งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานข้อมูลสนับสนุนกลไกประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานข้อมูลสนับสนุนกลไกประกันสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานข้อมูลสนับสนุนกลไกประกันสุขภาพ
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 เนื้อหา ข้อมูลพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG version 1-3)
ความรู้ที่ได้จากระบบข้อมูลหลักประกันสุขภาพ อนาคตของระบบข้อมูลประกันสุขภาพ

3 แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน

4 DRG version 3 มีกลุ่มโรคมากกว่า 1,200 กลุ่ม
ใช้แนวคิด Australian Refined DRG แยกกลุ่มตามความรุนแรงของโรค (รหัสตัวที่ 5) ตาราง complication & comorbidity คะแนนจากออสเตรเลีย บันทึกน้ำหนักเด็กแรกเกิดหรืออายุต่ำกว่า 28 วันที่รักษา ตรวจสอบมาตรฐานข้อมูล เข้มงวดขึ้น รหัสโรคละเอียดมากขึ้น (ใช้ ICD-10 4 ตำแหน่งเป็นหลัก) ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

5 DRG for MDC 01 DRG 01010 : Craniotomy exc for Trauma WO CC
01011 : Craniotomy exc for Trauma W Minor CC 01012 : Craniotomy exc for Trauma W Moderate CC 01013 : Craniotomy exc for Trauma W Major CC 01014 : Craniotomy exc for Trauma W Extreme CC ...

6 Patient Clinical Complexity Level PCCL Determintion
1. Patient’s data Dx, Procedure, age, adm wt 2. CCL Determination : ( for each SDx ) DC SDx DC Col Table CC list with CC excl. CC Row Table Col CCL Matrix Row CCL(comorbidity & complication) 3. CCL Arrangement and Recursive Exclusion 4. PCCL Determination : Using Formula or Table

7 Method for calibration
Standardised charge for room and food by replacing reported charge with callos x200 baht/day for teaching hospitals and callos x 100 baht/day for other hospital RW is the mean of standardised charge for each charge divided by 10,000

8 Material Clinical data of 4.2 million admissions in 2001 and 1.1 million in 2002 Charge data of 640,109 in 2001 and 270,741 in 2002 (>0.8 and <1.2 consistency) Charge data >3,000 baht only 362,144 cases -> average charge 12,848 baht

9 แหล่งที่มาของค่ามาตรฐานกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 1 (% จาก 462 กลุ่ม)
RW LOS OT โรงพยาบาลรามาธิบดี 33.33 31.17 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล 26.41 25.54 0.43 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมระลอกสามในประเทศไทย - 11.90 35.06 หาค่าสัดส่วน 5.41 0.22 HCFA version 10 34.85 29.00 รวม (N = 462) 100 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

10 DRG version 2 สำหรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ใช้ข้อมูลผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช 42,774 ราย เชียงรายประชานุเคราะห์ 37,861 ราย หาดใหญ่ ,911 ราย รามาธิบดี ,845 ราย สงขลานครินทร์ 67,181 ราย ประกันสังคม เฉพาะโรงเรียนแพทย์ 16,573 ราย ·       ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

11 Cumulative of cases by hospital type
% DRG version 3

12 Cumulative RW by type of hospital
% DRG version 3

13 ความรู้ที่ได้จากข้อมูลประกันสุขภาพที่รวบรวม

14 ค่าเฉลี่ยอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล ต่อ 100 คน
สาธารณสุข (รวมการคลอด) 5 ครั้ง/ปี ประกันสังคม ครั้ง/ปี สวัสดิการข้าราชการ ครั้ง/ปี ประกันเอกชนแบบกลุ่ม 6 ครั้ง/ปี ประกันเอกชน แบบบุคคล ครั้ง/ปี

15 จังหวัดขึ้นบัญชีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูง
พิจิตร 46 ครั้ง/ปี (กรมธรรม์ปีแรก 62 ครั้ง/ปี) พิษณุโลก 45 ครั้ง/ปี (กรมธรรม์ปีแรก 81 ครั้ง/ปี) นครสวรรค์ ครั้ง/ปี (กรมธรรม์ปีแรก 38 ครั้ง/ปี)

16 คุณภาพข้อมูล 0.51 13.11 30.21 % ไม่ระบุอายุผู้ป่วย 0.495 0.433 0.317
เฉลี่ย Op./case 1.523 1.393 1.295 เฉลี่ย Dx./case 1.14 2.27 0.94 % ไม่มีวินิจฉัยโรค 3,659,146 2,496,191 1,500,301 จำนวนข้อมูล 2000 1999 1998

17 วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของข้อมูล
หมายเลข 13 หลัก ภูมิลำเนา การส่งต่อ สิทธิและการเก็บค่ารักษา การคลอดทุกชนิดหรือเด็กแรกเกิดกับ main contractor

18 วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของข้อมูล
, 1108 , 819 , 2 , 115 , 191 , 44 1. หมายเลข 13 หลัก 2. ภูมิลำเนา 3. การส่งต่อ 4. สิทธิและการเก็บค่ารักษา 5. การคลอดทุกชนิดหรือเด็กแรกเกิดกับ main contractor

19 อนาคตของกลไกการจ่ายเงินระบบประกันสุขภาพ
Thai-Refined DRG Subacute Non-Acute Patient (SNAP) เช่น Psychiatric casemix Ambulatory Patient Group (APG) Chronic Risk Group (CRG)

20 3MHIS 2001

21 ความเสี่ยงของ DRG กับ capitation
3MHIS 2001

22 DRG กับต้นทุนในอนาคต จะศึกษาต้นทุนโดยละเอียดในโรงพยาบาลจำนวนหนึ่ง พัฒนาให้ถึง Activity based costing (ABC) ในบางแผนก ใช้วิธี bottom-up costing โดยโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งเป็น Benchmark ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ฐานข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ยังเป็นฐานที่จำเป็นในการ recalibrate ข้อกำหนดรายงานทางการเงิน ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

23 Cumulative charge by day (low outlier with inlier charge)

24 Cumulative charge by day (low outlier with inlier charge)

25 Access to cancer care, teaching hospital I
** Half year *** Estimated on the whole year to

26 การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและการจ่ายยา

27 % การได้รับยา Statin ต่อผู้ป่วยรับยาลดไขมัน
UNMET NEED Project

28

29 วิสัยทัศน์ ระบบข้อมูลข่าวสาร
มีข้อมูลประชากรที่เที่ยงตรง ส่งเสริมการดูแลระดับครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการส่งต่อในระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ (ผู้ป่วยและบริการ) เป็นฐานพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

30 นโยบาย 30 บาท กับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Ultimate goals: First best: Equity and efficiency Second best: Equity or efficiency นโยบาย 30 บาท กับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานข้อมูลสนับสนุนกลไกประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google