งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ รายชื่อผู้จัดทำ ด.ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ รายชื่อผู้จัดทำ ด.ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ รายชื่อผู้จัดทำ ด.ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1
ด.ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1 ด.ช. ชยากร โชติวัฒนภิญโญ ม.1/5 เลขที่ 7  ด.ญ. ปิยฉัตร ลาสันเทียะ ม.1/5 เลขที่ 25 ด.ช. พศิน มนตรีนิยมกาล ม.1/5 เลขที่ 29 ด.ญ.พิชชาภา เพชรสุขศิริ ม.1/5 เลขที่ 30

2 บทที่1 ปัญหาและสาเหตุ ด.ญ. กนกภรณ์  น้ำหนัก 55 ก.ก. สูง 161ซ.ม. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ดี น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  สมส่วน ด.ช. ชยากร น้ำหนัก 48 ก.ก. สูง 159ซ.ม. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  พอใช้ น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  สมส่วน   ด.ญ. ปิยฉัตร  น้ำหนัก  55 ก.ก. สูง 156 ซ.ม.  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ดี   น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  สมส่วน ด.ช. พศิน    น้ำหนัก  56 ก.ก. สูง  164 ซ.ม.  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ดีมาก  น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  สมส่วน  ด.ญ.พิชชาภา  น้ำหนัก 58 ก.ก. สูง 160 ซ.ม.  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดี  น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  ท้วม

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1.การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัว 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เช่น นิสัย,อารมณ์ แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  อาหาร วัยนี้มีความต้องการอาหารเป็นปริมาณมาก เราควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ได้แก่ 1.โปรตีน 2.  คาร์โบไฮเดรต 3.วิตามิน 4.เกลือแร่ 5.ไขมัน การออกกำลังกาย ถ้าออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะส่งเสริมให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกระดูกและกล้ามเนื้อหัวใจและปอด การพักผ่อน ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนจากความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการเล่น และการทำกิจกรรมต่างๆ การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกหรอ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต เช่น ยาและสารเคมีต่างๆ พฤติกรรมและการปฏิบัติตัวที่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย การมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางกายและทางจิต จะทำให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามศักยภาพที่ควรจะเป็น  เช่น การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

4 บทที่ 3 กิจกรรม เก่งจังกินผักได้ กลุ่มของผมได้วางแผนเอาไว้ในการทำผลงานสุขภาพเรื่องเก่งจังกินผักได้ ว่าจะนัดรวมตัวกันเพื่อกินผักกันและจะพยายามกินผักทุกชนิดไม่เลือกว่าชนิดไหนไม่ชอบไม่ว่าจะเจอผักตอนไหนก็จะพยายามกินมันให้หมด กลุ่มของผมจะเริ่มกิจกรรมเก่งจังกินผักได้ โดยการกินข้าวเที่ยงที่ โรงเรียนจัดให้ จะกินผักทุกชนิดโดยการไม่เลือกว่าเป็นชนิดไหน  กินเท่าไหร่ใช้ให้หมด กลุ่มของผมได้วางแผนเอาไว้ในการทำผลงานสุขภาพเรื่องกินเท่าไหร่ใช้ให้หมด ว่าเราทุกคนจะวางแผนเอาไว้ว่าเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วเราจะทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายโดยใช้พลังงานที่เราได้รับจากการรับประทานอาหารให้หมด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการวิ่งรอบสนามฟุตบอล 2รอบทุเย็น การออกกำลังกาย กลุ่มของผมได้วางแผนเอาไว้ในการทำผลงานสุขภาพเรื่องการออกกำลังกาย ว่า เราทุกคนจะรวมตัวกันออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพที่ดีและสุขภาพของพวกเราเอง เราทุกคนจะพยายามออกกำลังกายให้เป็นประจำกลุ่มของผมจะเริ่มกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการวิ่งรอบสนามฟุตบอล 1-2 รอบทุกเย็น บางวันจะไปว่ายน้ำ เป็นเวลา 1ชั่วโมง-2ชั่วโมง

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อนักเรียน 7/12/12 14/12/12 21/12/12 28/12/12
4/1/13 11/1/13 18/1/13 25/1/13 กนกภรณ์  53/159 53.5/160 53.5/163 54/164 54/164.5 55/166 55/167 56/167.5 ชยากร 48/160 48/162 49/163 49/163.5 50/163.5 50/165 50.5/165 50.5/166 ปิยฉัตร 51/157 51.5/159 51.5/159.5 52/160 53/161 54/161 54.5/162 55.5/163 พศิน 55/168 56.5/168 57/168.5 56/169 58/170.5 60/171 พิชชาภา 57/159 56/159 56.5/160.5 56.5/161 57.5/162 58/163 57/164 59/164.5

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
ผล สำเร็จ เพราะสามารถลดน้ำหนักคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ลงไปได้ให้ตรงกับเกณฑ์ได้

7 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ รายชื่อผู้จัดทำ ด.ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google