งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช
การศึกษาผลการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช นสพ. นันทิรา ใสโต นสพ. พรศิริ สุธาเบญจาประดิษฐ์ นสพ. พจน์ บุณยะโอภาส นสพ. หฤทัย ลัคนาภิเศรษฐ์

2 หลักการและเหตุผล การสูบบุหรี่นับเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นทุกวัน
WHO ( 2523 ) การสูบบุหรี่ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 3 ล้านคนต่อปีหรือ 1 คน ต่อ 13 วินาที ทำความสูญเสียต่อผู้สูบ บุคคลรอบข้าง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

3 หลักการและเหตุผล (2) หลายประเทศตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลง ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ขึ้นใน โรงพยาบาลทั่วไปรวมทั้งโรงพยาบาลพุทธชินราช

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของคลินิกเลิกบุหรี่
เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานและรูปแบบการดำเนินงานที่ทางคลินิกนำมาใช้ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้ ผู้มารับบริการเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู้มารับบริการ

5 คำถามการวิจัย “ ผลการดำเนินงานของคลินิกเลิกบุหรี่
คำถามหลัก “ ผลการดำเนินงานของคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นอย่างไร ”

6 คำถามการวิจัย(2) คำถามรอง
1. คลินิกเลิกบุหรี่มีวัตถุประสงค์อย่างไรและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้หรือไม่ 2. คลินิกเลิกบุหรี่มีมาตรฐานและรูปแบบการดำเนินการเป็นอย่างไร 3. ผู้ที่มารับบริการที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จเพราะเหตุใด

7 คำถามการวิจัย (3) 4. วิธีการใดที่ทำให้ผู้มารับบริการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ 5. ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้มารับบริการต่อคลินิกเลิกบุหรี่เป็นอย่างไร

8 ทบทวนวรรณกรรม Smoking cessasion โดย Prof. Sean Hilton , NHS center The university of York 1998

9 กรอบแนวคิดการวิจัย Smoking cessation clinic Success Unsucess
Individual counseling NRT Group counseling Success Unsucess

10 Definition ผู้เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เลย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ( ตามคำนิยามของคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช)

11 ระเบียบวิธีการวิจัย Observational study Descriptive study
Retrospective study

12 Target Populations Non-probabilistic sampling Inclusion criteria : ผู้มารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย.รวมระยะเวลา 4 เดือน จำนวน 72 ราย

13 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ( 22 ก.พ มี.ค )

14 ตารางที่ 1 จำนวนผู้มารับบริการ

15

16 ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้เลิกบุหรี่ได้ 19 ราย จากทั้งหมด 72 ราย คิดเป็น % จากการติดตามผลวันที่ 13 มี.ค รายเลิกสูบได้, ราย ติดต่อไม่ได้ วิธีการที่ได้ผลมากที่สุดคือ การทำกิจกรรมกลุ่ม % 36.84 % ของผู้ที่เลิกได้ใช้ระยะเวลาในการเลิกบุหรี่ เดือน

17 ตารางที่ 2 มาตรฐานคลินิก
ตารางที่ 2 มาตรฐานคลินิก

18

19

20

21

22 ตารางที่ 3 สาเหตุที่เลิกสูบไม่ได้

23 สาเหตุที่ทำให้ผู้มารับบริการกลับไปสูบบุหรี่อีก

24 ตารางที่ 4 วิธีการที่ใช้

25 แผนภูมิแท่งแสดงวิธีการที่ใช้เทียบกับผู้ที่เลิกได้

26 ตารางที่ 5 ทัศนคติ / ความคาดหวัง

27 ตารางที่ 6 ระยะเวลาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่
ตารางที่ 6 ระยะเวลาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่

28 แผนภูมิแท่งแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่

29 ตารางที่ 7 อายุของผู้เข้ารับบริการ

30 แผนภูมิแท่งแสดงอายุผู้เข้ารับบริการ

31 วิจารณ์ผลการวิจัย ระยะเวลาจำกัด และ ข้อมูลมีจำนวนน้อยเกินไป ที่จะสรุปผลการดำเนินงานของคลินิกทั้งหมด วิธีที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ที่ได้ผลมากที่สุดแตกต่าง จากคลินิกเลิกบุหรี่ของต่างประเทศ ไม่มีสถานที่และเจ้าหน้าที่สำหรับคลินิกเลิกบุหรี่ โดยตรง

32 ข้อเสนอแนะ ควรมีสถานที่และบุคลากรประจำ มีการขยายขอบเขตการดำเนินงาน
หาแนวทางการเพิ่มรายรับ เพิ่มการประชาสัมพันธ์

33 T H E N D


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพุทธชินราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google