งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research เกรียงไกร ชัยมินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ในการอำนวยความสะดวกให้ ผู้รับบริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและทรัพยากร สารสนเทศทุกประเภทได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Smartphone Tablet ปีงบประมาณ 2556 ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการ สืบค้นฐานข้อมูลดิจิทัล จำนวน 2 แอปพลิเคชัน ได้แก่ แอป พลิเคชันวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) และแอปพิเค ชันงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) แบบ Offline Search

3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
IOS Android

4 ผลการศึกษา Author (ผู้แต่ง) Title (ชื่อเรื่อง) Subject (หัวเรื่อง)
สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกฟิลด์ (Any field) Author (ผู้แต่ง) Title (ชื่อเรื่อง) Subject (หัวเรื่อง) Year (ปีที่พิมพ์) Any Field of study สาขาวิชาต่างๆ Doctor of Philosophy ปริญญาเอก

5 ผลการสืบค้นจากแอปพลิเคชัน จะได้รายการ บรรณานุกรมเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง ปี และถ้าต้องการเอกสารฉบับเต็มเลือกได้ที่ Full Text

6 อภิปรายผล

7

8

9

10

11

12

13 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ผู้รับบริการ 1. สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ ห้องสมุดได้จากหลากหลายช่องทาง ทุกเวลาและไม่ มีข้อจำกัดด้านสถานที่ 2. สามารถสืบค้นที่ฐานข้อมูลฯ จากแอปพลิเค ชัน โดยไม่ต้องเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด

14 2. ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า
ประโยชน์ต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. ได้พัฒนานวัตกรรมบริการด้วยการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ 2. ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า ประโยชน์ต่อห้องสมุดอื่น ห้องสมุดอื่นๆ สามารถนำแนวคิดในการพัฒนา โมบายแอปพลิเคชันนี้ ไปพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้องสมุดได้

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google