งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง กิจกรรมในชีวิต ประจำวัน การเรียนอย่าง เป็นแบบแผน การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ของเล่น และ เกม สิ่งแวดล้อม รอบตัว

2 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ แก้ปัญหา
มีความสอดคล้อง กับชีวิตจริง แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม

3 ผลของการใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
กระตุ้นให้เกิดความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ให้ความสำคัญกับวิธีการ มากกว่าคำตอบ วิธีการนำไปใช้ได้ กว้างขวาง กว่าคำตอบ ความหลากหลายทำให้ เห็นความเชื่อมโยงของ วิธีการ และ สาระความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่

4 การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
แปลงปัญหา สถานการณ์ ปัญหา แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ หา คำตอบ ตรวจสอบ แปลความ คำตอบของ แบบจำลอง คำตอบของ ปัญหา

5 คุณพ่อควรซื้อบริการแบบใด เพราะเหตุใด
อยากซื้อโทรศัพท์ แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียค่าบริการรายเดือน เดือนละ 300 บาท คุณพ่อควรซื้อบริการแบบใด เพราะเหตุใด

6 แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน
นำเสนอด้วยตาราง เวลา(นาที) ค่าโทรศัพท์ เขียนในรูปคู่อันดับ (10, 50), (20, 100), (30, 150), ...

7 แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียอีก เดือนละ 300 บาท
นำเสนอด้วยตาราง เวลา(นาที) แบบ B เขียนในรูปคู่อันดับ (0, 300), (10, 320), (30, 360), ...

8 แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน
แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียอีก เดือนละ 300 บาท เวลา(นาที) แบบ A แบบ B ถ้าโทร.น้อยกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ A ถ้าโทร.มากกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ B

9 แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน
แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียอีก เดือนละ 300 บาท เวลา(นาที) แบบ A แบบ B ค่าโทร แบบ A y = 5 x ค่าโทร แบบ B y = 2x + 300

10 ถ้าโทร.น้อยกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ A
ถ้าโทร.มากกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ B เวลา(นาที) แบบ A แบบ B แบบ A ค่าโทร(บาท) จุดตัดของกราฟ มีความหมายอย่างไร แบบ B 300 200 100 เวลา(นาที) o

11 ต้องใช้เรือรับกี่เที่ยว ต้องใช้เรือรับ 7 เที่ยว
เรือลำหนึ่งบรรทุก ผู้โดยสารได้ 5 คน มีผู้โดยสาร 32 คน ต้องใช้เรือรับกี่เที่ยว แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ 32 : 5 = แปลงปัญหา หา คำตอบ ตรวจสอบ คำตอบของปัญหา ต้องใช้เรือรับ 7 เที่ยว แปลความ คำตอบของแบบจำลอง 6 เศษ 2


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google