งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยลุ่มน้ำน่านสกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยลุ่มน้ำน่านสกว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานวิจัยลุ่มน้ำน่านสกว.
การจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัว ทีมอ.สมบัติ ม.นเรศวร ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำน่าน ทีมอ.ชฎา ม.นเรศวร การสร้างข้อมูลความรู้และกลไกความร่วมมือเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำและการจัดการที่ดินจังหวัดน่าน ทีมคุณสำรวย มูลนิธิฮักเมืองน่าน การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่าน เชิงกลยุทธ์ ทีมรศ.ดร.สุจริต จุฬาฯ 15 ตำบล ลุ่มน้ำ ยอด น้ำยาว 1 เปือ น้ำเปือ น่านตอนบน ศิลาแลง น้ำน่าน2 อวน น้ำยาว ศรีภูมิ น้ำน่าน 2 ยม น้ำยาว 2 ป่าแลวหลวง น้ำมวบ (ย่อยน้ำยาว 2) เมืองจัง น้ำเกี๋ยน เรือง / สะเนียน น้ำสมุน น้ำพาง น้ำว้าตอนกลาง ไหล่น่าน น้ำว้าตอนปลาย บัวใหญ่/ศรีษะเกษ น้ำแหง งานวิจัยลุ่มน้ำน่านสกว.

3 ระบบข้อมูล ข้อมูล การเรียนรู้ แผนชุมชน แผนจังหวัด แผนลุ่มน้ำ
ขอบเขตแปลง ปฏิทินเพาะปลูก ต้นทุนการผลิต การใช้น้ำ ปัญหา สาเหตุ ทางเลือก


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยลุ่มน้ำน่านสกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google