งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกินอยู่อย่างพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกินอยู่อย่างพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกินอยู่อย่างพอเพียง
ด.ช. ณัฐธัญ บุญผ่องใส เลขที่ 11 ด.ญ. นันท์นภัส ปวัณชัยสิทธิ์ เลขที่ 22 ด.ญ. ปราญชลี เรือนเรือง เลขที่ 25 ด.ช. พงศธากร ลาดเสน เลขที่ 26 มัธยมศึกษาปีที่ 1/16

2 บทที่1 ปัญหาสาเหตุ ณัฐธัญ น้ำหนัก 75 กก. ส่วนสูง168ซม. อ่อนตัว8 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง40 เดิน/ วิ่ง 800 ม ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ นันท์นภัส น้ำหนัก30 กก. ส่วนสูง142ซม. อ่อนตัว 1 ดันพื้น 20 ลุกนั่ง 30 เดิน/วิ่ง 800 ม.5.45 ปัญหา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ปราญชลี น้ำหนัก50กก. ส่วนสูง160ซม. อ่อนตัว 0 ดันพื้น 22 ลุกนั่ง 27 เดิน/วิ่ง 800ม ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ พงศธากร น้ำหนัก 50กก. ส่วนสูง165 ซม. อ่อนตัว 1 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 35เดิน/วิ่ง 800 ม.4.12 ปัญหา ไม่มีปัญหา สาเหตุ กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น มีดังนี้ 1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 2.การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ สังคม 3.การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ แนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ควรบริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และ ทำให้ส่วนสูงและน้ำให้อยู่ตามเกณฑ์ อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ในวัยนี้ควรกินอาหารที่มีผลต่อความแข็งแรงของกระดูกเพรา ในช่วงวัยรุ่นกระดูกจะพอกพูนให้เกิดความแข็งแกร่งได้ ควรได้รับอาหาร 5 ให้ครบ วิธีการดูแลน้ำหนักตัว ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย กินอาหารที่ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

4 บทที่ 3 การดำเนินงาน ใช้เวลาทำโครงงานเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยการดำเนินงาน คือ ควบคุมอาหารของสมาชิกในกลุ่ม ลดการกินขนมที่ทำให้เกิดความอ้วน และออกกำลังกายทุกวัน และบันทึกผลของแต่ละสัปดาห์

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อสมาชิก นน./ลส. 7/1/12 14/1/12 21/12/12
28/12/12 4/2/13 11/2/13 18/2/13 25/2/13 ณัฐธัญ 77/167 76/167 76/168 75/168 นันท์นภัส 29/141 30/141 30/142 ปราญชลี 51/159 50/159 50/160 พงศธากร 53/163 52/163 52/164 ชื่อ น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น 1น. ลุกนั่ง 1 น. เดิน/วิ่ง800ม ณัฐธัญ 77/75 167/168 6/8 27/30 32/40 7.16/6.25 นันท์นภัส 29/30 141/142 0/1 22/20 17/20 6.03/5.45 ปราญชลี 52/50 159/160 -1/1 30/27 19/22 5.26/4.15 พงศากร 53/51 163/165 -1/0 26/30 32/35 5.57/5.15

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปายผลการดำเนินงาน
จากการที่ได้ลงมือทำโครงการดังกล่าวได้ผลสำเร็จว่าสมาชิกทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการเปรียบเทียบน้ำหนัก และการทดสอบสมรรถภาพ ระหว่าง ภาคเรียนที่1 และ ภาคเรียนที่2 เพราะเห็นได้จากผลที่เกิดขึ้น

7 บรรณานุกรม http://www.thaiblogonline.com/Racha007.blog?PostID=14597


ดาวน์โหลด ppt โครงการกินอยู่อย่างพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google