"> ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser
การสร้างระบบ User Online การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ ปุ่ม Next และ Back

2 ส่งเมล์ด้วย ASP การส่งเมล์ด้วย asp ต้องอาศัย Component เพื่อช่วยในการทำงาน สามารถ downloads component ในหัวข้อ component ตัวอย่าง code การส่งเมล์ <% Set SMTPObj = CreateObject(“NU.SMTP") ' เป็น Component ที่ใช้ส่งเมล์ SMTPObj.SMTPServer = "Mail.nu.ac.th" ' mail server SMTPObj.ToAdd = SMTPObj.FromAdd = SMTPObj.Subject = "ทดสอบการส่งเมล์" SMTPObj.Body = "ได้รับแล้วตอบเมล์ด้วยเด้อ" SMTPObj.Connect result = SMTPObj. Response.write "Sent " & result SMTPObj.Quit %>

3 การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser
uploads ไฟล์ขึ้นไปบน Server เก็บใว้ในที่ที่ต้องการ หลักการ สามารถ Uplodas ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่แต่ว่าจะกำหนดให้สามารถ Uploads ไฟล์ Format ใดบ้าง ตัวอย่างที่จะทำต่อไปนี้ เป็นเพียงการ uploadsรูปภาพ ลง Folder เท่านั้น ส่วนประกอบของไฟล์ - Sample1.asp ( Page สำหรับ เลือกไฟล์ที่จะ uploads ) - Sample2.asp ( page สำหรับทำการ uploads ) - uploads.asp ( เป็น คำสั่งในการเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูป Binary เพื่อใช้แทน Component สำหรับ uploads )

4 ขั้นที่ 1 สร้าง Folder picture เพื่อใว้เก็บไฟล์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 ให้ Copy Code ต่อไปนี้ แล้ว Save เป็น uploads.asp

5 Uploads.asp <% Function TextToBinary(text) For i=1 to Len(text) character=Mid(text,i,1) TextToBinary=TextToBinary & ChrB(Asc(character)) Next End Function Function BinaryToText(Binary) BinaryToText="" For i=1 to LenB(Binary) character=MidB(Binary,i,1) BinaryToText=BinaryToText & Chr(AscB(character)) Next End Function Set uploaddata=CreateObject("Scripting.Dictionary") data=Request.BinaryRead(Request.TotalBytes) posend=InStrB(1,data,TextToBinary(Chr(13))) header=MidB(data,1,posend-1) endheader=header&TextToBinary("_") pos_header=1 pos_endheader=InStrB(1,data,endheader) Do While pos_header<>pos_endheader Set sub_uploaddata=CreateObject("Scripting.Dictionary") pos_name=InStrB(pos_header,data,TextToBinary("name=")) pos_namebegin=pos_name+6

6 Uploads.asp (ต่อ) pos_nameend=InStrB(pos_namebegin,data,TextToBinary(Chr(34))) name=BinaryToText(MidB(data,pos_namebegin,pos_nameend-pos_namebegin)) pos_file=InStrB(pos_nameend,data,TextToBinary("filename=")) enddata=InStrB(pos_nameend,data,header) If (pos_file<>0)And(pos_file<enddata) Then pos_filebegin=pos_file+10 pos_fileend=InStrB(pos_filebegin,data,TextToBinary(Chr(34))) filename=BinaryToText(MidB(data,pos_filebegin,pos_fileend-pos_filebegin)) sub_uploaddata.Add "filename",filename pos_content=InStrB(pos_fileend,data,TextToBinary("Content-Type:")) pos_contentbegin=pos_content+14 pos_contentend=InStrB(pos_contentbegin,data,TextToBinary(Chr(13))) contenttype=BinaryToText(MidB(data,pos_contentbegin,pos_contentend-pos_contentbegin)) sub_uploaddata.Add "contenttype",contenttype pos_valuebegin=pos_contentend+4 pos_valueend=InStrB(pos_valuebegin,data,header)-2 Value=BinaryToText(MidB(data,pos_valuebegin,pos_valueend-pos_valuebegin)) sub_uploaddata.Add "value",value Else pos_valuebegin=pos_nameend+4 pos_valueend=InStrB(pos_valuebegin,data,header)-2 Value=BinaryToText(MidB(data,pos_valuebegin,pos_valueend-pos_valuebegin)) sub_uploaddata.Add "value",value End If uploaddata.Add name,sub_uploaddata pos_header=InStrB(pos_header+LenB(header),data,header) Loop %>

