งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกค้า ธนาคาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิต กรมสรรพกร ข้อมูล ดอกเบี้ย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกค้า ธนาคาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิต กรมสรรพกร ข้อมูล ดอกเบี้ย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกค้า ธนาคาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิต กรมสรรพกร ข้อมูล ดอกเบี้ย
ข้อมูล ดอกเบี้ย วงเงินกู้ - -ข้อมูลลูกค้า -รายละเอียดการจ่ายเงิน -order สินค้า -รหัสสั่งซื้อสินค้า -ข้อมูลสินค้า -ข้อมูลโปรโมชั่น -หน้า web site เจ้าของธุรกิจ -ข้อมูลธุรกิจ -ใบแจ้งเก็บภาษี -สัญญา -ข้อมูลสินค้า ผู้ผลิต กรมสรรพกร -order -สัญญา -ข้อมูลรายได้ของธุรกิจ

2 Business 1. ฝ่ายบัญชี - จัดทำงบการเงิน -เงินกู้ 2. ฝ่ายจัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้า -ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 3. ฝ่ายการตลาด -วางแผนการตลาด -ทำPR 4. ฝ่าย IT - ดูแลระบบ -ซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบ 5. ฝ่ายจัดส่งสินค้า -จัดส่งสินค้า

3 ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบัญชี ธนาคาร เงินกู้/ทำงบการเงิน เจ้าของกิจการ
ข้อมูล ดอกเบี้ย วงเงินกู้ ฝ่ายบัญชี เงินกู้/ทำงบการเงิน เจ้าของกิจการ - งบการเงิน -ข้อมูลธุรกิจ -ข้อมูลการเงิน ฐานข้อมูลการเงิน

4 ฝ่ายจัดซื้อ/จัดซื้อสินค้า
สัญญาซื้อ-ขาย ข้อมูลสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ/จัดซื้อสินค้า ผู้ผลิต - ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า ข้อมูลpay ment - ข้อมูลการซื้อ สินค้า - ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฐานข้อมูลสินค้า

5 ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการตลาด/วางแผนการตลาดและPR เจ้าของกิจการ ลูกค้า
- แผนการตลาด - ยืนยันแผนการตลาด ข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า - รายละเอียดโปรโมชั่น ฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ฐานข้อมูลโปรโมชั่น

6 ฝ่าย IT ฐานข้อมูลโปรโมชั่น ฝ่ายIT/ดูแลและพัฒนาระบบ ลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า รายละเอียด payment ฝ่ายIT/ดูแลและพัฒนาระบบ ลูกค้า ข้อมูลสินค้า หน้า website รหัสสั่งซื้อ ฐานข้อมูลสินค้า - ข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลการสั่งซื้อ ฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

7 ฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
ฝ่ายจัดส่งสินค้า รหัสสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสินค้า ฝ่ายจัดส่งสินค้า ลูกค้า - ข้อมูลการซื้อ สินค้า รหัสสั่งซื้อ สินค้า ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลยีนยันการส่งสินค้า ฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้า

8 ฝ่ายจัดซื้อ/จัดซื้อสินค้า ธนาคาร
สัญญาซื้อ-ขาย ข้อมูลสินค้า -ข้อมูลธุรกิจ ฝ่ายบัญชี เงินกู้/ทำงบการเงิน ผู้ผลิต ฝ่ายจัดซื้อ/จัดซื้อสินค้า ธนาคาร ข้อมูลดอกเบี้ย วงเงินกู้ - ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า ข้อมูล payment - ข้อมูลการซื้อ สินค้า - ข้อมูลสินค้าคงคลัง - งบการเงิน -ข้อมูลการเงิน ฐานข้อมูลการเงิน ฐานข้อมูลสินค้า เจ้าของกิจการ - ยืนยันแผนการตลาด ข้อมูลสินค้า - แผนการตลาด - ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า ฝ่ายการตลาด/วางแผนการตลาดและPR ฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลยีนยันการส่งสินค้า - ข้อมูลการสั่งซื้อ - ข้อมูลการซื้อ สินค้า ข้อมูลลูกค้า รายละเอียด payment ลูกค้า รหัสสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสินค้า - รายละเอียดโปรโมชั่น ฝ่ายIT/ดูแลและพัฒนาระบบ หน้าwebsite รหัสสั่งซื้อ รหัสสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสินค้า ฝ่ายจัดส่งสินค้า - รายละเอียดโปรโมชั่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลโปรโมชั่น ฐานข้อมูลลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ลูกค้า ธนาคาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิต กรมสรรพกร ข้อมูล ดอกเบี้ย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google