งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี

2 ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานในอาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า CD เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาไป ดูในโรงภาพยนตร์จึงหันมาเช่า CD เพื่อไปชมแทน และส่วนใหญ่มักจะ ใช้เวลาหลังเลิกงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทางร้าน ให้บริการตั้งแต่เวลา – น. เป็นต้นไปและเพื่อเป็นการ สนับสนุนการศึกษาทางร้านจึงได้จ้างนักศึกษา 2 คน เพื่อมาเป็นพนักงาน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป Madoo Shop

3 Process การสมัครสมาชิกและการตรวจสอบ
ข้อมูลการสมัครสมาชิก ตรวจสอบ สมาชิก 1 ตรวจสอบสมาชิก ลูกค้า D1 ลูกค้า รหัสสมาชิก

4 Process การสมัครสมาชิกและการตรวจสอบ
Input Member Data Read Member Database เปรียบเทียบ Member Data กับ Member Database ว่ามีอยู่ แล้วหรือไม่ ถ้ามี ปฏิเสธการสมัคร ถ้าไม่มี Update Member Database ส่ง ID ให้ลูกค้า

5 Process การแก้ไข ลูกค้า ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แก้ไขข้อมูลสมาชิก 2 D1

6 Process การแก้ไข Input Member ID Read Member Database
Compare Input and Database in columns 1 If yes Edit data in columns Else compare in next columns End IF

7 ระบบการสมัครสมาชิกและแก้ไขข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลการสมัครสมาชิก ลูกค้า ตรวจสอบ สมาชิก 1 ตรวจสอบสมาชิก รหัสสมาชิก แก้ไขข้อมูล สมาชิก 2 ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข D1 ลูกค้า แก้ไขข้อมูลสมาชิก

8 Processการอัพเดตข้อมูลวีซีดี
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสินค้าลดลง เช่า VCD ระบบการสั่งซื้อ V CD ระบบการสั่งซื้อ V CD

9 Processการอัพเดตข้อมูลวีซีดี
Input VCD Data Read VCD Database Update VCD Database Print VCD Database

10 Processเช่าและชำระเงิน
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า D3 แฟ้มสินค้า D1 แฟ้มลูกค้า รายการVCD ที่ต้องการเช่า 1 เช่า VCD 3 ลูกค้า รหัสสมาชิก คำนวณ จำนวนเงิน จากยอดการเช่า เงินรับ ข้อมูลการเช่า-คืน D8 แฟ้มการเช่า-คืน ฝ่ายบัญชี ยอดการชำระเงิน

11 Processเช่าและชำระเงิน
Input Member ID Read Member database If yes allow to rent Input VCD ID Read VCD database Else reject to rent Calculate price Print total pay Read rental-return database Update rental-return database

12 Processการคืนสินค้าและชำระค่าปรับ
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า D1 แฟ้มลูกค้า D3 แฟ้มสินค้า 2 ข้อมูลการคืนVCD ข้อมูลการคืนVCD ฝ่ายบัญชี ลูกค้า บันทึกข้อมูล การคืนVCD ปรับเงิน ปรับเงิน ข้อมูลการเช่า-คืน D8 แฟ้มการเช่า-คืน

13 Processการคืนสินค้าและชำระค่าปรับ
Input member ID Read rental-return database If Beyond the date Calculate Pay for fine Else do not Pay for fine Input VCD ID Read VCD Database Update VCD Database

14 ระบบการเช่าและคืนสินค้า
ข้อมูลสินค้าลดลง ระบบการสั่งซื้อ V CD ลูกค้า เช่า VCD 1 คำนวณ จำนวนเงิน จากยอดการเช่า 3 บันทึกข้อมูล การคืนVCD 2 รายการVCD ที่ต้องการเช่า รหัสสมาชิก การชำระเงิน ข้อมูลสินค้า ฝ่ายบัญชี ข้อมูลการคืนVCD D1 แฟ้มลูกค้า D3 แฟ้มสินค้า D8 แฟ้มการเช่า-คืน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเช่า-คืน รายการชำระเงิน เงินรับ ปรับเงิน ยอดการชำระเงิน

