34 C2H4 พันธะระหว่าง คาร์บอน จึงเป็น พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

35 การ Hybridization ของโมเลกุลที่มีพันธะสาม
C2H2 ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยวที่ใช้ในการสร้างพันธะ 4 อิเล็กตรอน มุมระหว่างพันธะ 180o ควร Hybridization แบบ sp พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

36 Promotion และ sp Hybridization
ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 อิเล็กตรอน พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

37 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

38 สำหรับบางโมเลกุล ที่เกินกฎออกเตต
PCl5 ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ออบิตอล พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

39 Promotion และ Hybridization sp3d
ต้องทำ promotion electron Promotion พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

40 Promotion และ Hybridization sp3d
พิจารณากลุ่มอิเล็กตรอนของ sp3d มี5 กลุ่มอิเล็กตรอน แบบ trigonalbipyramid Hybridization sp3d พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

41 sp3d pz รูปร่างโมเลกุลของ PCl5 sp3d sp3d pz sp3d pz pz sp3d sp3d pz
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

42 สำหรับโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวบางโมเลกุล
ClF XeF2 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

43 Promotion และ Hybridization sp3d
ต้องการอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ออบิตอล Promotion พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

44 Promotion และ Hybridization sp3d
พิจารณากลุ่มอิเล็กตรอนของ sp3d มี5 กลุ่มอิเล็กตรอน แบบ trigonalbipyramid Hybridization sp3d พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

45 sp3d pz รูปร่างโมเลกุลของ ClF3 sp3d sp3d sp3d pz sp3d sp3d pz
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

46 Promotion และ Hybridization sp3d2
SF6 ต้องทำ promotion electron เพื่อได้อิเล็กตรอนเดี่ยว 6 electron พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

47 Promotion และ Hybridization sp3d2
พิจารณากลุ่มอิเล็กตรอนของ sp3d2 มี6 กลุ่มอิเล็กตรอน แบบ octahedral Promotion พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

48 sp3d2 pz รูปร่างโมเลกุลของ SF6 pz sp3d2 sp3d2 sp3d2 pz sp3d2 sp3d2 pz
พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

49 sp3d2 ที่มี อิเล็กรอนคู่โดดเดี่ยว
IF5 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร

50 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 พันธะเคมี อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt Valent Bond Theory (VBT) ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google