7 Sample1.asp <html> <body bgcolor="#FFFFFF"> <form name="form1" method="post" action="Sample2.asp" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="file"> <input type="submit" name="Submit" value="Uploads"> </form> </body> </html>

8 Sample2.asp <html> <body bgcolor="#FFFFFF"> <% bytecount=Request.TotalBytes If bytecount<80000 Then ' กำหนดขนาดไฟล์ไม่เกิน 80 K %> <!--#Include File="uploads.asp"--> <% filename=uploaddata.Item("file").Item("filename") pos_filebegin=InStrRev(filename,"\") pos_fileend=Len(filename) filename_new=Mid(filename,pos_filebegin+1,pos_fileend-pos_filebegin) ' กำหนด ประเภทของไฟล์ที่จะ สามารถ uploads ได้ If Instr(filename_new,".jpg")<>0 Or Instr(filename_new,".gif")<>0 Or Instr(filename_new,".jpeg")<>0 Then Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set uploadfile=fs.CreateTextFile(Server.Mappath("picture"&"/"&filename_new)) uploadfile.Write uploaddata.Item("file").Item("value") Response.write(" Uploads ไฟล์สำเร็จ ") Response.write("<br> ไฟล์ชื่อ " &filename_new)

9 Sample2.asp (ต่อ) ' หากต้องการ นำชื่อไฟล์ไปเก็บใว้ในฐานข้อมูล ให้ทำการ Add ชื่อไฟล์ filename_new ลงในฐานข้อมูล จากนั้นเมื่อต้องการนำรูปภาพมาแสดง ' ให้อ้างอิง Path Picture/filename_new uploadfile.Close set fs=Nothing Else %> กรุณาเลือกไฟล์นามสกุล .gif , .jpg , หรือ jpeg เท่านั้น <br> กลับไปแก้ไข <a href="javascript:history.back()">คลิกที่นี่</a> <% End If Else %> ขนาดไฟล์เกิน 80 KB กรุณาเลือกไฟล์ใหม่<br> <br> กลับไปแก้ไข <a href="javascript:history.back()">คลิกที่นี่</a> <% End If %> </body> </html>

10 นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูล หลักการก็ไม่ยากให้เก็บชื่อไฟล์ลงในฐานข้อมูล ซึ่งเรียนรู้คำสั่งการเพิ่มข้อมูลได้จากหัวข้อที่ผ่านมา เมื่อต้องการนำรูปภาพมาแสดงก็แค่อ้าง folder/ชื่อไฟล์ ก็จะได้รูปภาพที่ต้องการออกมา

11 การแสดงข้อมูลจาก list menu
Sam10-2.asp <html> <body bgcolor="#FFFFFF"> <% Set Connect_DB=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Connect_DB.Open "Driver=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ="& Server.MapPath("db/mydatabase.mdb") sql="Select * from month" Set Rs=Connect_DB.execute(sql) %> <form name="form1" method="post" action="Sample2.asp"> เลือกเดือน <select name="select"> <option>กรุณาเลือกเดือน</option> <%while Not Rs.EOF%> <option value="<% =Rs("id")%>"><% =Rs("month")%></option> <%Rs.MoveNext wend %> </select> <input type="submit" name="Submit" value="ตกลง"> </form> </body> </html>

12 การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ
รูปแบบ <input type="image" src="รูปภาพ" onClick="window.print()"> Sample <input type="image" src="images/print.gif" onClick="window.print()"> หรือ <input type="submit" name="Submit" value="Print" onClick="window.print()"> Print

13 ปุ่ม Next และ Back Next Back
<input type="submit" name="Submit" value="Next > >" onClick="jascript:history.go(+1)"> Back <input type="submit" name="Submit" value="< < Back"onClick="jascript:history.go(-1)"> Next>> <<Back

14 แบบ Link <a href="javascript:history.back()"><< Back</a> ปุ่ม Close <a href="javascript:window.close()">ปิดหน้าต่างนี้ </a>

15 แบบฝึกหัด Login.asp Upload_img.asp Menu.asp ShowImage.asp
เมื่อเข้าได้แล้วให้จำลองเมนู และแสดงจำนวน User online โดยต้อง Upload และแสดงภาพได้จาก Database Database ประกอบด้วย ID, Name , Picfile User :: Password :: Id Name :: Somchai Submit Name เพิ่มรูป Browse Login.asp Submit Upload_img.asp Hi Sanya... Add Person Name Picture Show Images Somchai Somyong User 2 Onlines Menu.asp ShowImage.asp


ดาวน์โหลด ppt ASP [#13] ส่งเมล์ด้วย ASP การ Uploads ไฟล์ผ่าน Browser

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google