15 Processการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ผู้จัดการร้าน ผู้จำหน่าย
สั่งซื้อสินค้า 1 ใบสั่งซื้อ ผู้จัดการร้าน ผู้จำหน่าย ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบตอบรับการสั่งซื้อ ข้อมูลผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ

16 Processการสั่งซื้อ Input Name of VCD Read VCD Database
If have in VCD Database no action Else Create Purchase order Read Supply Database Send order to Supply Input new Quotation ID (From Supply)ใบเสนอราคา Read Order Database Update Order Database

17 Processการจ่ายชำระเงิน
ข้อมูลการจ่ายชำระเงิน ข้อมูลการจ่ายชำระเงิน จ่ายชำระเงิน 2 ผู้จัดการร้าน ผู้จำหน่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D8 แฟ้มการชำระเงิน ข้อมูลชำระเงิน

18 Processการจ่ายชำระเงิน
Read Order Database Find Latest Order Input New Pay ID Read Pay Database Update New pay ID

19 Processการรับสินค้าจากการสั่งซื้อและส่งเปลี่ยน
3 ใบตอบรับ ใบตอบรับ ผู้จัดการร้าน ผู้จำหน่าย ใบส่งของ ใบส่งของ ข้อมูลผู้จำหน่าย D5 แฟ้มรับสินค้า D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับ

20 Processการรับสินค้าจากการสั่งซื้อและส่งเปลี่ยน
Input New VCD Name, Quotation, Reception Read VCD Database Update Read Quotation Database Read Reception Database Create Receipts Bill Send to Supply

21 Processการส่งเปลี่ยนสินค้า
4 ข้อมูลการส่งเปลี่ยน ใบส่งเปลี่ยน ผู้จัดการร้าน ผู้จำหน่าย ข้อมูลสินค้า D7 แฟ้มสินค้ารอเปลี่ยน D3 แฟ้มสินค้า D6 แฟ้มส่งเปลี่ยนสินค้า ข้อมูลการรับ D5 แฟ้มรับสินค้า ข้อมูลส่งเปลี่ยน ข้อมูลสินค้ารอเปลี่ยน

22 Processการส่งเปลี่ยนสินค้า
Input Change VCD Name Read VCD Database Compare Change VCD Name in VCD Database If yes delete data Else do not delete Read Change VCD Database Update Change VCD Database

23 ระบบการสั่งและจ่ายชำระเงิน
ใบเสนอราคาและใบตอบรับ ใบสั่งซื้อ ผู้จำหน่าย ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า 1 ผู้จัดการร้าน ข้อมูลผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ใบตอบรับการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลผู้จำหน่าย รับสินค้าจาก การสั่งซื้อและ ส่งเปลี่ยน 3 D5 แฟ้มรับสินค้า D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า ใบส่งของ ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับ ใบตอบรับ ใบตอบรับ ใบส่งของ ข้อมูลสินค้า ส่งเปลี่ยน สินค้า 4 D7 แฟ้มสินค้ารอเปลี่ยน D3 แฟ้มสินค้า D6 แฟ้มส่งเปลี่ยนสินค้า ข้อมูลการรับ D5 แฟ้มรับสินค้า ข้อมูลส่งเปลี่ยน ข้อมูลสินค้ารอเปลี่ยน ใบส่งเปลี่ยน ข้อมูลการส่งเปลี่ยน จ่ายชำระเงิน 2 ข้อมูลผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D5 แฟ้มรับสินค้า D8 แฟ้มการชำระเงิน ข้อมูลการรับ ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลชำระเงิน ข้อมูลการจ่ายชำระเงิน ระบบการสั่งและจ่ายชำระเงิน


ดาวน์โหลด ppt Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google